Министерство за финансии

Веб-страница: 
Е-пошта: 
finance@finance.gov.mk
Телефон: 
+389 2 3117 288
Адреса: 
„Даме Груев“, број 12, Скопје
Фејсбук страница: 
Твитер профил: 
Инстаграм профил: 

Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на:

 • системот на финансирање;
 • трезорскиот систем;
 • царинскиот систем;
 • даночниот систем и даночната политика;
 • системот на девизното работење;
 • системот на банките и штедилниците и други финансиски институции;
 • системот на сметководството, ревизијата и платниот промет;
 • заемите и кредитите;
 • макроекономската политика и политиката за развој на националната економија;
 • подготвувањето проекција на платниот биланс;
 • подготвувањето и следењето на макроекономските биланси;
 • осигурувањето на имот и лица;
 • игрите на среќа;
 • изготвувањето и извршувањето на Буџетот на Република Македонија и на завршната сметка на Буџетот на Република Македонија;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.