106-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
14.09.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (763.78 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 105-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 септември 2021 година
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Четириесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 13 септември
2 Информација во врска со постапка за кредитно задолжување за набавка на помошна механизација (опрема) за РЕК Битола - Новаци, кај Комерцијална банка АД Скопје
3 Информација за креирање, реализација и имплементација на соодветен информациски систем за дигитализација на туристичко-угостителскиот сектор (е-платформа)
4 Информација за предлог реализација на Google и YouTube кампања
5 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (разна стока) во кривична и прекршочна постапка
6 Информација за текот на судската постапка по предметот ТС1-31/18 на Основен суд Битола (03-296/1)
7 Предлог-одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект за Друштво за производство на енергија ЕФТ СОЛАР ДООЕЛ Скопје
8 Предлог-одлука за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект за Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРЕН ПАРК ВИРОВИ ДООЕЛ Скопје
9 Предлогот на закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, по скратена постапка
10 Предлог на закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Патен коридор VIII - I фаза на проектот, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка
11 Предлог на закон за регулирање на обврските на Република Северна Македонија кон Меѓународниот монетарен фонд по основ на користење на средствата од општата нето кумулативна алокација на специјални права на влечење одобрени со Резолуција на Одборот на гувернери на Меѓународниот монетарен фонд бр.76-1
12 Предлог текст на Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Косово и Владата на Република Северна Македонија за соработка во врска со физибилити студијата за патот Призрен-Тетово
13 Предлог текст на Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Косово и Владата на Република Северна Македонија за соработка во врска со рехабилитација на тампон зоната Блаце
14 Информација во врска со можност за започнување на нова постапка за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници
15 Предлог-одлука за одобрување средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (одобрување на средства во износ од 5.379.000 денари на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за следење на изборните активности во 2021 година)
16 Информација за потпишување на Меморандум за соработка и Договор за партнерство од Министерство за локална самоуправа на меѓувладина седница, Република Северна Македонија и Република Косово, септември, 2021
17 Предлог на закон за ратификација на измените и дополнувањата на Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите
18 Предлог на закон за ратификација на Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на водите
19 Предлог на закон за ратификација на Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на шумарството
20 Предлог на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Француската Република кој се однесува на филмската копродукција (Заедно со Анекс)
21 Годишен извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2019 година
22 Годишен извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2020 година
23 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2020 година
24 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2021 година
25 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште, Општина Прилеп, со Предлог-решение
26 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Вепрчани“, Општина Прилеп
27 Информација за исполнување на обврските на Република Северна Македонија во врска со Mерката 5 од БЕПС Инклузивната рамка и барањето на Code of conduct групата при Советот на ЕУ (18-3623/1)
28 Информација во врска со подготовка на Предлог-решение за назначување на претседател, заменик – претседтател, членови и заменици – членови и секретар на Национална комисија за следење на имплементацијата на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот од 2021-2023, со Предлог-одлука и Акциски план
29 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата и Министерството за одбрана на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата во Ирак (NATO Mission Iraq- NMI) во Ирак
30 Барање за давање на автентично толкување на членот 11 - б, став 12 од Законот за пожарникарство (Службен весник на Република Македонија број 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16,152/19), поднесено од пратеникот Антонијо Милошоски
31 Статут на Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар (нов текст)
32 Иницијатива поднесена од Бобан Богдановски, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.87/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 91 став 2 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/2011, 79/2013, 164/2013, 29/2014, 98/2015 и 192/2015)
33 Понуда од нотар Љиљана Трповска од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101816 за КО Тетово 3 на КП бр. 13034 на викано место/улица Град
34 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.105595, за КО Бутел, на КП бр. 4481, викано место/улица Мак.Кос.Бригада бр.60 и Имотен лист бр. 16273, за КО Бутел, на КП бр. 4481, викано место/улица Мак.Кос.Бригада
35 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100134, за КО Бутел, на КП бр.192, викано место/улица Гарибалди и Имотен лист бр.5338, за КО Бутел, на КП бр.192, викано место/улица Гарибалди
36 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.56113 за КО Ресен на КП бр. 3186 на викано место/улица Нијази Бег
37 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192319, за КО Драчево2, на КП бр.1207, викано место Ќупријан
38 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 41863, за КО Прилеп, на КП бр. 23696, Викано место/улица Осоговска и Имотен лист бр. 41722, за КО Прилеп, на КП бр. 23694, Викано место/улица Осоговска
