Министерство за образование и наука

 

Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:

  • воспитанието и образованието од сите видови и степени;
  • организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката;
  • воспитанието и образованието на децата на нашите работници на привремена работа и престој во странство;
  • верификацијата на струките и профилите во образованието;
  • ученичкиот и студентскиот стандард;
  • технолошкиот развој, информатиката и техничката култура;
  • информациониот систем;
  • меѓународната научно-техничка соработка;
  • надзорот од негова надлежност и
  • врши други работи утврдени со закон.

Министер: Арбер Адеми

Адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје;

Tел: 02/3117-896, 02/3117-277, факс: 02/3118-414

Website: www.mon.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/obrazovanieinauka