103-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
31.08.2021 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (653.5 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка  Информација за резултати од запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2021/2022 година (Министерство за образование и наука)
Пред точка  Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција заклучно со 31.08.2021 година (Кабинет на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси )
Пред точка  Информација за движење на јавниот долг и осврт на проектите вклучени во среднорочните проекции на јавниот долг (Министерство за финансии)
Пред точка  Информација за статусот на проектите кои се финансираат преку ИПА 2 програмите во Република Северна Македонија (постапување по Нацрт- записникот од 101-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24 август 2021 година) - (Министерство за финансии)
Пред точка  Информација за статусот на проектите кои се финансираат од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори, во насока на искористеноста на заемите и инвестициските грантови за истите, заклучно со 31.07.2021 година (Министерство за финансии)
1 Записник од Четириесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 август 2021 година
2 Барање за обезбедување на службени возила за потребите на Регулаторната комисија за домување
3 Информација за Договорот за соработка меѓу НЕР АД Скопје и ДЕСФА С.А. за реализација на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција, со Предлог - одлука за гарантирање на реализацијата
4 Барање за разрешување на моментална состојба помеѓу АД Водостопанство во државна сопственост и ДДС Солар доо Скопје (ДДС СОЛАР експорт-импорт)
5 Информација за донесена судска пресуда за поништување на Договорот за пристапување кон Јавно приватно партнерство за реализација на проектот за изградба на МХЕЦ Ратево на акумулацијата и брана Ратево, склучен меѓу Водостопанство Берово-берово, како јавен партнер-концедент година и ДДС Солар ДОО Скопје, како приватен партнер концесионер, заведен под бр. 02-01 од 17.02.2012 година и бр. 83-07/12 од 24.07.2012 година и Анекс на Договор заведен под бр на Јавен партнер 83-07/12-1 од 25.08.2012 година и бр. на Приватен партнер бр. 02-01/1 од 25.08.2012 година, како и Одлуката за склучување на цитираниот договор
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
7 Информација за процесот на подготовка на Програмата на економски реформи (ПЕР) 2022-2024 година со Акциски план за исполнување на заедничките заклучоци од Економско - финансискиот дијалог со Европската унија од 12 јули 2021 година
8 Информацијата за донесување на Долгорочна стратегија за климатска акција со Акциски план
9 Национален акциски план за енергетска ефикасност
10 Информација за подготовка на Акциски план за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026, за периодот 2021-2023, со Акциски план за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 за периодот 2021-2023
11 Информација за давање согласност за користење деловен простор под закуп на Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачје Кичево ДП 02-429/20
12 Информација за поддршка од САД во реконструкција на објект на Центарот за управување со кризи во Куманово, а со цел воспоставување на Центар за обука
13 Предлог-уредба за начинот на утврдување, пресметување и висината на надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар
14 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен на ден 25.2.2015 година, заведен кај Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони под бр.03-443/1 од 25.2.2015 година, како што е изменет со Анекс договор бр.1 склучен на ден 17.8.2016 година, заведен кај Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони под бр.13-1231/1 од 17.8.2016 година, помеѓу Владата на Република Македонија застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги Гентерм Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и Гентерм Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated), со Предлог - одлука
15 Информација по задолжение од Триесет и петтата седница на Владата, за направените анализи за исполнетост на условите за креирање на работни места по договорите за државна помош за компаниите во ТИРЗ, со предлог на следни чекори што треба да се преземат, вклучително и евентуална измена на договорите, согласно изменетите услови предизвикани од COVID-19
16 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Куманово Спа - Куманово, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
17 Информација за предлог Анекс бр.1 кон Договорот за доделување на државна помош на Лутекс ДОО Велес
18 Информација за предлог Анекс Договор бр.3 за доделување на државна помош на Кранфилд Фаундри ДООЕЛ Скопје
19 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“, во Република Либан
20 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во операцијата на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република (ротација декември 2021 година до јуни 2022 година)
21 Информација за одржаниот петнаесетти состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи помеѓу Република Северна Македонија и Европската комисија (ЕК) во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој се одржа на 18 и 19 ноември 2020 година, преку видео конференциска врска
22 Предлог-уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2022 година
23 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вонсемејна социјална заштита на стари лица,,КИНГДОМ ВИКТОРИЈА“ с. Карбинци-Општина Карбинци, со Предлог-одлука
24 Информација за исполнетост на условите на Друштвото за производство, промет и услуги КАБЕИРИ ДОО увоз-извоз Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево (книги)
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (книги)
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар (книги)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово (книги)
29 Предлог - одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „MAARIF INTERNATIONAL SCHOOLS“ с.Долно Седларци, општина Брвеница
30 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 1588 за КО Берово, на КП бр.973, на викано место/улица Моша Пијаде
31 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска од Берово, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр. 2610 за КО Пехчево, на КП бр.861, на викано место/улица 22 Декември
32 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.111355 за КО Кисела Вода 2 на КП бр. 5340, на викано место/улица Хемтекс
33 Понуда од нотар Лидија Илиевска од Пробиштип за продажба на идеален дел од недвижен имот со Имотен лист број 259 за КО Ратавица на КП број 864/1, на викано место ЌШЛА
34 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 70300 за КО Маџари на КП бр.1901, дел 6 на викано место/улица Благоја Стефковски
35 Прашања и предлози (103)
36 Информација за примена на Закон за правда за децата во постапување и овластување службени лица на Министерство за внатрешни работи во период 1 јануари - 30 јуни 2021 година
37 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во периодот од 1 април 2021 до 30 јуни 2021 година
38 Информација за Акциски план за вработување на млади лица, 2019 и 2020 година
39 Информацијата за активностите кои се преземаат за изготвување на Националната стратегија за гранично управување 2020 – 2023 година
40 Информација за степенот на реализација на проектот „Изградба на фотонапонска електрана со инсталирана моќност од 10MW во кругот на РЕК Осломеј“
41 Извештај за реализација на одобрени средства, согласно Одлуката за одобрување на средства од резервите на Буџетот на Република Северна Македонија, за 2020 година, 44-7018/1 од 9 септември 2020 година, наменети за обесштетување од елемнтарна непогода
42 Известување од oпштина Охрид во врска издаденото одобрение за градење на локацијата на поранешниот ресторан Парк Горица, имајќи ги предвид констатациите од Извештајот од Комисијата за извршениот увид
43 Информација за преземање на технички мерки и активности за дигитализација на процеси
44 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот Мемедов против Северна Македонија А.бр.31016/17
45 Информација за правосилност на одлука на Европскиот суд за човекови права во предметот Митровска против Северна Македонија А.бр.55480/16 и 6 други апликации
46 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Јовановски против Северна Македонија А.бр. 30244/18
47 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Џафер против Северна Македонија А.бр. 4378/20
48 Предлог на Закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај