78-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
15.06.2021 - 11:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (505.61 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот -Доизградба на детска градинка Св. Климент Охридски, општина Бутел
2 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Oсновен проект за реконструкција на главен довод на Пашовски ливади до собирна шахта за град Прилеп, општина Прилеп
3 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на фекален канализационен систем во с.Сушица, општина Ново Село
4 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на атмосферска канализација на ул. Јордан Хаџи Шишков, ул. Брсјачка Буна, ул. Овчеполска и дел од ул. Новопроектирана I-ва и II фаза, општина Шуто Оризари
5 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот-Изградба на ул. “Вршачка” нас. Долно Грамаѓе, општина Крива Паланка
6 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на фекална канализација и колекторски систем за с.Раброво, општина Валандово
7 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Проект на регулација на Порој Св. Илија на потег од базна преграда до улив на река Водочница, општина Струмица
8 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Реконструкција на Училишна Фасада на ООУ „Ванчо Прке“ општина Делчево
9 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот-Фекална канализација за населено место Сливница, општина Ресен
10 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот -Реконструкција на улица Даме Груев, општина Пробиштип
11 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Основен проект за регинален водоводен систем Голема Плачковица, општина Карбинци
12 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Главен проект за водовод за с. Лојане, технички бр. 621/19, општина Липково
13 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на патот Благоја Тоска, општина Тетово
14 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Реконструкција на постоечка водовоната мрежа Ул. Прохро Пчинкси, Стојко Јовановки, Пере Тошев, Максуд Садики, 7 Јули во населбата Серава, Саук Чешма 1 и 2; Реконструкција на постоечка водовоната мрежа Ул. Пере Тошев на странта на Ул. Џон Кенеди и Ул. Клинска Леси во населбата Серава; Реконструкција на постоечка канализација и фекални води Ул. Пере Тошев , Ул. Клинска Леси и Ковачка во населбата Серава; Реконструкција на постоечка канализација и фекални води ул Стојна Стевкоа, Рифат Бурџевич на страната на Ул. Џон Кенеди и Ул. Серава, општина Чаир
15 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Пат Букович – Раовиц, општина Сарај
16 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот- Рехабилитација и санација на главен цевовод за водоснабдување на с. Крушевица, општина Росоман
17 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на водоводна мрежа во населено место Гечерлија, општина Босилово
18 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Партерно уредување-реконструкција на пешачка зона (платформа) на станбено-деловен комплекс - Порта Влае (прва фаза), општина Карпош
19 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на патен правец од Р203 до с. Драгоманце (старо село) во должина од 1865м, општина Старо Нагоричане
20 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Изградба на улици во село Тимјаник, општина Неготино
21 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Kомунална инфраструктура, општина Зелениково
22 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Kомунална инфраструктура, општина Tеарце
23 Информација во врска со склучување на договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни во врска со изведба на проектот - Kомунална инфраструктура, општина Боговиње