Јавни огласи

Shpallje / Thirrje Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31.01.2022
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of North Macedonia 31.01.2022
Јавен оглас за именување директор на Државниот пазарен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 16.12.2021
Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за труд Влада на Република Северна Македонија 16.12.2021
Thirrje publike për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 16.12.2021
Thirrje publike për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Punës Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 16.12.2021
Јавен оглас за именување заменик-директор на Царинската управа Влада на Република Северна Македонија 08.12.2021
Thirrje publike për emërim të zëvendësdrejtorit të Drejtorisë Doganore Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 08.12.2021
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2021 година Влада на Република Северна Македонија 06.12.2021
Thirrje publike për mbështetje të shtypit dhe shpërndarjes së mediave të shkruara për vitin 2021 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 06.12.2021