Од седницата на Собранието на РМ за доверба на Владата: Пензиите растат, ранливите категории граѓани се згрижуваат; Се реконструираат запуштените објекти во здравството, ослободувањето од партиципацијата ќе се реализира етапно

Министерката Царовска во своето обраќање пред пратениците во Собранието истакна дека, наспроти уништениот систем за социјална работа и на утврдените финансиски проневери во повеќе инстититуции, Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика отпочнаа процес на деинституционализација на системот за социјална заштита, која претходната власт го кочеше.

Средба на премиерот Заев со министерот за надворешни работи на Украина, Климкин: Направен е прогрес во Македонија, создадени се услови за унапредување на соработката и можности за инвестиции

„За Република Македонија евроинтеграциите се стабилност, безбедност и економија. Работиме на напредок во клучните области важни за квалитетот на живот на граѓаните и за ЕУ и НАТО. Затоа ја оценуваме 2018 за значајна година, месецов да се тргне условеноста на препораката за преговори, а потоа и исчекори на евро-атлантски план“, рече премиерот Заев.

Прес-конференција на портпаролите на Владата на Република Македонија, Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа по редовната 63-та седница на Влада

Видео од прес-конференцијата на портпаролите на Владата на Република Македонија, Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа на која информираа за одлуките донесени на редовната 63-та владина седница.

Министерот Димитров и министерот за надворешни работи на Украина, Климкин го потврдија интересот за унапредување на економската соработка

Министрите ја реафирмираа заедничката визија за побезбедна и постабилна Европа и меѓусебната поддршка и соработка во остварувањето на надворешно-политичките приоритети на двете земји.

Седница на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам

Како една од поважните точки на дискусија беше и идното работење на Националниот комитет. Како следни чекори треба да се усвои Деловник за работа на Националниот комитет, како и Протокол за комуникација – внатрешна и надворешна. Предвидени се и Меморандуми за соработка со повеќе институции со цел зајакната координација и сеопфатен институционален пристап кон превенирање на радикализмот, насилниот екстремизам и тероризмот.

Од денешната 63 седница на Владата на РМ: Се преиспитуваат индициите за некомплетирана документација за концесијата за Иловица; Ќе се потпише меморандум за заеднички настап на пазарот на струја со Бугарија за поконкурентни цени

Владата на Република Македонија на денешната редовна 63 седница ја разгледа и усвои Информацијата во врска со потпишувањето на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија во областа на енергетиката, за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија, и го прифати усогласениот текст на овој меморандум.

Министерката Дескоска: Измените на Законот за основно образование ставени пред очите на јавноста

Нема повеќе учење во сабота, нема повеќе пренатрупани одделенија, часовите за основните се ограничуваат според возраста, неработни денови за наставниците за време на зимскиот распуст се само дел од измените и дополнувањата кои се предвидуваат со новиот Закон за основото образование, кои денес ги образложи министерката за образование и наука Рената Дескоска.

Јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на Инспекциски совет

Институција која огласува: 
Влада на Република Македонија
Рок на пријавување: 
16.04.2018

Врз основа на член 16 став 9 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РМ“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016 и 11/2018), Владата на Република Македонија објавува

 

Ј  А  В  Е  Н   К О Н К У Р С

за избор на претседател и шест члена на Инспекциски совет

 

1) Владата на Република Македонија избира претседател и шест члена на Инспекциски совет, кои функцијата ќе ја извршуваат професионално.

2) Членовите на инспекцискиот совет се избираат во следниве области:

- еден член од областа на надзорот на пазарот, работните односи и безбедноста и здравјето при работа,

- еден член на инспекцискиот совет од областа на животната средина и заштитата на здравјето на луѓето,

- еден член на инспекцискиот совет од областа на градежништвото, урбанизмот и транспортот,

- еден член на инспекцискиот совет од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната,

- еден член на инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата и

- еден член на инспекцискиот совет од областа на управата.

