29-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.09.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13477</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (557.31 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за прогресот на активностите од проектот „Посета на компании“ кои имаат проблем во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост и за остварените средби со физички и правни лица за проблеми од имотно-правен карактер (Управа за имотно-правни работи)
2 Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2016 година (Биро за јавни набавки)
3 Финансиски извештај за работење на ЈП „Македонија пат“ - Скопје, за период од 01.04 до 30.06.2017 година
4 Годишната сметка за 2016 година, Извештај за работењето на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2016 година и Извештај од независниот ревизор, со предлог-одлуки
5 Тримесечен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ А.Д. СКОПЈЕ за период јануари - март 2017 година
6 Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот 1 јануари до 31 декември 2016 година
7 Информација во однос на контролата на додатоците во исхраната и здравствените тврдења кои се користат во комерцијални цели при означувањето, презентирањето и рекламирањето на храната
8 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (25 моторни возила и разен алат) со правосилни пресуди/одлуки на државни органи и Предлог-одлуки за давање согласност за престанување на важењето на одлуките за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на државни органи
9 Информација за членството на Република Македонија во Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели при ОЕЦД
10 Информација за финансирање на проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води за Градот Скопје
Предлагач: Министерство за животна средина и просторно планирање
11 Информација за предметите-елаборати за проценка на штети од елементарни и други непогоди кои се однесуват за штетите настанати од ниските температури-мраз, град и поплави во 2016 година процесирани според Закон за заштита и спасување, со предлог решенија
12 Информација за изменување на Одлуката за назначување на Национален комитет за олеснување на трговијата формиран согласно обврската од Спогодбата за олеснување на трговијата на Светската трговска организација, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог-решение
14 Информација во врска со потпишување на Меморандум за разбирање со Акциски план со кој се врши дополнување на Иницијативата за централно и југоисточно европско поврзување (CESEC) со заеднички пристап кон пазарот на електрична енергија, енергетската ефикасност и обновливиот развој
15 Информација за соработката на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа (Процес 16+1), со преглед на активностите на Република Македонија
16 Информација за правосилност на една одлука на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Смилкова и Цуцкова против Република Македонија, со Предлог-одлука
17 Информација за подготовката на 14-тиот состанок на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Македонија, кој ќе се одржи на 17 октомври 2017 година во Скопје
18 Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини
19 Предлог–одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцити на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Лазар ДООЕЛ с. Кумарино, Велес на локалитетот „Грамади“ кај с. Оморани, општина Чашка
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“
21 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за рурален развој на село Туденце - Општина Јегуновце
22 Предлог - одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за помош, надградба и обнова на цркви и манастири Храм Свети Архангел Михаил
23 Барање на Ехсан Абоукхалил, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
24 Предлог-закон за дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, поднесен од група пратеници
25 Иницијативата поднесена од градоначалникот на општина Валандово, Николче Чурлиновски, доставена до Уставниот суд на Република Македонија за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво број 08-51/1 донесена на седницата на Советот на Општината Валандово одржана на ден 3.7.2017 година и на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво број 08-54/3 донесена на седницата на Советот на Општина Валандово одржана на 10.7.2017
26 Понуда oд Анита Адамчевска од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр. 65970 за КО Маџари на КП бр. 1125
27 Понуда од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр. 68824 за КО Маџари на КП бр. 2465
28 Известувањето од извршител Маја Гркова Караколева именуван за подрачјето на Основните судови Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино за заклучок за усна јавна продажба (врз основа на чл.167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување, Сл. весник на Република Македонија бр.35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13)
29 Кадровски прашања /29/
30 Прашања и предлози /29/
31 Информација за прифаќање на донација од САД за Армијата на Република Македонија
32 Информација за надминување на состојбата во Друштвото Фабрика за шински возила ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес (Колска Велес) 2
33 Предлог-oдлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.
34 Предлог-oдлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом “Скопје” - Скопје
35 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година
36 Информација за именување на Стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија
37 Информација за статусот на спроведување на проектот Регистар на население
38 Информација за потребата од формирање на Меѓуресорска работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на групата високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015)
39 Наташа Цветиќанин, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара