156-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.10.2019 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (453.55 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Информација за потпишување на Измена бр. 1 на Финансиската спогодба за Годишната акциска програма за Република Северна Македонија за ИПА 2017 година, Измена бр. 2 на Финансиската спогодба за "Национална програма за Република Северна Македонија за 2013 година во рамките на Инструментот за претпристапна помош" и Измена бр. 2 на Повеќегодишната акциска програма за животна средина и транспорт за Република Северна Македонија за 2014-2016
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија за период 1.07 - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион
1 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈПДП бр.02-9336/6 од 29.8.2019 година, со Предлог-одлука
2 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
3 Информација за склучување на Договор меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за реализација на Проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу двете држави
4 Информација за Предлог-правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на нивоата на референтните вредности за намалување на присуство на акриламид во храната, со Предлог-одлука
5 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината; и Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност на Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија како основач на ТИРЗ Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКДИА ДООЕЛ Скопје и Диатекс Спа. како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-1305/1 од 21.10.2014 година и Анекс договорот бр.1 заведен кај закуподавачот под број 09-1978/2 од 02.12.2016 година
6 Барање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
Предлагач: АД „Медиумска информативна агенција“ - Скопје во државна сопственост(МИА)
7 Предлог-одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (опрема) во прекршочна и управна постапка
8 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2019 година
9 Информација за реконструкција на градскиот фудбалски стадион во општина Велес
10 Информација за реконструкција на фудбалски стадион „Тиквеш“ во општина Кавадарци
11 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Пробиштип, со Предлог-одлука
12 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Пехчево, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии и Предлог-решение за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици на Национален совет за информациски и комуникациски технологии
14 Информација по Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга, (објавена во службен весник на Република Македонија број 158/18) со Предлог-Одлука за поништување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга
15 Информација за започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија ко Тетово-вон г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Смојмирово, општина Берово, со Предлог-одлука
18  Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Раде Орданов ул.Киро Спанџов бр.25 Кавадарци, со Предлог-одлука
19 Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект
20 Информација во врска со поднесенo барањe за измена и дополнување на Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект ветерна електрана „Богословец“ на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје, бр.44-6987/1 од 28.12.2017 година
21 Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог-решение
22 Информација за потребата за определување на државен пат - регионален пат Р2348, делница: врска со Р1306-Алданци-Норово-Житоше-врска со Р2335, по барање и предлог на Општина Крушево и Општина Долнени, со Предлог-одлука
23 Информација во врска со проблемот со откуп на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА
24 Информација за Извештај за извршени контроли на површини засадени со анасон во сите категории и список на економски оператори за 2018 година
25 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана
26 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за условите за заемни патувања на државјаните
27 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Имплементацискиот Договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
28 Информација за назначување на Висок претставник на Република Северна Македонија во Постојаниот заеднички комитет на високи претставници на државите наследнички на поранешната СФРЈ, со предлог решение
29 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против криумчарење на мигранти
30 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Тасев против Северна Македонија, А.бр.9825/13, со Предлог-одлука
31 Информација со Предлог-одлука за формирање на Национален Совет за сајбер безбедност
32 Информација со агенда за одржување на седници на Владата во различни региони во Република Северна Македонија, во периодот октомври 2019-јули 2020 година
33 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април-јуни 2019 година
34 Предлог-закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
35 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија
36 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе Маврово-Ростуша на локалитетот “с. Гари“, општина Дебар
37 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за изградба на експресен пат А3, Делница Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина- песок и чакал на локалитетот “Крупиште”, општина Карбинци
38 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Делница Штип-Кочани, Дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина-базалт на локалитетот “Ежево Брдо“, општина Карбинци
39 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревир “Црна река 2 - Прилепски” број 02-6392/1 од 28.06.2018 година
40 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона “акумулација Црничани - Езеро” број 42-8253/1 од 29.09.2014 година
41 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
42 Предлог-одлука за престанок и давање на користење недвижна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Казнено - поправен дом Штип
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење без надомест на недвижни ствари на Министерството за образование и наука
45 Понуда од Нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.13951 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај и Имотен лист бр.12372 за КО Сарај на КП бр.10462 викано место/улица Сарај
46 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1915 за КО Ресен на КП бр.3313 викано место/улица К.Јосифовски
47 Кадровски прашања /156/
48 Прашања и предлози /156/
49 Извештај за финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година
50 Информација за извршени координирани акции и други активности на Координативното тело за интелектуална сопственост, за периодот февруари - август 2019 година
51 Информација со Предлог за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност
52 Информација за потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата на Обединетото Кралство), претставена од Министерството за надворешни работи и Комонвелт и Министерство за економија на Република Северна Македонија како корисник на проектот
53 Предлог-уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој
54 Информација за потребата од изградба на ново основно училиште во Општина Гази Баба во Идризово
55 Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата
56 Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
57 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, по скратена постапка
58 Информација за потребата за лекување во странство со набавка на протези на долни екстремитети за лицето Снежана Караџовска на товар на Фондот за здравствено осигурување
59 Oдлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
60  67. ИНФОРМАЦИЈА СО ПРЕДЛОГ-ПЛАН ЗА МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ПРОВЕРКА (ВЕТИНГ) НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
61 Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, заради учество во вежбовната активност „REGEX 19“
62 Информација за исполнетост на условите на Трговско друштво за одгледување на лековити растенија, застапување, услуги и трговија на големо и мало ЦАННОБИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.
63 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОПРОЛИФЕ ДОО Струмица за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука.
64