42-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.12.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.gov.mk/node/13865</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (516.4 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за донесување Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платите на јавно-обвинителските службеници за 2018 година
2 Информација за потребата од одржување на Годишно собрание на АД МЕПСО Скопје, за 2016 година, со Предлог-одлуки
3 Информација за прогресот на изградба на станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи и станови наменети за продажба
4 Информација за потребата од донесување одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за давање согласност за засновање на заложно право на имотот дефиниран со Договор бр.RM 2017/550 за одобрување на рамковен револвинг кредит- лимит врз основа на заложно право на недвижен имот помеѓу Халкбанка АД Скопје и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, за изградба на проектот Објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-мал Ринг во Скопје и користење на средства за други инвестиции и тековно работење согласно потребите на акционерското друштво, со Предлог-одлука
5 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје, со Предлог-одлука за давање согласност
6 Информација за прогресот на реализација на Проектот „Откуп на дворно место 1 евро за 1 м2“ (Министерство за финансии-Управа за имотно-правни работи)
7 Предлог-уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор
8 Информација за реализација на проектот Е-апликација за патенти
9 Информација за измена и дополнување на намената на одобрени, а неискористени средства од Буџетот на Република Македонија со намена фасади на објекти во центарот на градот и изградба и реконструкција на плоштади, со Предлог-одлука
10 Информација за обезбедување на количини дизел гориво и финансиски средства за ангажирањето на механизацијата на Дирекцијата за заштита и спасување за 2015 година на санирање на последиците од поплавите во кочанскиот регион, со Предлог-одлука
11 Информација за обезбедување на количини дизел гориво и финансиски средства за ангажирањето на механизацијата на Дирекцијата за заштита и спасување за 2016 година на санирање на последиците од поплавите во с. Рашче и Кочанско Поле, со Предлог-одлука
12 Информација за обезбедување на финансиски средства и дизел гориво за ангажирањето на механизацијата на Дирекцијата за заштита и спасување на санирањето на последиците од поплавите во с. Порој -Тетово во 2017 година, со Предлог-одлука
13 Информација за обезбедување на количини дизел гориво и финансиски средства за ангажирањето на механизацијата на Дирекцијата за заштита и спасување за расчистување на патни правци од снежни наноси во јануари 2017 година, со Предлог-одлука
14 Информација за пружање хуманитарна помош поради поплавите кои ја зафатија Република Албанија
15 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Планинарски спортски клуб „Филип Чакаров“ - Драчево
16 Информација за потребата од донесување на мерки на индустриска политика за поттикнување на инвестициите и конкурентноста на македонската економија
17 Информација за напредокот на проектот за модернизација на железничка линија Табановце-Гевгелија: воведување на Европскиот систем за контрола на возовите ETCS ниво 1 по должината на железничкиот Коридор 10 и подобрување на сигнализацијата на целата мрежа во Република Македонија и инсталирање на глобален систем за мобилна комуникација во железница GSM-R по должината на Коридор 10, за период 01.01-30.06.2017 година
18 Информација за напредокот на проектот за подготовка на проектна документација за железничка делница Скопје-Кичево како дел од Коридор 8, за период 01.01-30.06.2017 година
19 Информација за Ажурирање на Акциски план за Проект: Воведување на информациски систем за управување со енергијата ЕМИС , за период 01.01-30.06.2017 година
20 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот “Воденици“ општина Делчево, со Предлог-одлуки
21 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Желевица“ с. Тработивиште, општина Делчево, со Предлог-одлуки
22 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Самарница“ општина Прилеп и општина Долнени и “Стари Присад Стена“ општина Прилеп, со Предлог-решение
23 Информација во врска со иницијативата за измена на член 4 (2) од Одлуката за 2012/04/EnC-MC при Секретаријатот за енергетска заедница со која Директивата 2009/28/ЕС за промоција на користењето на обновливите извори на енергија стана обврска за земјите потписнички на Договорот за основање на енергетската заедница, во делот за Република Македонија
24 Информација во врска со започнување постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони со предлог-одлуки
25 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локациите со реден број 15 и 17 на река Железна на Концесионерот ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО од Скопје
26 Информација за правосилност на една пресуда на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Центар за развој на аналитичка психологија против Република Македонија, со Предлог-одлука
27 Информација за учеството на македонската делегација на Самитот на претседатели на Влади на државите членки на Централно-европската иницијатива (ЦЕИ) во Минск, Белорусија, на 12.12.2017 година
