Prioritete Strategjike

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është fuqimisht e përkushtuar në përforcimin e unitetit, sovranitetit dhe stabilitetit të shtetit, deklaron vullnetin e saj të fortë politik për punën e reformës të fokusuar në prioritetet e përbashkëta strategjike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, anëtarësimin në NATO dhe Bashkësinë Evropiane, sigurimin e një ndarje të vërtetë të pushtetit, funksionimin e shtetit ligjor dhe ndërtimin e institucioneve të forta, profesionale dhe të hapura. 

Qeveria, plotësisht duke respektuar Kushtetutën dhe detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, punon për bashkimin e të gjithëve me platformën për një Maqedoni të Veriut të njohur dhe globale. Me përkushtim ndërtojmë marrëdhënie të mira ndëretnike, mbi parimet e respektit të ndërsjellë dhe tolerancës dhe zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Agjenda e tillë reformuese mundëson  realizimin e qëllimeve të përbashkëta të cilat i ndajnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut: një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët, zhvillimi i ekonomisë, kthimi i demokracisë, sundimi i së drejtës dhe drejtësisë, barazia e qytetarëve, institucione efikase, arsimi cilësor dhe shëndetësia, si dhe përmirësimi i reputacionit dhe pozitës ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.  

Prioritetet strategjike të Qeverisë janë: 

 • zhvillimi i ekonomisë, rritja e punësimit produktiv dhe rritja e standardit jetësor të qytetarëve;
 • anëtarësimi i plotfuqishëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO;
 • udhëheqja e suksesshme  e negociatave  aderuese me Bashkimin Evropian;  
 • luftë vendimtare dhe joselektive ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit;
 • forcimi i sundimit të së drejtës, përmes zbatimit të paanshëm dhe jo-diskriminues të ligjeve, ndërtimi i institucioneve të pavarura dhe sistemi funksional i vetëqeverisjes lokale;
 • reforma në arsim dhe investimi në inovacione dhe teknologji informative;
 • reforma në gjyqësor;
 • zbatimi i plotë i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe ndërtimi i një shteti civil dhe kohezioni etnik  mbi parimet e tolerancës dhe respektit të ndërsjellë;
 • ulja e ndotjes së ajrit.

*Të gjitha prioritetet kanë kuptim të njëjtë.


Programi i punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – 2017 – 2020 [shkarko]

Programi i punës së Qeverisë ka për qëllim të përshkruajë prioritetet kyçe, për të cilat kjo Qeveri përkushtohet dhe mënyrat se si planifikon t’i sjell dhe t’i zbatojë reformat që janë me rëndësi të madhe për të gjithë qytetarët, por edhe për shtetin.

Programi ndahet në disa fusha kryesore:

 1. Rritja ekonomike, më tepër vende të punës, standard më i lartë
 2. Sistem i drejtë tatimor
 3. Vende të reja të punës dhe paga më të larta
 4. Përkrahja e ndërmarrjeve vendase
 5. Mbrojtja sociale
 6. Republika e Maqedonisë së Veriut - anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian
 7. Politika e mbrojtjes në kontekst të NATO-s
 8. Ndërtojmë një shoqëri për të gjithë
 9. Pushtet i përgjegjshëm dhe kontrolli i pushtetit
 10. Qasja në drejtësi
 11. Të drejtat e njeriut
 12. Policia profesionale - siguri për të gjithë qytetarët
 13. Mediume të lira
 14. Institucionet në shërbim të qytetarëve
  1. Arsimi për kohën e re
  2. Mbështetje për të rinjtë
  3. Shëndetësi cilësore
  4. Administrata publike si servis
 15. Investime për rritje të qëndrueshme
  1. Zhvillimi i bujqësisë
  2. Infrastruktura
  3. Energjetika
  4. Shoqëria informatike
 16. Mjedis jetësor i shëndetshëm
 17. Mbrojtja nga katastrofat natyrore
 18. Kulturë e lirë dhe evropiane
 19. Vetëqeverisje lokale dhe zhvillim i barabartë rajonal
 20. Stimulim për sportin

Programet e Qeverisë për vitet vijuese

Në pajtim me Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Rregulloren e punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, çdo vit përpilohen programe vjetore të punës së Qeverisë, të cilat janë përputhje me Programin e punës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 2017-2020, Metodologjinë për planifikim strategjik dhe përgatitje të Programit vjetor t[ë punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe prioritet strategjike të Qeverisë. 

Programi për vitin 2019 është në funksion të realizimit të prioriteteve strategjike dhe qëllimeve me përparësi për vitin 2019 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të përfshira në Programin e punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 2017-2020. 

Program:

Programi i punës së Qeverisë për vitin 2019

Programet e vjetra:

Programi i punës së Qeverisë për vitin 2018

Programi i punës së Qeverisë për periudhën qershor - dhjetor 2017


Planet për reformat prioritare

Përveç programeve të punës, qeveria gjithashtu ka në plan të zbatojë prioritetet kyçe të reformës ose përcaktimin e qëllimeve strategjike.

Planet aktuale:

Plani për ajër të pastër

Plani për rritje ekonomike

Planet e përfunduara:

Plani 18 - Ndërtojmë një shtet sipas rregullave evropiane

Plani për prioritetet urgjente të reformës "3 - 6 - 9"


Plani strategjik i sekretariatit gjeneral

Plani strategjik i sekretariatit gjeneral  të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën 2019-2021 përmban masa dhe aktivitete që janë në funksion të arritjes së prioriteteve strategjike dhe qëllimeve të Sekretariatit gjeneral  dhe prioriteteve strategjike dhe qëllimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Plani Strategjik i Sekretariatit gjeneral 2019 - 2021

Plani vjetor i punës së Sekretariatit gjeneral për vitin 2019

Procesi i planifikimit Strategjik të Sekretariatit gjeneral


Strategjitë nacionale

Me qëllim të zbatimit të shpejtë, efikas dhe të plotë të politikave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, një ose më tepër institucione mund të propozojnë strategji nacionale për një politikë të caktuar para Qeverisë. 

Qeveria në seancë vendos për miratimin e Strategjive nacionale , ndërsa pas miratimit e njofton Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për të njëjtin.

Strategjitë kombëtare të Qeverisë