164-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.11.2019 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (540.93 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
2 Нацрт-договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, промет и услуги МЕОТЕК ДООЕЛ Тетово, како закупец на земјиште
3 Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, промет и услуги МЕОТЕК ДООЕЛ Тетово како закупец на земјиште
4 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот на функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
5 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
6 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижностите У.бр.64/19 КО Кисела Вода 2
7 Предлог-буџет на Република Северна Македонија за 2020 година
8 Предлог-закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
9 Предлог-закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација
10 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година
11 Предлог-програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
12 Предлог-уредба за дополнување и изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
13 Информација во врска со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ општина Кратово и општина Пробиштип на Рударско Индустриски комбинат СИЛЕКС АД - Кратово, со Предлог-одлука
14 Информација во врска со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ општина Кратово, општина Пробиштип и општина Свети Николе на Рударско Индустриски комбинат СИЛЕКС АД - Кратово, со Предлог-одлука
15 Предлог-договор за доделување на државна помош на Кромберг & Шуберт Македонија ДООЕЛ Битола и Деловен план за инвестицискиот проект
16 Информација за потребата од давање на парични средства на општина Неготино, со Предлог-одлука
17 Информација за Меморандум за разбирање помеѓу Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Мисија во Скопје и Министерството за информатичко општество и администрација за спроведување на заеднички активности во периодот 2019-2021 година
18 Предлог-закон за младински додаток, по скратена постапка
19 Предлог-закон за неевидентирани лица во матична книга на родени
20 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година
21 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година
22 Информација со план за вработување на 32 здравствени медијатори за фискална 2019/2020 година во Јавни здравствени установи
23 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Штип - Кочани, делница Штип - Крупиште и проект за рехабилитација на рехабилитација и реконструкција на регионален пат P1205, делница Пробиштип - Крупиште на минерална суровина - базалт на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Ежево брдо“, општина Карбинци
24 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А4, Штип - Кочани, делница Крупиште - Кочани од км 14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина - песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот “Крупиште 2“, општина Карбинци
25 Иницијатива поднесена од адвокат Зоран Стојановски од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.136/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018)
26 Иницијатива поднесена од адвокат Еленко Миланов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.137/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 96 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.83/2018) и на член 72 став 3 во делот: „ценејќи ја законитоста на постапката“, како и на став 4 во делот: „во случај на груба повреда од одредбите за постапката“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.102/2019)
27 Понуда од Нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5499 за КО Центар 1 на КП бр.2682, КП бр. 2683, КП бр. 2684, КП.бр.2685, КП бр. 2686, КП бр.2687, КП бр. 2688, КП бр. 2704, КП бр.2705, КП бр.2706, КП бр. 2716 и КП.бр.2682 викано место/улица Серава
28 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година
29 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. - Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до 31.12.2019 година
30 Информација за потребата од обезбедување на нафтени деривати наменети за покривање на потребите на ЈП "Комуналец" и училиштата на Општина Кичево, со Предлог-одлука
31 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.У.бр.629/18 (КО Бутел)
32 Информација за одобрување на Тендераска документација и објавување на Јавен повик бр.13, за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, општина Дојран, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица и услужен центар) КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Челопек вон-г.р., општина Брвеница, со Предлог-одлука
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Лешок, општина Теарце со, Предлог-одлука
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр. 315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка со Предлог-одлука
38 Информација со Предлог-одлука за продажба на движна ствар
39 Информација за регулирање на обврските и побарувањата на земјите сукцесори на поранешна СФРЈ кон и од Адриа Банка Виена во ликвидација со насоки за натамошно постапување
40 Информација во врска со jавен повик и тендерска документација за доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1 од 16.07.2019 година (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/2019)
41 Предлог-програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година
42 Информација за отворање на Почесен конзулат на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог-одлука
43 Информација за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог-одлука
44 Информација за одржан петнаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што се одржа на 13.05.2019 година во Брисел
45 Предлог-програма за изменување на програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година
46 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје за 2017 година
47 Информација со Предлог-Воспоставување на регионални центри за стручно образование и обука
48 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во хотел „МЕРИОТ“ кој се наоѓа на ул. „Плоштад Македонија“ бр.7, Скопје
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Охрид
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола
54 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.135/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 46 став 1 алинеја 4 во делот „локалните избори“ и член 76 став 3 во делот „локалните избори“ од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002)
55 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен
56 Понуда од нотар Билјана Пецовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2166 КО Ѓорче Петров на КП бр.8964 викано место/улица Ѓорче Петров
57 Понуда од Нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 211 за КО Т320 Трубарево на КП бр.320/6 викано место Орман
58 Кадровски прашања /164/
59 Прашања и предлози /164/
60 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за транспорт и врски (Сметка на основен буџет 637 и Сметка на основен буџет (631)
61 Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на успешност Програма за прекугранична соработка Р.Бугарија - Р.Македонија 2014-2020 година
62 Извештај за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за трет квартал на 2019 година
63 Информација за реализација на Акциски план за категоризација на одгледувалиштата на молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на сировото млеко за периодот од април 2019 до октомври 2019 година
64 Извештај и анализи за спроведување контроли на терен за програмите за финансиска поддршка во земјоделството со Акциски план за извршување на контроли кај баратели кои од 2012 година не биле предмет на контрола на терен
65 Информација со список за сите земјоделски култури за кои треба да се направат заострени контроли за евентуална злоупотреба на финансиска поддршка
66 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за септември 2019 година
67 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
68 Информација за заложбите на Владата на Република Северна Македонија за Меѓународната конференција за население и развој (ICPD Commitments) на Самитот во Најроби (12-14 ноември 2019 година)
69 Предлог-одлука за престанување на користење и давање на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце согласно член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
70 Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за престанување и за давање на времено користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце