36-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
07.11.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13644</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (555.25 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1

Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (Царинска управa)

2

Информација за спроведување на пошумувањето на површините предвидени за акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ за есенскиот дел во 2017 година, со динамика и акциски план за реализација на истата

3

Информација за оправданоста за понатамошни испитувања на локалитетите Лавци, Звегор – Стамер и Стар Истевник – Панчерево

4

Барање за доделување на патнички моторни возила и комбе

5

Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето, со Предлог-одлука

6

Информација за надомест на директни загуби во говедарството за угинати животни заради болеста на чвореста кожа

7

Информација со барање за донесување на Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот архив на Република Македонија

8

Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, како закупопримач

9

Информација за донесување на Тарифник за изменување на тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење

10

Информација за напредокот на проектот Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија

11

Информација за изградба на притворско одделение со придружни објекти и Судница во Казнено-поправната установа „Идризово“ општина Гази Баба

12

Предлог-програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во рибарството и водната културата за 2017 година

13

Информација за текот на преговори за пристапување кон спогодбата на светската трговска организација за јавни набавки со предлог-текст на иницијална понуда

14

Предлог-одлука за укинување на царинската стапка за електрични акумулатори литиум јонски

15

Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 1/2017 (Службен весник на Република Македонија бр. 110/17), со Предлог-одлуки

16

Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година, со Предлог-програма

17

Информација во врска со донесување на Програма за изменување на Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата и за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година, со Предлог-програма

18

Информација за потреба од доставување на апликација за обезбедување на техничка помош - грант средства од Акцискиот програм CONNECTA за Проект: Изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Македонија и Република Србија, за изработка на техничка документација за пристапен пат меѓу патниот и железничкиот премин

19

Информација за напредокот во спроведување на ЕУ-ИПА проектот „Изградба на пречистителна станица за отпадни води Прилеп“

20

Информација за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Република Македонија и Швајцарија, застапувана од Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија - Швајцарска агенција за развој и соработка за Програма за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој

21

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници

22

Информација за работата на Мешовитата македонско-баварска комисија

23

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за локална самоуправа

24

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државна изборна комисија

25

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за труд и социјална политика

26

Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година

27

Предлог -одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги „МХИ Тополки“ ДООЕЛ Скопје

28

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за рурален развој на село Туденце - Општина Јегуновце

29

Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за помош, надградба и обнова на цркви и манастири Храм Свети Архангел Михаил

30

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор

31

Предлог-решение за изменување на Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија

32

Предлог-решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје

33

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.76/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на дел од член 198-а став 2 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016)

34

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.77/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот „финансиски извештаи“ од член 29 став 1 точка 2, член 31 став 2 точка 1 и член 50 став 2 и 4, како и делот „финансиската состојба и работењето“ од членот 50 став 2 точка 4 од Законот за вонсудско спогодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014)

35

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.79/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 27 став 2 точка 2, член 49 став 2 точка 1 и член 50 ставови 1 и 2 точка 1 алинеја 1 од Законот за вонсудско спогодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014)

36

Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.78/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 во делот „Државната“ од Законот за Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 81/2007, 36/2011, 18/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016)

37

Иницијатива поднесена од Здружението за посредување во медијација и медијатори, МЕДИЈАТОР РС - Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.85/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55 и 56 од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2016)

38

Иницијатива поднесена од адвокат Бојан Лалиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.82/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 34 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/2015)

39

Понуда од Нотар Махир Зибери Скопје за продажба на недвижен имот, со имотен лист бр.94495 и Имотен лист бр.95349 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП бр.3836/2, КП 3836/3,КП 3837/2,КП 3837/3 и КП 3837/4

40

Понуда од Нотар Николче Павловски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7066 за КО Ресен на КП бр. 3583

41

Понуда од нотар Ирфан Јонузоски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.5602 за КО Бутел на КП бр. 4533/2

42

Известување од извршител Снежана Андреевска за заклучок за усна јавна продажба на недвижност И. бр. 1553/14 од 29.6.2017 година и Имотен лист 391 за КО Карпош

43

Известување од Извршител Крум Коцарев за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) и Заклучокот за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност ( врз основа на член 176 став (1) од Законот за извршување) под И. бр. 1093/14

44

Кадровски прашања /36/

45

Прашања и предлози /36/

46

Информација за одржаниот Тринаесетти состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, Брисел, 18 јули 2017 година

47

Извештај за реализација на Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката за период 2013 – 2017 година, за 2016 година

48

Информација за ИПА повеќе-корисничката програма за 2017-та година

49

Информација на Управата за јавни приходи за прогрес во реализација на проектот „Е-Аукции - продажба на запленета стока за наплата на даночни долгови во првото полугодие на 2017 година“ (Управа за јавни приходи)

50

Извештај за работењето на ЈП Стрежево Битола, во периодот од 01.01.2017 до 31.02017 година

51

Извештај за работењето на ЈП Стрежево Битола, во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година

52

Извештај за материјално работење на ЈП Студенчица за вториот квартал на 2017 година, согласно член 5 став 3 од Закон за јавните претпријатија

53

Информација за прогресот на преземените активности во спроведувањето на Акционен план по Извештај на независен ревизор за 2015 година на ЈП “Македонски шуми” п.о. – Скопје

54

Финансиски извештај за второ тромесечје на 2017 година (сметано од 01.04.2017 година до 30.02017 година) на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

55

Финансиски извештај за прво тромесечје на 2017 година (сметано од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година) на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

56

Шестмесечен извештај за работата на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот јануари-јуни 2017 година

57

Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за период 01.01.2017 до 30.06.2017 година

58

Информација во врска со одржување Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 10.11.2017 година

59

Информација за потребата од предвидување на средства во Буџетот на Јавно Претпријатие за Државни Патишта за завршување на Договорот за градба број 12-1734/1 од 14.03.2017 година ,,Рехабилитација на Државен пат А1, секција Миладиновци – Куманово (лев коловоз) како дел од Коридор 10“

60

Информација за изнаоѓање решение за надминување на проблемите со финансиските средства во Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 Октомври - Еурокомпозит АД Прилеп (Генерален секретаријат на Владата)