71-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.06.2020 - 17:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (492.34 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Записник од Осумдесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 20 јуни 2020 година
2 Записник од Осумдесет и првиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 22 јуни 2020 година
3 Барање за нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
4 Барање за донесување на Одлука за отстапување на 150.000 литри Еуродизел БС гориво од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Железници на Република Северна Македонија (ЖРСМ) Транспорт АД - Скопје, со Предлог - одлука
5 Предлог - одлука за давање согласност за утврдување на висина на бод за пресметка на плати на вработените во АД Аеродроми на Република Северна Македонија за 2020 година
6 Предлог - oдлука за давање на согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Северна Македонија
7 Барање за донесување на одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кочани без надоместок
8 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба
9 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба
10 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба
11 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба
12 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба
13 Информација со Предлог - одлука за продажба на движни ствари - моторни возила
14 Информација за начинот на располагање со движни ствари - опрема за производство на еколошки фрижидери преземени од стечајниот должник АД ХП „Фринко - Фрижидери за домаќинство“ Битола
15 Информација за склучување на Меморандум за разбирање за макрофинансиска помош на Република Северна Македонија со Европската унија во износ до 160 милиони евра
16 Информација за продажба на недвижни ствари во Струга сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари
17 Информација во врска со одржување Годишно собрание на акционери на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 26.06.2020 година
18 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел НБ & СПА, Тетово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
19 Предлог – oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИЈАМАНТЕ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Виница на локалитетот “Топликот“, општина Виница
20 Предлог – одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – доломит на Акционерското друштво за производство на неметални минерали СИЛИКА – МИНЕРАЛ увоз-извоз Прилеп на локалитетот “Брест“ с.Суви Дол, општина Македонски Брод
21 Предлог - oдлука за давање на правото на трајно користење на градежно земјиште на општина Кочани
22 Информација за предлог Анекс Договор бр.2 за доделување на државна помош на Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје
23 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година
24 Предлог - уредба со законска сила дополнување на Уредбата со законска сила за финсирање на политичките партии во 2020 година
25 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба
26 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за електронските комуникации за време на вонредна состојба
27 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба
28 Информација за потребата од ослободување од плаќање на административни трошоци на неевидентираните лица во матична книга на родени
29 Информација за давање позитивно мислење за основање на општинско основно музичко училиште „Општинско основно музичко училиште - Струга“ во општина Струга
30 Прашања и предлози /71/
31 Кадровски прашања /71/
32 Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за културата за време на вонредна состојба
33 Предлог - уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба
34 Информација во врска со реализација на проектот „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во градот Скопје“
35 Информација во врска со статусот на реализација Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Железна со реф.бр. 15, МХЕЦ Железна со реф.бр. 17 на Концесионерот ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО од Скопје
36 Информација во врска со статусот на реализација Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Орешка со реф.бр. 308 на Концесионерот РДЛ Соул Електрани ДОО Скопје
37 Информација со предлог одлука за давање на согласност на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство (Службен весник на Република Северна Македонија бр.162/15, 227/15, 142/16, 180/16 и 153/17)
38 Барање за усвојување на предлог мислења за одобрување на COVID 19 Финансискиот пакет за олеснување и поддршка на ликвидноста на државите и нивните даватели на услуги во воздухопловна навигација бр. App:/PC/20-08-DGD20_0297 и Информација за изземање на мерката за намалување на платите на вработените од превземените антикризни економски мерки усвоени на 36 –тата седница на Владата на РСМ, одржана на 06.04.2020 година (бр.44-2863/1).
39 Предлагач: Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130