49-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.01.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13979</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (149.05 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа за 2018 година
2 Информација за добивање на согласност од Владата на Република Македонија за давање во закуп недвижни ствари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлуки
3 Годишна инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
4 Информација за Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, со Предлог-одлука
5 Информација за воведување на проект „Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби“
6 Информација за напредокот во процесот на изработка на Стратегиски Одбранбен Преглед (СОП)
7 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со набавката на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во Јавната здравствена установа-Општа болница Струмица
8 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со набавката на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар во Јавната здравствена установа-Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо-Охрид
9 Предлог–одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с.Драгоманце Старо Нагоричане
10 Предлог-одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана
11 Записник од 2-та седница на Комисијата за приватизација, одржана 16.1.2018 година, со Извештај до Владата на Република Македонија (Комисија за приватизација)
12 Кадровски прашања /49/
13 Прашања и предлози /49/
14 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта за периодот Јули - Септември 2017 година
15 Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период VII - IX 2017 година
16 Извештај за работењето на ЈП Стрежево во период 01.07 - 30.09.2017
17 Програма за користење на средства за 2018 година на Агенцијата за управување со одземен имот
18 Програма за работа на Дирекцијата за заштита и спасување за 2018 година
19 Информација за тековните и планираните активнисти на Националниот Комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам-потреба за продолжување на рокот за изработување на Националните Стратегии и Акциски планови
20 Годишен оперативен и финансиски план на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи со фокус на потребите за 2018 година
21 Годишна програма за работа на Државен санитарен и здравствен инспекторат
22 Програма за работа на ЈНУ Институт за национална историја за 2018 година
23 Информација со Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2018 година
24 Предлог-програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Македонија за 2018 година
25 Предлог-програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2018 година
26 Предлог-програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2018 година
27 Предлог-програма за остварување на социјалната заштита за 2018 година
28 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% телесна попреченост на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2018 година
29 Предлог-одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат
30 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика