Јавни огласи

Oглас / Повик Огласувач Рок
ЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект Влада на Република Северна Македонија 31/01/2022
PUBLIC CALL for Submission of applications for Establishment of a Status of an Investment Project Government of North Macedonia 31/01/2022
Јавен оглас за именување директор на Државниот пазарен инспекторат Влада на Република Северна Македонија 16/12/2021
Јавен оглас за именување директор на Државниот инспекторат за труд Влада на Република Северна Македонија 16/12/2021
Thirrje publike për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 16/12/2021
Thirrje publike për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Punës Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 16/12/2021
Јавен оглас за именување заменик-директор на Царинската управа Влада на Република Северна Македонија 08/12/2021
Thirrje publike për emërim të zëvendësdrejtorit të Drejtorisë Doganore Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 08/12/2021
Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2021 година Влада на Република Северна Македонија 06/12/2021
Thirrje publike për mbështetje të shtypit dhe shpërndarjes së mediave të shkruara për vitin 2021 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 06/12/2021