2-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
03.09.2020 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (441.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1

Доделување мандатни писма од претседателот на Владата на Република Северна Македонија на членовите на Владата на Република Северна Македонија

2

Предлог - деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија

3

Информација за неопходност од склучување на нов Договор за деловна соработка на АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, за вршење на финансиски услуги во име и за сметка на деловна банка

4

Информација во врска со одржувањето на редовното Генерално Собрание на Акционери на Претпријатието за Нафтовод СОЛУН – СКОПЈЕ - ВАРДАКС АД за 2020 година, закажанo за 4 септември 2020

5

Прашања и предлози /2/

6

Записник од Првата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 3 септември 2020 година, со Записник од седницата на Групата за процена, одржана на 28.07.2020 година и Предлог - одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за Коронавирусот COVID-19 и спречување од негово ширење и заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија

7

Информација за проблемите во примената на Колективниот договор за културата, во делот за плати за периодот јули - декември 2020 година

8

Информација за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за програмскиот период 2007-2013 од Европската унија за Република Северна Македонија со Предлог-Решение

9

Предлог - одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите

10

Предлог - одлука за именување на гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој

11

Предлог - одлука за именување на заменик гувернер на Република Северна Македонија во Европската банка за обнова и развој

12

Предлог - одлука за именување на заменик гувернер на Република Северна Македонија во групацијата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународната финансиска корпорација и Мултилатералната агенција за гарантирање на инвестициите

13

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

14

Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование

15

Информација за реализација на феријалната практика и практичната настава во средните стручни училишта во учебната 2020/2021 година

16

Информација за воспоставување на платформата за учење на далечина Moodle

17

Информација за повторно отворање на установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки/центри за ран детски развој за време на пандемија КОВИД 19