7-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.09.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.05 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
  Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО Процесот на одбранбено планирање - Трет чекор во процесот, доделување на Цели на способности
  Информација за потребата од запишување на корисничкото право на земјиштето на Армискиот полигон Криволак на Министерството за одбрана
1 Записник од Четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 28 септември 2020 година
2 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево” - Битола за 2019 година
3 Годишна сметка и Финансиски извештаи за период од 01 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор и Годишен извештај за работата на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2019 година, со предлог - одлуки
4 Информација за распределба на добивка на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за 2019 година, со Предлог - одлука
5 Предлог - одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од градежна парцела на другите сопственици на градежната парцела
6 Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за трговија
7 Информација за потребата од склучување на Амандман на Договорот за заем за Проектот за подобрување на железничката пруга на Коридорот 10
8 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат с.Псача - Дикина маала - Радуев рид, КО Псача и КО Петралица, општина Ранковце, со Предлог - одлука
9 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија
10 Информацијата со Предлог - одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (со намена обезбедување на 165.000.000 денари за доделување на средства на државните студентски домови за трошоци за тековно работење во однос на режии за греење, електрична енергија, потрошена вода и други трошоци)
11 Записник од Третата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 29 септември 2020 година, со Предлог - одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради заштита од илегална миграција и заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за Коронавирусот COVID-19 и спречување од негово ширење и заради висок ризик и зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
12 Преглед со приоритетни предлог – закони од делокругот на надлежностите на министерствата кои Владата треба да ги утврди, а Собранието на Република Северна Македонија да ги донесе до крајот на 2020 година
13 Годишната сметка за 2016 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје и Годишниот извештај за работењето во 2016 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје, со Извештај на независниот ревизор, со предлог-одлуки
14 Годишната сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје и Годишниот извештај за работењето во 2017 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје, со Извештај на независниот ревизор, со предлог-одлуки
15 Годишната сметка за 2018 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “Јасен“-Скопје и Годишниот извештај за работењето во 2018 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “Јасен“-Скопје, со Извештај на независниот ревизор, со предлог-одлуки
16 Годишната сметка за 2019 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “Јасен“-Скопје и Годишниот извештај за работењето со финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “Јасен“-Скопје, со предлог - одлуки за давање согласност
17 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување до државни шуми "Национални шуми" на Казнено поправна установа Затвор Гевгелија, со Предлог - одлука
18 Барање од Јавното претпријатие Колекторски систем за обезбедување на средства
19 Информација за потребата за продолжување на рокот на отплата кај кредитите од Посебниот кредитен фонд (ПКФ)
20 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“
21 Ценовник на ЈП „Стрежево” - Битола за висината на цената за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулаторен период 2021-2023, со Предлог - одлука
22 Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување на населението од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на Јавното претпријатие "Студенчица" Кичево за регулиран период 2021-2023 година бр.02-1065/1-2/1 од 01.02020 година, со Предлог - одлука
23 Информација со Предлог - одлука за давање на согласност на Ценовникот за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче-Велес кон ЈКП Дервен Велес за регулиран период 2021-2023 година
24 Ценовник за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година. со Предлог-одлука за давање согласност на Ценовникот
25 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на станови, локали, магацини и паркинг места во подрум и Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажна цени за објект ГП 1.12 Реонски Центар Аеродром во Скопје
26 Информација за Одлука за висината на трошоците за издавање на овластување на субјектите за вршење обука и издавање на сертификат за завршена обука за ветеринарна фармаколошка внимателност или завршена специјализација по ветеринарна фармаколошка внимателност, со Предлог - одлука
27 Предлог - одлука за висината на трошоците за овластување на субјектите како Национален центар за информирање за ветеринарно-медицинските препарати
28 Информација за Правилник за дополнување на Правилникот за информации поврзани со храната, со Предлог - одлука
29 Информацијата во врска со Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Северна Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата
