108-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.09.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (587.48 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка  Усвојување на Записник од 103-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24.8.2021 година
Пред точка  Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Агенда за дигитална трансформација
1 Записник од Педесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 27 септември 2021 година
2 Информација во врска со состојбата со снабдувањето со електрична енергија на одредени потрошувачи
3 Годишна сметка за 2020 година, Годишен извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје, за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година и Финансиски извештај за 2020 година, со Ревизорски извештај и предлог - одлуки
4 Информација за потреба од донесување на Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со Предлог - одлука
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за установите
6 Предлог на закон за финансиска стабилност
7 Информација до Владата на Република Северна Македонија за препораките од Првата годишна конференција на Министерството за финансии „Економското заздравување и раст после Ковид“, одржана на 6-7 септември 2021 година /
8 Информација за состојбата на Друштвото за производство на производи со посебна намена ,,11-ти Октомври” - Еурокомпозит АД Прилеп” и потребата од итни активности за обезбедување на објектот
9 Информација за текот на процесот на апликацијата за Националната франкофонска иницијатива (НФИ) за периодот 2019-2022 година од Меѓународната организација на франкофонијата, со усогласен Договор за субвенција за НФИ за 2021 година со Меѓународната организација на франкофонијата, со усогласен Договор за соработка за реализација на Програмата „Националните франкофонски иницијативи (НФИ) 2021“ со Францускиот институт во Скопје и со усогласен Договор за обезбедување на услуги склучен во согласност со Договорот за субвенција за 2021 година во рамки на Програмата „Националните франкофонски иницијативи 2019 – 2022“ потпишан со Меѓународната организација на Франкофонијата, за спроведување на Програмата P01 - „Промоција и влијание на француски јазик за целите на интеграција и развој"
10 Информација за донесување на План за управување со отпад на Република Северна Македонија за 2021-2031 година
11 Информација за постапување на Министерството за здравство по Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема „Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID-19“ согласно заклучок на Влада на Република Северна Македонија број 40-6640/1 од 17.08.2021 година
12 Правилник за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната, со Предлог - одлука
13 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за утврдување, пресметување и висината на надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар
14 Информација за формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловниот реон Скопје, Св.Николе, Кавадарци, Валандово, Гевгелија, Кочани, Виница, Делчево, Гостивар, Демир Хисар, Охрид и Ресен, со Предлог - решение
15 Предлог за поведување постапка за водење на преговори за Спогодба за дополнување на Спогодбата за партнерство, трговија и соработка меѓу Република Северна Македонија и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска , со Нацрт - текст на Спогодба
16 Информација за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини
17 Предлог на Национална стратегија за развој на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија (2021-2027) и Акцискиот план 2021-2023 за спроведување на Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија
18 Предлог на Стратегија за промовирање и развој на волонтерството (2021-2025) и Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството (2021 – 2025)
19 Информација за доставување на Проекти за основање на нова единица „Факултет за дентална медицина“ и Висока медицинска школа при Меѓународен балкански универзитет во Скопје согласно Законот за високото образование*, доставени од Меѓународен балкански универзитет во Скопје, со Предлог-одлуки
20 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.7073 за КО Радовиш, на КП бр.4173, Викано место/улица Маршал Тито
21 Понуда од нотар Анастасија Петреска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.81954, за КО Карпош, на КП бр.542
22 Прашања и предлози / 108
23 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Државната изборна комисија (Сметка за редовно работење)
24 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јануари 2021 година до 31 март 2021 година
25 Информација по однос на преземените активности во врска со забелешките дадени во Извештајот од независниот ревизор
26 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот Изработка на урбанистички план за економско зона со откупно-дистрибутивен центар на површината од 15 хектари на КП.БР.1076 м.в. Орман КО с.Турново
27 Информација за донесена Стратегија за развој на ИКТ на Царинската управа (2021 – 2025) (Царинска управа)
28 Информација за барањето од Организацијата на Северно- атланскиот договор до Република Северна Македонија за медицинска поддршка на операцијата "Allied Solace"
29 Информација за Изменување и дополнување на одлуката за категоризација на државните патишта (определување на државен пат - регионален пат Р1404, делница: Робово (врска со А4)-Муртино-Банско-Куклиш (врска со Р1401) и изменета траса на регионален пат Р1402 делница Банско (врска со Р1404)-Ново Коњарево (врска со А4), по барање и предлог на општина Струмица).
30 ИНФОРМАЦИЈА за изнаоѓање на предлог решение за јакнење на капацитетите и специјализација на судии од Управен суд
31  36. ИНФОРМАЦИЈА од Претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражни постапки произлезени од меѓународни договори по доставено барање од адвокатската куќа McDermot Will & Emery ( Филијала Франкфурт) за давање на согласноcт за ангажирање на стручно лице-вештак во ad hoc инвестициската арбитражна постапка број PCA 2019-09 покрената од страна на БЛАЖО ТАСЕВ како тужител против Република Северна Македонија како тужена страна.
32 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.277 Воденешница, бр.123 Крива река, бр.407 Пенаи бр.104 Габровска река. / Informacion në lidhje me statusin e realizimit të marrëveshjeve të koncesionit për hidrocentralet e vogla në lokalitetet nr. 277 Vodeneshnica, nr.123 Kriva Rekë, nr.407 Penai nr.104 Gabrovska Reka.
33 Информација за потребата од склучување на новиот усогласен текст на Амандманот бр.1 на Договорот за грант за партнерство за развој меѓу Република Северна Македонија и Соединетите американски држави – САД
34 Информација за Полугодишен извештај за реализација на Годишните планови кој содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите на јавниот сектор по институција.