169-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.12.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (756.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Придонес на Република Северна Македонија кон Годишниот Извештај на Европската Комисија
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките на Реактивната мисија на УНЕСКО од 2017-та година,одлуките на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО (Краков,2017 година и Баку,2019 година), и релавантните заклучоци на Владата на Република Северна Македонија за состојбата со природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација со Предлог-одлуки за давање во сопственост и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општини во Република Северна Македонија
2 Предлог-одлука за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврта емисија на акции
3 Информација за спроведена теренска контрола на корисниците на станови под закуп
4 Предлог-одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 16 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност
5 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за градење, по скратена постапка
6 Информација во врска со функционирањето на Управниот одбор на АД во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
7 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени
8 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Љубљанска“ бр.6/1, Скопје-Карпош
9 Информација со Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија
10 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во случајот ХАРУНИ против Република Северна Македонија, А.бр.8082/15, со Предлог-одлука
11 Предлог-закон за образование на возрасните
12 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул.1 бр.20, Сопиште, со Предлог-одлука
13 Информација во врска со Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија
14 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје
15 Информација за престанок и за давање на трајно користење без надомест на недевижни ствари на Кошаркарска федерација на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
16 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за неможност за утврдување на исполнувањето на обврската на приватниот партнер согласно член VIII, точка 3, потточка 3.2 став 2 од Договорот за јавно приватно партнерство ОДУ бр. 69/13 од 05.04.2013 година
17 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година
18 Информација во врска со непотпишување на Менаџерските договори на Директорот и Заменик директорот на Фондот на ПИОСМ
19 Предлог-упатство за начинот на спроведување на инспекциски надзор
20 Информација за усвојување на Меморандум за соработка/разбирање помеѓу Република Северна Македонија и Евроатлантскиот центар за координација на одговор при катастрофи (EADRCC) за спроведување/реализација на здружена вежба „Северна Македонија 2020“.
21 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклурање и уништување на отпад - од 2019 година
22 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад - од 2018 година
23 Предлог-одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад - од 2017 година
24 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое вршидејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад - од 2016 година
25 Информација за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија, за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и /или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
26 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка
28 Предлог-закон за престанување на важноста на Законот за трговија на зелени пазари, по скратена постапка
29 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година
30 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година
31 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
32 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
33 Информација за Предлог за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Трн, општина Битола, со Предлог-одлука за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарска општина Трн, општина Битола
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на на за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20) kV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0,4 kV:100 kVA ,,Сланушка’’ КО Шлегово, општина Кратово, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, КО Ќојлија, општина Петровец, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Тработивиште, општина Делчево, со Предлог-одлука
37 Информацијата во врска со одржување на Собрание на акционерите на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 17.12.2019 година
38 Информација за спроведување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија 2019 - 2023, со Акциски план
39 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел ТИНО - Охрид, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
40 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Некст Дор Парк, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
41 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Гранд М, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
42 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Гарден Спа Бутик Хотел, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
43 Информација за потпишување на Мултилатералната конвенција за имплементација на мерките за спречување на ерозија на даночната основа и преместување на профитот кои се однесуваат на договорите за одбегнувањe на двојното оданочување (MLI)
44 Информација за статус на проектот за изградба на железничка делница Крива Паланка- граница со Република Бугарија од Секторската оперативна програма за транспорт 2014-2020 година согласно Извадок од Нацрт записникот бр. 45-17/153од Сто педесет и трета седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 10.09.2019
45 Предлог договор за доделување на државна помош на локо транс логистик дооел Скопје и деловен план за инвестицискиот проект
46 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец Росоман на локалитетот “Црвени Брегови 2“, општина Неготино
47 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛФИС ДООЕЛ с.Радиовце, Брвеница на локалитетот “Самаци“, општина Брвеница
48 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал
49 Предлог-закон за изменување на Законот за вработување на инвалидни лица, по скратена постапка
50 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување, по скратена постапка
51 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, по скратена постапка
52 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, по скратена постапка
53 Предлог-закон за изменување на Законот за инвалидски организации, по скратена постапка
54 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
55 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција
56 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2019 година
57 Предлог-програма за изменување на Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош во Република Северна Македонија за 2019 година
58 Предлог-програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2019 година
59 Предлог-програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2019 година
60 Предлог-програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2019 година
61 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 КП 8003, општина Струмица, место викано Цареви Кули, со Предлог-одлука
62 Информација за добивање одобрение за отпочнување на постапки за јавни набавки за склучување на повеќегодишни договори за продолжување со изградба на објекти: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје и Факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
63 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Бранко Станоевиќ “ – Гостивар
64 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница ,,Д-р. Трифун Пановски” – Битола
65 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница ,,Борка Талески” - Прилеп
66 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Куманово
67 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Битола
68 Понуда од нотар Роза Николова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4686 за КО Горно Лисиче на КП бр.4019
69 Понуда од нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.531 за КО Трубарево на КП бр.322 викано место/улица Шамак Чукур и имотен лист бр.45296 за КО Трубарево на КП бр.323 викано место/улица Шамак Чукар
70 Понуда од нотар Тана Топалоска од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.882 за КО Охрид 4 на КП бр.2743 место викано место/улица Патерица
71 Известување од извршител Фанија Каламатиева од Скопје за Прва усна јавна продажба која ќе се одржи на 12.12.2019 година, доставени под И.бр.1275/2017
72 Информација за разгледување на можноста за изготвување идејно решение за клучка Тетово Гостивар, со цел да се направи доусогласување и да се дефинираат идните насоки за истото
73 Информација за прогресот на изградба на станови наменети за лица во социјален ризик и други ранливи групи и станови наменети за продажба
74 Извештај за финансиското работење на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 1.07.2019 година до 30.09.2019 година донесена од Одборот на директори на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје бр.02-11628/19 од 20.11.2019 година
75 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2019 година
76 Информација за работата на Советот за управување со јавни финансии со Нацрт - полугодишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година - јуни 2019 година
77 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за октомври 2019 година
78 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Институт за јавно здравје 2016 година
79 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија – Скопје
80 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло Скопје за 2017 година
81 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија за 2017 година
82 Предлог-закон за висока раководна служба
83 Информација за Оперативен план за спроведување на акцијата Администрацијата чисти со „Не биди ѓубре“
84 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
85 Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане – Миратовац, со усогласен текст на Спогодба
86 Предлог-одлука за измена на распоред на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година