28 Информација со Акциски план за проектот „Бесплатна вакцинација за грип за пензионери со просечна пензија и пензија пониска од просечната и за лица над 60-годишна возраст кои не се приматели на пензија“
29 Информација со Акциски план за проектот „Развој на специјалности, здравствена карта (Мастер план)“
30 Информација за прогрес во имплементација на проектот „Модернизација на средното стручно образование“ (за периодот јуни 2017 - септември 2017)
31 Информација за барање продолжување на рокот за реализација на договор за грант за рехабилитација на средни училишта во Република Македонија (WBIF: WB6-MKD-SOC-02 CEB: F/P 1611) и договор за грант за проектот рехабилитација на основни училишта во Република Македонија (WBIF: WB6-MKD-SOC-03 CEB: F/P 1732)
32 Информација за Ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2017 година
33 Предлог-одлука за Шеснаесетта емисија на обврзници за денационализација
34 Предлог-решение за формирање Комисија за разгледување на барања за добивање дозвола за вршење извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на вооружување и воена опрема
35 Барање на Муса Агирбаш, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Кочани (44-7611/1)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово (44-7589/1)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на oпштина Велес (44-7591/1)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (44-7590/1)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (44-7595/1)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга (44-7593/1)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (44-7596/1)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар (44-7599/1)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (44-7600/1)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Штип (44-7594/1)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (44-7597/1)
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Врапчиште (44-7598/1)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово (44-7587/1)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид (44-7586/1)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (44-7585/1)
52 Предлог-одлука за продажба на движна ствар (44-7592/1)
53 Иницијатива поднесена од Ратко Чадиковски, Нове Секулоски и Миле Бундовски, сите од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.103/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 230 став 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012)
54 Иницијатива поднесена од адвокат Игор Спировски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.115/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 230 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 53/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/204, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 132/2016)
55 Иницијатива поднесена од Политичката партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.112/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата („Службен весник на Република Македонија“ бр.132/2017)
56 Известување од извршител Весна Деловска од Скопје за налог за извршување врз недвижност запишана во Имотен лист бр.45755 за КО Центар на КП бр.9458 место викано Градиште-4
57 Табели со предлози од институциите за постапување/непостапување по задолженија кои произлегуваат од заклучоци на Владата
58 Кадровски прашања (42)
59 Прашања и предлози (42)
60 Информација во врска со управниот спор УС бр. 1174/13 и барањето на Асоцијацијата на здруженија на инженери - Инженерска институција на Македонија, за физичка делба на деловен простор
61 Информација за изградба на жичарница од Институт за белодробни заболувања во Козле до Средно Водно, за период 01.01.-30.06.2017 година
62 Информација за реализираните активности од Акцискиот план на Стратегијата за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013 - 2020
63 Дополнет Предлог буџет на Република Македонија за 2018 година
64 Информација за статусот на реализација на листата на акти и материјали кои што министерствата согласно закон се обврзаа да ги објават на своите веб страни (Министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски)
65 Предлог на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови за алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели
66 Предлог-одлука за давање на согласност за пренос на удел
67 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок на Друштво за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани на локалитетот с. Варвара, општина Сопиште
68 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Батинци Студеничани на локалитетот “Јарова глава“, општина Сопиште
69 Информација за потребата од потпишување на Спогодба меѓу Владата на Р. Македонија и Владата на СР Германија за финансиска соработка 2017 година, како и Договор за финансирање на Програмата за водовод и канализација фаза 2 и Договор за финансирање на Програмата за наводнување на јужната долина на реката Вардар фаза II
70 Информација за статусот на имплементација на нов Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи - СОЦДАД
71 Информација за начинот на кој договорните органи ќе ги објавуваат склучените договори за јавни набавки
72 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година
73 Информација за потпишување на Договор за економска и техничка соработка за обезбедување на грант помош помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина