101-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.08.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (611.68 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од Стотата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 август 2021 година
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка  Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Четириесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 август 2021 година, со Предлог - одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена
2  Информација со Предлог - одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во Националниот парк Галичица, со превозно средство – чамец - без мотор во Св.Наум
3 Информација со Предлог - одлуки за давање на согласност на Спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје-Националниот парк Галичица, прошетка на посетители со превозни средства АТВ-четириколки
4 Информација со Предлог - одлука за давање на согласност на Спогодбата за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје Национален парк Галичица, угостителска дејност на сплавови во Извориште кај Св.Наум
5 Барање за обезбедување на службени деловни простории на Регулаторната комисија за домување
6 Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2020 година на АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, во државна сопственост, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
7 Oдлука за утврдување на висината на трошоците за акредитација и надоместоците за работа на надворешните оценувачи, со Предлог - одлука
8 Информација за потребата од обезбедување на финансиски средства за експропријација на недвижен имот во границите на споменикот Аквадукт во Скопје
9 Информација за ставање на вино во промет и извоз, произведено од винско грозје од берба 2020 година
10 Информација за пристапување на Република Северна Македонија на Меморандумот за разбирање за олеснување на патниот транспорт на стоки во регионот на Организацијата за Црноморска економска соработка, со Предлог - одлука
11 Информација за статусот на мерење на индексот на дигитална економија и општество (digital economy and society index (DESI) во Република Северна Македонија
12 Информација за придобивките од членство на Република Северна Македонија во Организацијата за црноморска економска соработка (Black Sea Economic Cooperation - BSEC)
13 Информација со предлог барање за задолжување на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, Министерството за одбрана и Министерството за транспорт и врски за доставување на предлог до NATO алијансата каде Давателот на воздухопловни навигациони услуги „М-НАВ” А.Д.-Скопје да биде потенцијален кандидат за преземање на горниот воздушен простор на Косово со цел за давање на воздухопловни навигациони услуги, почнувајќи од 2024 година
14 Информација за кредитни барања кои ги исполнуваат и кои не ги исполнуваат критериумите за кредитирање по јавниот повик бр.1 за кредитна поддршка на трговски радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и телевизиски програми
15 Деловен и финансиски извештај за 2019 година на Здружението фонд за подобра иднина на Пласница Преглово-Пласница со статус на организација од јавен интерес
16 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Думановце“, Општина Липково, со Предлог – решение
17 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Парклејксајд – Охрид
18 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Голден Вју - Охрид
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ема - Тетово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел-Куќа на Уметноста, Кичево, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
21 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Македонија, Стар Дојран, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Квинс - Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
23 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Ројал Л – Царев двор – Ресен, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
24 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Премиер –Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
25 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Турист – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вила Парк - Струмица, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
27 Информација за потпишување на Протоколот 16 на Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи
28 Информација за потпишување на конвенцијата на Совет на Европа за фалсификување на медицински производи и слични кривични дела што претставуваат закана за јавното здравје
29 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
30 Информација со Извештај за релизирани активности за 2020 година во Национална стратегија за развој на концептот за „Едно општество за сите и интеркултурализам“ и Акциски план за спроведување за 2021-2022 година
31 Предлог - одлука за давање одобрение за основање на приватна установа Студентски дом на УЈИЕ во Тетово
32 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.486 за КО Визбегово на КП бр.907 викано место/улица Село
33 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.83708 за КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец, на КП бр.2767, Викано место/улица Пекњане
34 Понуда од нотар Васил Кузмановски од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 100574, за КО Охрид 4, на КП бр. 966, викано место/ улица Амбарџиица и Имотен лист бр. 100574, за КО Охрид 4, на КП бр. 967, викано место/ улица Амбарџиица
35 Понуда од нотар Руждија Абдулаи од Дебар за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 100749, за КО Дебар 2, на КП бр. 8035, Викано место/улица Град
36 Прашања и предлози /101/
37 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност на тема ,,Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации и Известувања за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај, подговени од Министерството за образование и наука и Министерството за финансии
38 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, во периодот април - јуни 2021 година
39 Предлог - Одлука за изземање од стопанисување на недвижни ствари од Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје и
40 Информација за раскинување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерски итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)
41 Барање за добивање на согласност за висина на еднократен надоместок, со Предлог - одлука
42 Барање за добивање на согласност за најниска висина на еднократен надоместок (5G), со Предлог - одлука
43 Информација во врска со можноста за аплицирање за Климатскиот инвестициски Фонд