Qeveria dhe ministritë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është bartëse e pushtetit ekzekutiv në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe është e përbërë nga Kryetari i Qeverisë, zëvendëskryetarët dhe ministrat.

Përbërja aktuale e Qeverisë u zgjodh më 31 maj të vitit 2017, pas zgjedhjeve parlamentare në dhjetor të vitit 2016. Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev mori mandatin për konstituimin e Qeverisë nga Presidenti Gjorgje Ivanov. Kuvendi me 62 vota “pro”, 44 “kundër” dhe 5 “ të përmbajtura”, e votoi Qeverinë e Kryeministrit Zoran Zaev.

Mandati i Qeverisë është t’i realizojë përcaktimet politike të parashikuara në Programin e punës të Qeverisë 2017-2020. Kompetencat e Qeverisë mund t’i lexoni këtu. Qeveria ka edhe disa komisione, për punën e të cilëve mund të lexoni këtu.

Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut është Zoran Zaev. Kryetari i Qeverisë ka 5 zëvendës:

 1. Zëvendëskryetare e Qeverisë dhe ministre e mbrojtjes - Radmila Shekerinska
 2. Zëvendëskryetar i Qeverisë dhe ministër i punëve të brendshme - Oliver Spasovski
 3. Zëvendëskryetar i Qeverisë i angazhuar për Çështjet ekonomike - Koço Angjushev
 4. Zëvendëskryetar i Qeverisë për Çështjet evropiane - Bujar Osmani
 5. Zëvendëskryetar i Qeverisë dhe ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive - Sadula Duraki


Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut është themeluar më 2 shkurt 2002, me qëllim që të ndihmojë Kryetarin e Qeverisë në ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të tij që rrjedhin nga Kushtetuta, Ligji dhe Rregullorja e Punës së Qeverisë.

Lexo më tepër


Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sekretariati i Përgjithshëm është shërbim profesional i Qeverisë i cili siguron mbështetje logjistike dhe profesionale për: Qeverinë në përgjithësi, Kryetarin e Qeverisë, zëvendësit dhe Kryetarin e Qeverisë.

Sekretar i Përgjithshëm i Qeverisë është dr. Dragi Rashkovski. Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm i tij është Tahir Hani.

Lexo më tepër


Sekretariatet e Qeverisë

Qeveria ka 3 sekretariate, të cilat janë themeluar si shërbime të veçanta profesionale, qëllimi i të cilëve është të ofrojnë mbështetje profesionale dhe koordinim të punës së organeve të administratës shtetërore dhe organeve dhe institucioneve të tjera.

Sekretariati për Çështje Evropiane

Sekretariati për Legjislacion

Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit


Shërbimi për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta

Shërbimi kryen punë të përgjithshme dhe shërbime për nevojat e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ministrive dhe organeve në përbërje, sekretariateve dhe shërbimeve të tjera profesionale të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Gjykatës Kushtetuese të RMV-s.

Më tepër për punën e tyre lexoni këtu.


Koordinatorë kombëtarë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka emëruar më shumë koordinatorë kombëtarë dhe trupa koordinues kombëtare, me detyra specifike dhe mandate, për të cilat mund të lexoni këtu.


Organe të pavarura administrative

Në pajtim me Ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore, janë themeluar 4 organe të pavarura dhe 3 organizata administrative, të cilat përgjigjen para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Organe të pavarura:

 1. Agjencioni për rrini dhe sport
 2. Agjencioni i mërgatës
 3. Agjencioni për ushqim dhe veterinari
 4. Komisioni për marrëdhënie me bashkësitë fetare dhe grupet religjioze

Organet udhëheqëse:

 1. Instituti Gjeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut
 2. Arkiva Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 3. Enti Shtetëror i Statistikës