39 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.81652 за КО Куманово на КП бр. 14158 во место викано Солунска
40 Понуда од нотар Елена Ристовска од Штип, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.10364 за КО Чардаклија, на КП бр.2261, Викано место/улица Село
41 Понуда од нотар Вера Станоевска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.400, за КО Ајватовци, на КП бр.724, викано место Али Чауш
42 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.55294, за КО Центар 2, на КП бр.2692
43 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево”- Битола, за второто тромесечие за 2021 година, од 1 април 2021 година до 30 јуни 2021 година
44 Информација во врска со продажбата на откупниот тутун од реколта 2020 година, статус на склучените договори со купувачи и идни активности на Тутунски комбинат АД Прилеп
45 Извештај за извршување на поставките 412110 постојана резерва и 413110 тековна резерва од Буџетот на Република Северна Македонија, за период 1 јануари-30 јуни 2021 година
46 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај, за периодот јануари-јуни 2021 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
47 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за јули 2021 година
48 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Клиничка болница Штип за 2017 година
49 Информација во врска со потпишувањето на Mеморандум за разбирање во енергетскиот сектор помеѓу Mинистерството за економија на Република Северна Македонија и Министерството за економија на Република Косово, со нацрт – текст на Меморандумот
50 Информација во врска со потпишувањето на усогласен текст на Меморандум за соработка меѓу Министерството за економија на Република Северна Македонија и Министерството за индустрија, претприемништво и трговија на Република Косово со нацрт – текст на Меморандумот
51 Информација за усогласен Предлог-Договор за соработка во туризмот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово
52 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус докторски студии (180 ЕКТС) по „Безбедност на храна“ на Факултет за ветеринарна медицина при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус докторски студии (180 ЕКТС) по „Безбедност на храна“ на Факултет за ветеринарна медицина при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
53 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Иновативни технологии за храна“ на Технолошко-технички факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Иновативни технологии за храна“ на Технолошко-технички факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
54 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Менаџмент во образование“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Менаџмент во образование“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
55 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Компјутерски науки“ на Факултетот за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Компјутерски науки“ на Факултетот за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
56 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Економија“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Економија“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, како и позитивен извештај за исполнетост на условите за почеток
57 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Бизнис администрација“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Бизнис администрација“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
58 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Бизнис администрација“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Бизнис администрација“ на Факултетот за бизнис и економија при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
59 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Уставно и управно право“ на Правен факултет, при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Уставно и управно право“ на Правен факултет, при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
60 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Јавна управа и администрација“ на Факултетот за современи општествени науки, при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) на Англиски јазик по „Јавна управа и администрација“ на Факултетот за современи општествени науки, при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
61 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програмата од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Англиски јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникации при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, со Предлог Решение за почеток со работа на студиската програмата од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Англиски јазик и литература“ на Факултет за јазици, култури и комуникации при Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
62 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Надареност и талентираност“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, со Предлог Решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на докторски студии (180 ЕКТС) по „Надареност и талентираност“ на Педагошки факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола
63 Информација за давање заем на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонијаво државна сопственост, Скопје
64 Информација за преговори за потпишување на Протокол помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Косово за соработка во областа на растителен карантин и заштита на растенијата
65 Извештај за изршени преговори за потпишување на Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на ветеринарната политика и безбедност на храната
66 Извештај за изршени преговори за потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој на Република Косово
67 Информација за усогласување на Договорите/Меморандумите што ќе бидат на Дневен ред на заедничката владина седница што ќе се одржи на 16.09.2021 година
68 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеност на дозволите за меѓународен превоз на стока