160-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.10.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (537.88 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информацијата за одобрување на склучување Анекс за промена на динамиката на реализација и плаќање на обврските од склучениот Договор и Анекс на договор за изградба на затворен пливачки базен во општина Охрид
2 Информација со Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - Самовработување со кредитирање и проектот - Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места
3 Информацијата со барање Владата на Република Северна Македонија да донесе Одлука за продажба на движни ствари
4 Предлог-одлука за давање согласност на статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
5 Информацијата со „Програма за измени и дополнувања на Среднорочна програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година“, со предлог одлука
6 Информација за извршените инспекциски надзори за безбедноста на детските играчки кои се пуштени во промет на територијата на Република Северна Македонија за втор квартал од 2019 година
7 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад Предлагач: ЈЗУ Општа болница-Струга
8 Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, со Предлог-одлука Предлагач: Државен студентски дом „Скопје“-Скопје
9 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерското друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост
10 Предлог-одлука за престанок и за давање движни ствари на трајно користење на општина Тетово
11 Предлог-одлука за утврдување на висина на бод за пресметка на платите на вработените во Акционерско друштво за аеродромски услуги АЕРОДОРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРЕНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост за 2019 година
12 Информација за пристигнат допис од А.Д.Вардакс во врска со исцрпувањето на расположливата готовина на А.Д. Вардакс и Дополнување на Информацијата согласно Заклучок бр. 3 на Владата на Република Северна Македонија од 17.09.2019 година по Информацијата за сто шеесет и третата седница на Одборот на Директори на Претпријатието за Нафтовод Солун- Скопје- Вардакс А.Д. закажана за 17.09.2019 година, со прилози
13 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината
14 Нацрт-договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје, како закупец на земјиште
15 Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје како закупец на земјиште
16 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
17 Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година
18 Предлог-Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година
19 Информација за статусот и моменталната состојба на повеќенаменските водостопански објекти со предлог динамика за нивно запишување во сопственост на Република Северна Македонија
20 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.01/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
21 Информација за работата на Меѓувладината Македонско - Руска комисија за трговско економска и научно - техничка соработка меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на експресен пат А3, делница Штип-Кочани, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Краста“ с.Бешиште општина Прилеп
24 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „с.Ореовец“ општина Прилеп
25 Информација во врска со jавен повик и тендерска документација за доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - минерална вода и гас СО на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас СО на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци бр. 45 - 4142/1 од 25.06.2019 година (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.132/2019)
26 Информација за престанок на користење на еднократно пакување и пластика во органите на државната управа
27 Информација за доделување државна помош на Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје со Договор за доделување на државна помош
28 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија
29 Предлог-методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Северна Македонија
30 Предлог-упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата на република Северна Македонија
31 Извештај за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата - ПВР (јануари - јуни 2019 година)
32 Информација за ИПА проект „Јакнење на е-Влада“
33 Информација за склучување на Договор за пристап до базите на EBSCO Publishing        
34 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ УК радиотерапија и онкологија - Скопје
35 Информација за Национална стратегија за контрола на антимикробна резистенција со акциски план, 2019-2023
36 Информација со Акциски план за зајакнување на ургентните служби во клиничките болници
37 Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година
38 Информација по барање на о.Врапчиште за проблемот со снабдување со вода за пиење на с.Градец
39 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фонд за здравствено осигурување на Северна Македонија
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување (250 пумпи)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа Затвор Скопје - Скопје (Две службени кучиња)
43 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2019 година за Православниот Богословски факултет “Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната Установа Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза -Јасеново
46 Иницијатива поднесена од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.114/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 68 став 3 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018)
47 Иницијатива поднесена од Борис Јанкуловски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.122/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 67 алинеја 2 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019)
48 Иницијатива поднесена од адвокат Ибраим Бајрами од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.112/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 10 став 1 алинеја 2, член 14 став 1 алинеја 2 и член 67 став 1 алинеја 2 од Законот за Агенција за национална безбедност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2019)
49 Иницијатива поднесена од Ристо Бачев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.119/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 63 став 4 алинеја 3 во делот: „очигледно“ и „односно се однесува на факти кои веќе биле предмет на разгледување од повисок суд во постапка по правен лек или можеле да бидат предмет на разгледување од повисок суд, но не биле покренати со правен лек“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019)
50 Иницијатива поднесена од Ванчо Велинов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.123/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 35 став 5 точка 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019)
51 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска за продажба на недвижен имот со Имотни Листови бр.284 за КО Берово на КП бр.3881 викано место/улица Манакија
52 Понуда од Нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.57173, бр.56265, бр.4019 и бр. 8129 за КО Ресен за на КП .бр.4810
53 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5197 за КО Сингелиќ 1 на КП бр.2177 викано место/улица Спиро Црне
54 Кадровски прашања /160/
55 Прашања и предлози /160/
56 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец СЕПТЕМВРИ 2019 година
57 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1.01.2019 година до 31.03.2019 година, мислење од Надзорен одбор за материјално-финансиско работење и одлука од Управен одбор
58 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1.04.2019 година до 30.06.2019 година, мислење од Надзорен одбор за материјално-финансиско работење и одлука од Управен одбор
59 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Северна Македонија за период од 01.02.2019 до 31.07.2019 година
60 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на класична чума кај свињите во Република Северна Македонија за период од 01.07.2018 до 31.01.2019 година
61 Годишен извештај за работата на државното правобранителство на Република Северна Македонија за 2018 година ДП.Бр.02-271/19
62 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2019-2020 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јануари - јуни 2019 година)
63 Информација за продажба на движни опасни и експлозивни ствари
64 Информација за статусот на постапките за преземање на вработените од Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците во институции од јавен сектор
65 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У.Бр. 81/19 (КО Центар 1)
66 Програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата
67 Одлука за одобрување на средства од Буџетот на република Северна Македонија
68 Предлог-одлука за одобрување на работењето на Управниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за давање на заем на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД, Скопје
69 Информација за сузбивање на даночна евазија во е-трговијата
70 Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија
71 Барање за давање на автентично толкување на членот 161 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 101/19,153/19 и 180/19), поднесено од пратеникот Јагода Шахпаска