76-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.07.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (690.69 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Деведесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 13 јули 2020 година
2 Информација за индикативни услови за финансирање на ФЕ Осломеј 2 и ФЕ Битола од ЕБОР (Европската Банка за обнова и развој)
3 Информација во врска со ревидираниот Стратешки маркетинг план на ТАВ Македонија за 2020 година
4 Информацијата за статусот на имплементација на проектот за „Модернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“
5 Информација за актуелната состојба со Академијата за стручно усовршување на административни службеници
6 Информација за можноста на Република Северна Македонија да се приклучи кон глобалната набавка на вакцини за COVID-19, преку COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19
7 Записник од Деведесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 9 јули 2020 година
8 Записник од Деведесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 10 јули 2020 година
9 Годишна сметка за 2019 година и Извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип во 2019 година, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
10 Информација за барањата поднесени од претпријатија распоредени согласно Тековната состојба во големи субјекти по Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Компензационите фондови со цел намалување на последиците од Коронавирусот COVID-19
11 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправна установа Затвор Скопје (опрема за наводнување)
12 Информација за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државен пазарен инспекторат, со Предлог - одлука
13 Информација за следење на интензитетот на државната помош
14 Предлог – одлука за дополнување на Одлуката за влегување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија, за учество во Командата на Бригадата на Југоисточна Европа- СЕЕБРИГ (South East Europe Brigade – SEEBRIG)
15 Информација за инклузија на деца Роми во предучилишно образование преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми што се во социјален ризик
16 Информација во врска со продолжување на рокот за пилотирање нов модел на проценка за дополнителна образовна,здравствена и социјална поддршка на дете и младинец,базиран на Меѓународната класификација на функционирање
17 Годишен извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2019 година
18 Извештај за работата на ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола за академската 2018/2019 година и Извештај за финансиското работење за 2019 година
19 Иницијатива поднесена од Јана Наумовска од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.188/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 16 од Законот за земјоделско земјиште
20 Иницијатива поднесена од Државна комисија за спречување на корупција, Скопје доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.206/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член член 64 од Законот за денационализација, изменет со Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализиација („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2010)
21 Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.202/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член член 7 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 и 178/2016).
22 Иницијатива поднесена од Маја Јанушева, Илина Смичковска Илиевска, Јасна Челикова, Бисера Митиќ и Снежана Марковска, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.184/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 113 став 7 и став 8 од Законот за Академијата на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018)
23 Иницијатива поднесена од Михајло Маневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.192/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Указот за прогласување на Законот за јавното обвинителство бр.08-1411/1 од 16.12.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020) и Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020).
24 Иницијатива поднесена од Михајло Маневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.191/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.44/2020)
25 Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.203/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 12 став 1 алинеја 7 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002, 60/20006, 29/2007, 106/2008, 135/2011, 113/2012 и 148/2015) .
26 Иницијатива поднесена од „Твоја партија“ политичка партија, Скопје, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.169/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 75-ѓ став 1 и 12, член 76-а став 2, член 76-д став 4 и член 78 став 4 и 5 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011,54/2011,142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016,136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019, 98/2019 и 42/2020)
27 Решение У.бр.163/2016 од 27.11.2019 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2016).
28 Извештај на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за следење на примената на начелото на соодветна и правична застапеност за 2018 година
29 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.3354 за КО Ѓорче Петров 3 Дексион на КП бр.5237 место/улица Црногорска
30 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.48265 за КО Бардовци на КП бр.2018 место/улица Долни Шамак
31 Прашања и предлози /76
32 Tримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија – Tранспорт A.Д. – Скопје за период 01 јануари 2020 година до 31 март 2020 година
33 Извештај на незвисниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за период 01 јануари до 31 декември 2019 година
34 Информација за статусот на надградба на системот на Агенцијата за вработување на Република Сeверна Македонија за поврзување со Централниот регистар на население
35 Извештај за работа на Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2019 година
36 Информација за реализација проектот „Водоснабдување на Делчево”
37 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за мај 2020 година
38 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за јуни 2020 година
39 Информацијата за примена на Законот за нотаријат за 2019 година
40 Информација за усвојување на текстот на втор Национален Акциски План за имплементација на Резолуцијата 1325, Жени, мир и безбедност на Советот за безбедност на Обединетите нации
41 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „SABER JUNCTION 20” во Сојузна Република Германија