3) За претседател на Инспекцискиот совет се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија што се докажува со доказ за државјанство,

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правните или економските науки, што се докажува со уверение,

- има најмалку шест години работен стаж во струката по дипломирање што се докажува со потврда за работен стаж издадена од надлежен орган,

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик, не постар од пет години: ТОЕФЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен, БУЛАТС (BULATS) –најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS)-најмалку Б2 (B2) и

- користи компјутерски програми за канцелариско работење.

4) За член на Инспекцискиот совет се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија што се докажува со доказ за државјанство,

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку пет години работен стаж по дипломирањето во соодветната област за која се именува, што се докажува со уверение и потврда за работен стаж во соодветната област, издадена од надлежен орган,

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик, не постар од пет години: ТОЕФЛ ИБТ (TOEFL iBT) најмалку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен, БУЛАТС (BULATS) – најмалку 60 бода или АПТИС (APTIS) - најмалку Б2 (B2) и - користи компјутерски програми за канцелариско работење.

5) Претседателот и членовите на Инспекцискиот совет не можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија или Владата на Република Македонија.

6) Со пријавата кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:

- кратка биографија;

- уверение за државјанство;

- диплома за завршено високо образование, стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правните или економските науки, што се докажува со уверение и доказ дека има најмалку шест години работен стаж во струката по дипломирање што се докажува со потврда за работен стаж издадена од надлежен орган  -  за претседател;

- диплома за завршено високо образование стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и најмалку пет години работен стаж по дипломирањето во соодветната област за која се именува, што се докажува со уверение и потврда за работен стаж во соодветната област, издадена од надлежен орган - за член.

7) Одредбите од точка 3 алинеја 4 и точка 4 алинеја 3 ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2018 година. Претседателот и членовите на Инспекциски совет кои се избрани во периодот од денот на влегувањето во сила на измената на Законот („Службен весник на РМ бр. 11/2018“) од 18 јануари до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на нивниот избор. На претседателот и членовите кои нема да го исполнат условот за познавање на странски јазик во утврдениот рок им престанува мандатот.

8) Документите од точка 3 и точка 4 треба да бидат поднесени во оригинал или копија заверена на нотар и истите се доставуваат до архивата на Владата на Република Македонија или по пошта на адреса: Влада на Република Македонија ул.„Илинденска“ бр. 2 1000 Скопје со назнака: „За јавен конкурс за избор на претседател и членови на Инспекциски совет“.

9) Коефициент за пресметување плата: 3,9 согласно член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РМ“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016 и 11/2018).

10) Работното време изнесува 40 (четириесет) часа неделно, односно 8 (часа) дневно во текот на работната недела, од 8:30 до 16:30 часот, од понеделник до петок-полно работно време.

11) Рок за пријавување е (5) пет работни дена сметано од денот на објавување на јавниот конкурс  во дневните весници, а заклучно со 16.4.2018 година.

12) Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

Царовска во Брисел: „Го подобруваме статусот на Ромите преку координирана работа на локалната и централната власт“

Царовска имаше свое обраќање на доделувањето на наградите за најуспешни локални самоуправи од западноевропските земји. „Потребно е координирано делување на единиците на локалната самоуправа и централната власт, но и поддршка од меѓународната заедница за решавање на горливите проблеми на Ромите во општеството. Само вака може да го подобриме економскиот и социјалниот статус на Ромите. Владата на Република Македонија има соодветни политики кои треба трајно да ги решат наталожените проблеми со кои се соочуваат овие наши граѓани“ – истакна Царовска во своето обраќање.

Министерот Бектеши ги претстави можностите за инвестирање во Македонија на годишниот инвестициски самит во Дубаи

Станува збор за годишен собир кој претставува водечка светска платформа за странски инвестиции, чија годинешна тема е „Поврзување на развиените и новите пазари преку странски директни инвестиции - Партнерство за инклузивен раст и одржлив развој“, кој на едно место собира по неколку десетици илјади учесници од јавниот и приватниот сектор од над 100 земји, меѓу кои претставници на министерства и владим научна јавност, стопански комори, индустриски и економски зони, банки и финансиски институции, стартапи и мали и средни претпријатија.