30 Предлог - одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 10 моторно возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
31 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштвото за производство на лекови САГЕН ДОО Илинден и Предлог - одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште Наш бр.09-536/1 од 19.03.2018 година и бр. 09-536/2 од 02.07.2018 година склучен со Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Илинден, како закупопримач
32 Информација за преземените активности во Централен регистар на Република Северна Македонија за измени и дополнувања на Тарифата на Централниот регистар во насока на утврдување на надоместокот на услуги за упис и промени во заложниот регистар во смисла електронскиот начин и услуги да се поевтини и подостапни во споредба со хартиените услуги и да се користат како поприфатлива и поисплатлива можност
33 Информација за тужбата поднесена од Република Северна Македонија - Министерство за транспорт и врски против тужениот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги БИБАЈ ДООЕЛ експорт импорт Тетово, за основ Раскинување на договор, Вредност 12.350.000,00 денари
34 Предлог - одлука за запишување право на сопственост на недвижнa ствар во корист на Република Северна Македонија ДП 03-229/20 (КО Гостивар)
35 Информација за отпочнување постапка за донесување нов Закон за начинот и постапката на давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија кое со урбанистички план или урбанистичка планска документација е предвидено за плажи
36 Информација со Предлог - одлука за пренесување во сопственост без надоместок на недвижни ствари на Општина Демир Капија
37 Предлог - одлука за пренесување на право на сопственост на општина Куманово
38 Информација во врска со потребата од пренесување на право на сопственост на недвижна ствар, во државна сопственост, на Општина Чашка, без надоместок за која во катастарот на недвижности е запишано право на користење на Општина Чашка, со предлог-одлуки
39 Информација за Програмата на економски реформи 2021-2023 година со Акциски план за спроведување на препораките усвоени на Економско – финансискиот дијалог од 19 мај 2020 година
40 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за планирање на просторот во 2019 година
41 Информација во врска со донесување на Решение за изменување на Решението за определување на членови на Комитетот за градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог - решение
42 Информација за напредокот на проектот Изградба на железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, за период до 31.03.2020 година
43 Информација за Извештајот за реализација на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Северна Македонија 2015-2020 (за период 2018 - прва половина на 2019 година)
44 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2020 година (Царинска управа)
45 Информација за систем за следење на планирање и трошење на јавни средства
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Д3-спорт и рекреација, КО Горно Соње, општина Сопиште, со Предлог - одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустријa КО Долно Лисиче-вонград, општина Аеродром, со Предлог-одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Ракотинци, општина Сопиште, со Предлог-одлука
49 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Ракотинци, општина Сопиште, со Предлог-одлука
50 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А1-домување во станбени куќи КО Усје, општина Кисела Вода, со Предлог-одлука
51 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Долнени за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Долнени, општина Долнени, со Предлог-одлука
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 - времено сместување КО Кадино, општина Илинден, со Предлог-одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Росоман, општина Росоман, со Предлог-одлука
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура-производство на електрична енергија (фотоволтаични панели) КО Чифлик, општина Чешиново-Облешево, со Предлог-одлука
55 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г3-сервиси КО Куманово, oпштина Куманово, со Предлог - одлука
56 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 110 kV далекувод ТС Штип-ТС Пробиштип, општина Штип, општина Пробиштип и општина Карбинци, со Предлог - одлука
57 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Орешани, општина Зелениково, со Предлог - одлука
58 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Зоран Петровски, ул.Бојмија бр.4-21, Скопје, со Предлог-одлука
59 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со КПУ Затвор-Прилеп ул.Крушевски пат бр.бб Прилеп, со Предлог-одлука
60 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со ДГПТУ Ворлд Бусинесс ДОО Скопје, со Предлог-одлука
61 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство трговија и услуги АГРО ТРЕФ ДОО с.Долни Подлог Кочани, со Предлог - одлука
62 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги “СТЕНЛЕЈ “ ДООЕЛ Свети Николе, со Предлог - одлука (39-2826)
63 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Зоран Петровски, ул.Бојмија бр.4-21, Скопје, со Предлог - одлука
64 Предлог–одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – манган на локалитетот “Стогово“- општина Дебарца, општина Дебар и општина Струга
65 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“во Република Косово
66 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан
67 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „KFOR 28” во Сојузна Република Германија
