113-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.10.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка     Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка     Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка     Агенда за дигитална трансформација
1 Информација за преземени мерки по препораки на овластен државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај за квалитетот на услугите кои ги даваат Единиците на локална самоуправа преку своите веб портали
2 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2021/595 на Советот од 12 април 2021 година за изменување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран
3 Извештај за завршените преговори за склучување Спогодба за дополнување на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, со усогласен текст на македонски и англиски јазик
4 Информација за статусот на имплементација на националниот модул за пресметка на плата за институциите од јавниот сектор составен дел од проектот “Модернизација на Информациониот систем за управување со човечки ресурси “HRMIS”
5 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република северна Македонија, органите на државната управа и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот април-јуни 2021 година
6 Извештај за финансиското работење на АД„МИА“- Скопје, за периодот од 1 април 2021 до 30 јуни 2021 година
7 Информација за исплата на пензии за октомври 2021 година
8 Информација во врска со процесот на доставување предлог проект до глобален Зaеднички фонд за Целите за оддржлив развој при Обединетите Нации – втора фаза
9 Информација за донесената Одлука по Поднесокот бр.1 и активностите поврзани со новиот Поднесок бр. 2 во рамки на постапката пред Одборот за разрешување на спорови во врска со Договорот за градежни работи “Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во град Скопје” со Предлог - Заклучоци
10 Информација за известување на Владата на Република Северна Макединија по однос на задолженијата од точка 4 и точка 5 од од Извадокот од Нацрт - записникот од Сто и дванаесетата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 13 Октомври 2021 година