2-ра седница на Влада

Седницата се одржа на: 
08.01.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (335.9 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Годишна инвестициона програма на ЈП за стопанисување со пасишта за 2020 година, со Предлог-одлука
2 Годишна програма за работа, Финансиски план за 2020 година и План за капитални инвестиции за 2020 година на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје, со Предлог-одлука
3 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година
4 Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација во Република Македонија за 2020 година
5 Информација за потребата од спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор
6 Програма за работа за 2020 година и Финансиски план за 2020 година на Јавно претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, со Предлог-одлука
7 Предлог-одлука за изменување на одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
8 Предлог-програма за развој на туризмот на Република Северна Македонија за 2020 година
9 Предлог-годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2020 година
10 Предлог-програма за заштита на природата за 2020 година
11 Информација за измена на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Речица, општина Куманово, со Предлог-одлука, со Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Речица, општина Куманово, со Предлог-одлука и Предлог-одлука за давање на согласноста за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, општина Куманово, со Предлог-одлука
12 Предлог-програма за рамномерен регионален развој за 2020 година
13 Предлог-национална годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година
14 Предлог-програма "Здравје за сите" за 2020 година
15 Предлог-програма за рана детекција на малигни заболувања во Република Северна Македонија за 2020 година
16 Предлог-програма за трансплантација во Република Северна Македонија за 2020 година
17 Предлог за доделување средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (финансиска помош за настраданите во пожарите што ја зафатија Австралија)
18 Кадровски прашања /2/
19 Прашања и предлози /2/
20 Годишна програма и Финансиски план на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за 2020 година
21 Предлог-одлука за остварување на право на користење на службено возило на претседателот на Владата на Република Северна Македонија на кој му престанала функцијата