68 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „HUMANITARIAN ENDEVOUR 2020” во Босна и Херцеговина
69 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
70 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина
71 Предлог - одлука за продажба на движни ствари
72 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за внатрешни работи
73 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/849 на Советот од 18 јуни 2020 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Иран
74 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/898 на Советот од 29 јуни 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП)2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
75 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/651 на Советот од 14 мај 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 во однос на рестриктивни мерки против сајбер напади кои претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
76 Информација во врска со доставени Барања на приватниот партнер ДКТУ САРХЕМС ДООЕЛ Скопје во врска со реализирање на Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за формирање на современа модерна организација - платформа како ефикасен носител на хеликоптерски итен медицински систем во Република Северна Македонија (ХЕМС) и хеликоптерски услуги за пребарување и спасување (САР)
77 Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13 за КО Убого
78 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.73 за КО Горно и Долно Оризари на КП бр.684 викано место/улица Брест
79 Понуда од нотар Лидија Симонова Трајчева за продажба на сосопственички дел од недвижен имот со Имотен лист број 8348 за КО Штип 1
80 Понуда од нотар Анита Адамчевска од Скопје за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7329 за КО Центар 1,Имотен лист бр.111109 за КО Центар 1 и Имотен лист бр.111108 за КО Центар 1
81 Понудата  од  нотар Лазар Козаровски од Скопје  за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 6515 за  КО Центар 1, Имотен лист бр. 106303 за КО Центар 1 и Имотен лист бр. 106304 за КО Центар 1
82 Понуда од нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотел лист бр.17894 за КО Битола 5
83 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на сосопственички дел од недвижен имот со Имотен лист бр.2-301 за КО Штип 5
84 Известување од извршител Андреја Буневски од Скопје за Заклучок за втора продажба со усно јавно наддавање доставен под И бр.627/2019, која ќе се одржи на 9 октомври 2020 година, за КО Горно Лисиче
85 Кадровски прашања /7/
86 Прашања и предлози /7/
87 Информација во врска со транспорт на пациенти дијагностицирани со високо заразни болести до специјализирани клиники
88 Извештај за финансиското работење, за периодот од 1.01.2020 до 31.03.2020 година, на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија
89 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, за период од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година
90 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за август 2020 година
91 Тримесечен финансиски извештај на Јавно претпријатие за берзанско работење Агро - Берза - Скопје, за период април-јуни 2020 година
92 Извештај за финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, за периодот јануари - март 2020 година
93 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година
94 Извештај за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за период 1 јануари 2020 година - 30 јуни 2020 година
95 Информација во врска со Годишниот извештај за развојот на вршењето на работите за располагање со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија
96 Информација во врска со Полугодишниот финансиски и Оперативен извештај за периодот јули-декември 2019 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
97 Информација во врска со полугодишниот финансиски и оперативен Извештај за периодот јануари-јуни 2020 година за „Меѓународниот аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид на ТАВ Македонија
98 Тримесечен извештај за работа на Комисијата за следење на постапките во врска со процесот за денационализација за период од август до ноември 2018 година
99 Втор тримесечен извештај за работа на Комисијата за следење на постапките во врска со процесот за денационализација (декември 2018 - февруари 2019 година)
100 Трет тримесечен извештај за работа на Комисијата за следење на постапките во врска со процесот за денационализација (март - мај 2019 година)
101 Четврти тромесечен извештај за работа на Комисијата за следење на постапките во врска со процестот за денационализација (јуни - септември 2019)
102 Извештај за работата на Комисијата за период од 18.09.2020 год.до 25.09.2020 година со предлог заклучоци за настава со физичко присуство во училиштата во Република Северна Македонија
103 Информација за предлогот на Европската Комисија за измена на Протоколот 4 од Информација за предлогот на Европската Комисија за измена на Протоколот 4 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија по извршените консултации со надлежните институции
104 Информација во врска со Одлуката за престанок на мандатот по сила на закон на градоначалникот на општина Штип, со Предлог - одлука
105 Информација за состојбата во установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки /центри за ран детски развој за време на пандемија Ковид 19
106 Информација за реализација на проектот реконструкција на спортски терен во с.Чегране, Гостивар
107 Предлог - одлука за начинот на наплата на износот за „Детска Недела“ во времето од 5 до 11.10.2020 година