73-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.06.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (599.33 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  
1 Записник од Осумдесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 26 јуни 2020 година
2 Записник од Осумдесет и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 јуни 2020 година
3 Записник од Шестата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 26 јуни 2020 година, со Предлог - одлука за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
4 Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2019 година, со Извештај од независниот ревизор и предлог - одлуки
5 Информација во врска со Предлог - национален план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства (жени и деца), со Предлог - национален план
6 Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2019 година
7 Записник од Осумдесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 24 јуни 2020 година
8 Записник од Осумдесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 25 јуни 2020 година
9 Записник од Осумдесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 27 јуни 2020 година
10 Записник од Осумдесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 29 јуни 2020 година
11 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ставр во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП 03-264/20 (КО Куманово)
12 Информација за правосилност на пресудата на ЕСЧП во случајот Л.Р. против Република Северна Македонија А. бр.38067/15, со Предлог - одлука
13 Информација за прогресот на процесот на акредитација на осумте биохемиски лаборатории по ISO 15189
14 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5509/1
15 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5512/1
16 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5508/1
17 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5522/1
18 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5513/1
19 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5510/1
20 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5511/1
21 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет "Јустинијан Први" -Скопје при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5507/1
22 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5558/1
23 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5550/1
24 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5519/1
25 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5520/1
26 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на "Економскиот институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5518/1
27 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје 44-5517/1
28 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5515/1
29 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Филозофскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5514/1
30 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5516/1
31 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултетот за земјоделски науки и храна“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5563/1
32 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5533/1
33 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Градежен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5530/1
34 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5529/1
35 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Правен факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5571/1
36 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5565/1
37 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5524/1
38 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економскиот институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5554/1
39 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5553/1
40 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Архитектонскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5555/1
41 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Технолошко металуршкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5526/1
42 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5521/1
43 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Факултетот за електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5523/1
44 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Фармацевтскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (книги) 44-5528/1
45 Мислење од Народниот правобранител за начинот на остранување на констатираните повреди, по предмет под бр.870/20 од 22.05.2020 година, а во врска со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за Законот за средното образование за време на вонредна состојба
46 Иницијатива поднесена од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.16/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 10, 16, 25, 45, 53, 62, 65, 79 став 2 алинеја 4 и став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2015) и член 11 став 2, член 24 став 12, член 26, член 27, член 56 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019)
47 Иницијатива поднесена од Билјана Јорданоска од Прилеп, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.170/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019)
48 Понуда од Нотар Виолета Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.649 за КО Горно Оризари на КП бр.856 дел 1 викано место/улица Село
49 Прашања и предлози /73
50 Информација за реконструкција на железничката пруга Ногаевци - Неготино, за период до 31 март 2020 година
51 Извештај за работа на Државниот завод за статистика во 2019 година
52 Информација за исплата на парични права од социјална заштита за јуни 2020 година
53 Предлог - договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп; иПредлог - одлука за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с. Алинци, Прилеп - корисник на Технолошко индустриската развојна зона Прилеп
54 Информација со Акциски план за проектот „Бесплатна вакцинација против грип за сезона 2020/2021 година за ризични групи“
55 Информација за поведената постапка пред Одборот за разрешување на спорови во врска со реализацијата на Договорот за градежни работи “Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во град Скопје” со Предлог - Заклучоци
56 Информација за намалување на наградниот фонд на наградната игра „Мој ДДВ #Моја Награда“ и уплатата на средствата во Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19, Предлог-одлука за изменување на одлуката за приредување на наградната игра “Мој ДДВ #Моја Награда“ и Предлог на Анекс на Договор за организирање на наградната игра “Мој ДДВ #Моја Награда“
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130