168-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.12.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.03 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Предлог за поведување постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на нов заеднички Граничен премин „Лојане-Миратовац“, со предлог текст на Спогодбата на македонски јазик
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Предлог-одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД- Скопје, во државна сопственост, Дражвна лотарија на Македонија
2 Информација на Управата за јавни приходи за извршени контроли и проверки кај апликантите кои во 2019 година пријавиле култивирани лековити, ароматични и зачински растенија (засеани и за одржување), како и кај апликантите кои пријавиле градинарски култури боранија, грав, грашок и спанаќ (Управа за јавни приходи)
3 Збирен извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Босилово, Валандово, Гевгелија, Кичево, Лозово, Ново Село, Пласница, Радовиш и Струмица
4 Информација во врска со поднесената иницијатива за отпочнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa варовник на локалитетот “Малка“ с.Мали Влај општина Струга, со Предлог-одлука
5 Предлог-одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2020 година
6 Предлог-закон за меѓународно приватно право
7 Информација за отворање на Генерален Конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република, со седиште во Милано и за затворање на Генералниот Конзулат на Република Северна Македонија во Италијанската Република со седиште во Венеција и предлоготворање на Конзуларно одделение на Генералниот Конзулат на Република Северна Македонија во Милано, со седиште во Венеција со Предлог-одлуки
8 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, по скратена постапка
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка
11 Информација за потпишување Договор за грант за проектот за подобрување на музички инструменти и опрема за звук и осветлување на Национална опера и балет
12 Информација за План за Гаранција за млади 2020-2022 година со План за Гаранција за млади 2020-2022 година
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба, по скратена постапка
14 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за вршење на ревизија на годишните финансиски извештаи на Државна лотарија на Македонија Скопје за 2019 година, со Предлог-одлука
15 Информација за донесување на одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
16 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје
17 Информација во врска со воведување на системи и алатки за автоматска контрола на валидност на даночното побарување и повратот на средства (Управа за јавни приходи)
18 Информација во врска со просторно сместување на Државниот завод за индустриска сопственост, со Предлог-одлука за давање согласност за набавка на недвижна ствар со учество во постапка за продажба на недвижна ствар
19 Одлука за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, с. Алданци број 02-4591/1 од 22.10.2019 година, со Предлог-одлука
20 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност/земјиште сопственост на Република Северна Македонија
21 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната Установа Филхармонија на Република Северна Македонија
22 Барање согласност за Листа на дополнување на листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објкети на подрачјето на Општина Свети Николе бр. 0801-291 од 20.03.2012 година
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за метрологијата
24 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по Договорот за заем за финансирање на Програмата за наводнување на Северна Македонија, по скратена постапка
25 Предлог-закон за изменување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола
26 Предлог-закон за изменување на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија
28 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи на застапување во царинската постапка
29 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина
30 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа
31 Предлог-закон за изменување на Царинскиот закон
32 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност
33 Предлог-закон за изменување на Законот за инвестициски фондови
34 Предлог-закон за изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост
35 Предлог-закон за изменување на Законот за акцизите*
36 Предлог-програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2019 година
37 Предлог-програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година
38 Информација за измена и дополна на Договорот за соработка помеѓу Агенција за меѓународен развој на Соединети Американски држави и Владата на Република Северна Македонија за банкарски гаранции за земјоделство и рурален развој
39 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Нижеполе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Нижеполе, општина Битола со Предлог-одлука
40 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стовариште (ладилници за месо) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
41 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, КО Оризари-вон г.р., општина Велес, со Предлог-одлука
42 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Сарај, општина Сарај, со Предлог-одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Раштак, општина Гази Баба со Предлог-одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 2x110 kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 400/100 kv- општина Дебарца до м.в „Чешо Глава” - oпштина Охрид, со Предлог-одлука
45 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ КО Македонски Брод, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука
46 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г4-стоваришта (магацин за складирање на индустриски, земјоделски и прехранбени производи) КО Колешино-вон г.р., општина Ново Село, со Предлог-одлука
47 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Црник за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Црник, општина Пехчево со Предлог-одлука
48 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни елктрани, пристапен пат, далекoвод и трафостаница КО Стојаково и КО Богданци вон град, општина Богданци, со Предлог-одлука
49 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Орка, Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
50 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Турска Чаршија - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
51 Предлог-oдлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот “Камен Дол”, општина Росоман
52 Предлог-oдлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - базалт на локалитетот “Ежево Брдо”, општина Штип и општина Карбинци
53 Предлог-oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Аеродром
54 Предлог-одлука за обезбедување на средства за финансиска поддршка и развој за вршење на дејност за јавното претпријатие за берзанско работење „Агро берза“ - Скопје
55 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки
56 редлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана
57 редлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола
58 Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на козметичките производи
59 Предлог-закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување
60 Предлог-закон за изменување на Законот за евиденциите во областа на здравството
61 Предлог-закон за изменување на Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја
62 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
63 Предлог-закон за изменување на Законот за заштита од пушењето
64 Предлог-закон за изменување на Законот за здравствената заштита
65 Предлог-закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување
66 Предлог-закон за изменување на Законот за јавно здравје
67 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина
68 Предлог-закон за изменување на Законот за ментално здравје
69 Предлог-закон за изменување на Законот за прекурзори
70 Предлог-закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста
71 Предлог-закон за изменување на Законот за хемикалии
72 Предлог-закон за изменување на Законот за здравственото осигурување
73 Предлог-закон за изменување на законот за употреба на знаковниот јазик, по скратена постапка
74 Предлог-закон за изменување на Законот за еднакви можности на жените и мажите, по скратена постапка
75 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство
76 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за семејство, по скратена постапка
77 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, по скратена постапка
78 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита-домови за стари лица за 2020 година
79 Предлог-програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2019 година
80 Предлог-програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2019 година
81 Предлог-програма за изменување на програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2019 година
82 Информација за имплементација на акциски план за развој на вонболничка постоперативна грижа на пациенти
83 Информација за воведување на нов модул во Мултиплатформскиот систем за колаборација за Е-седница на Владата со дигитално потпишување на PDF документи
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (45-9230/1)
86 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје (45-9232/1)
87 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, по скратена постапка
88 Барање за давање на автентично толкување на член 89 став (5) од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија број 161/19), поднесено од пратеникот Хари Локвенец
89 Барање за давање на автентично толкување на член 372 став 3 точка 6 од Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија" број 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015), поднесено од пратеникот Ане Лашкоска
90 Барање за давање на автентично толкување на член 101 став (7) а во врска со член 190 од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Северна Македонија" број 24/19), поднесено од пратеникот Реџаил Исмаили
91 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2082 за КО Јурумлери на КП бр.94
92 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.69675 за КО Маџари на КП бр. 1899 дел 3, викано место/улица „Париска Комуназа купување на недвижен имот по право на првенствено купување
93 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.511 за КО Стровија на КП бр.1775, Имотен лист бр.514 за КО Стровија на КП 1868 и Имотен лист бр.535 за КО Стровија на КП 2225
94 Понуда од нотар Снежана Сарџовска од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.26446 за КО Кисела Вода 2 на КП бр. 3875
95 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со ИЛ бр.94890 за КО Ѓорче Петров на КП бр. 94890
96 Понуда од Нотар Катерина Митревска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.96617 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 1,КП бр.8692 дел 2 викано место/улица 171 и Имотен лист бр.8282 за КО Центар 1 на КП бр.8692 дел 11 викано место/улица 171
97 Понуда од Нотар Ирфан Тахири од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.57 за КО Усје на КП бр.712 викано место Село
98 Записник од 15-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 29.11.2019 година, со Предлог-одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
99 Информација за преземените активности на Координативното тело за справување со пожари на отворен простор, согласно задолжение од 15-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи
100 Кадровски прашања /168/
101 Прашања и предлози /168/
102 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за периодот јули - септември 2019 година
103 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јули-септември 2019 година
104 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“-Скопје, за периодот IV-VI 2019 година
105 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за октомври 2019 година
106 Извештај за финансиското работење за периодот од 1.04.2019 до 30.06.2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија
107 Информација по точка 10 од 149-та Седница на Владата на Република Северна Македонија со податоци за извршениот поврат на ДДВ и просечното доцнење при повратот на ДДВ (Управа за јавни приходи)
108 Информација за реализација на Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 година со пресек крај на 2018 година
109 Шестмесечен извештај од надзорот над функционалноста на АКМИС во судовите
110 Информација од општина Тетово за користење на преостанатите средства дадени со Одлука бр.44-10830/1 од 04.12.2018 година / Барање од општина Тетово
111 Барање за давање на автентично толкување на член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ број 20/1993), поднесено од пратениците Сашко Костов и Диме Велковски
112 Информација за потпишување Меморандум за соработка за развој на пилот софтверско решение за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење
113 Информација за претходна согласност на Правилник за распределба и формирање на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги
114 Информација за спроведување на проектот за продолжување на поддршката за лиценците набавени за Националните ИКТ проекти
115 Информација во врска со спор поведен во Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија
116 Информација за преземени активности на Министерство за култура по однос на оставинска постапка на оставителот Есма Реџепова Теодосиевска од Скопје
117 Информација за изменување и дополнување на Договорот за доделување на државна помош, Бр. 08-2909/12 од 28.10.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, како Давател на државна помош и Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ, како Корисник на државна помош
118 Предлог-закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по Договорот за заем за финансирање на Проектот за енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија, по скратена постапка
119 Предлог-одлука за задолжување на Република Северна Македонија кај Комерцијална Банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Скопје, Охридска Банка АД Скопје, Халк Банка АД Скопје и Шпаркасе Банка АД Скопје по договорот за краткорочен кредит за отплата/рефинансирање на дел од долгорочен кредит во износ од 155 милиони евра (втора рата од PBG заем склучен во 2013 година) кој доспева за плаќање на 29.01.2020 година
120 Предлог-одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
121 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Чали против Република Северна Македонија, А.бр. 2804/17
122 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување по скратена постапка
123 Информација во врска со превземање на вработени од Министерство за образование и наука во Министерство за труд и социјална политика согласно договор за заедничко финансирање на јавни установи во кои се реализира основно образование за деца со посебни образовни потреби
124 Предлог-одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија
125 Информација со Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите
126 Предлог-oдлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
127 Одлукa за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје со Барање од друштвото во врска со препораката од точка 1 од Извадокот од Нацрт-записникот од 158. Седница на Владата на Р.Северна Македонија бр.45-7752/1 од 08.10.2019 година
128 Предлог-закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија
129 Информација за воведување на БРТ (Bus Rapid Transit) на територијата на Град Скопје
130 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУ Библиотека „Феткин” Кавадарци
131 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека „Гоце Делчев” Штип
132 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Кочо Рацин” Тетово
133 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Локална библиотека „Гоце Делчев” Велес
134 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Кочо Рацин” Кичево
135 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” Прилеп
136 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
137 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово
138 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈОУ Библиотека „Искра” Кочани
139 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
140 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струга
141 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
142 Информација за ВБИФ апликација за Предлог проект за продолжение на постоечкиот проект за Изградба и опремување на спортски сали во основните училишта, и рехабилитација на основни и средни училишта - Реконструкција на 30 постоечки училишни спортски сали во основни и средни училишта и опремување на 50 постоечки училишни спортски сали во основни училишта
143 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука