87-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.07.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (757.23 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записник од 83-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 29 јуни 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 84-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 85-та (тематска) седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 јули 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 86-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 јули 2021 година
Пред точка Информација за Економско-финансискиот дијалог помеѓу ЕУ и Западен Балкан и Турција и Програмата на економски реформи 2022-2024
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција 13 јули 2021 година
1 Предлог-одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип
2 Информација за донесување на Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со јавно наддавање, за изградба на објект со основна класа на намена: Е2 – комунална супраструктура, КП 346/3 за КО Стенче (фотоволтаична централа), со Предлог-одлука
3 Информација за донесување на Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со јавно наддавање, за изградба на објект со основна класа на намена: Е2 – комунална супраструктура, КП 346/4 за КО Стенче (фотоволтаична централа), со Предлог-одлука
4 Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
5 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, по скратена постапка
6 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Думановце“, Општина Липково, со Предлог-одлука
7 Информација со Предлог на методологија за процена на штети настанати од природни непогоди и други несреќи
8 Информација во врска со барање за склучување на Анекс договори кон склучените Договори за концесија на риби за вршење стопански и организирање рекреативен риболов
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
11 Предлог за поведување постапка за водење на преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Елинска Република за соработка во борбата против криминалот
12 Предлог на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, по скратена постапка
13 Извештај за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2020 година
14 Предлог-одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие Колекторски систем - Скопје
15 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (машини за перење и разна стока) во прекршочна и во управна постапка
16 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-120/21 (КП 155 КО Струга)
17 Информација со предлог за разгледување и одобрување на иницијатива за потпишување на Меморандум (два) за разбирање помеѓу Националниот комитет за спречување на национален екстремизам и борба против тероризам (НКСНЕБПТ) од една страна, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Македонското здружение на млади правници (МЗМП),од друга страна, во рамките на проектот финансиран од ГЦЕРФ Глобален фонд за зајакнување на отпорноста за заедницата: Во оригинал – Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)
18 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
19 Предлог-одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
20 Информација за продажба на недвижни ствари во Прилеп, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4 – времено сместување КО Раштак, Општина Гази Баба, со Предлог-одлука
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија (рибник) КО Горно Врановце, Општина Чашка, со Предлог-одлука
24 Информација за потребата од прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категоријата V - заштитен предел, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствар од Министерство за транспорт и врски на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
26 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во хотел „Фламинго“ кој се наоѓа на Граничен премин Богородица бр.13, Гевгелија
27 Предлог на стратегија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот за периодот 2021 – 2023 година, со Акциски план
28 Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Филипини
29 Информација за давање согласност на Владата на Република Северна Македонија за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад со Предлог-одлука
30 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана
31 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана
32 Предлог-уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2022 година
33 Информација за одземање на одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка ,,БУШАВА АЗБУКА - КИДС” од Скопје, со Предлог-одлука за одземање на одобрение
34 Информација за Национална стратегија за дроги на Република Северна Македонија 2021-2025 и Акциски план 2021-2023 година за спроведување на Национална стратегија за дроги, со Национална стратегија и со Акциски план
35 Годишен извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2020 година
36 Финансиски извештај на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година, со Извештај од независен ревизор
37 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година
38 Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2020 година и Финансиски извештаи за 2020 година, со Извештај на независниот ревизор
39 Барање за давање на автентично толкување на член 173 став (12) а во врска со членот 175 став (2) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија" број 82/18), поднесено од пратениците Халил Снопче, Зеќир Рамчиловиќ, Бисера Костадиновска Стојчевска, Иванка Василевска и Хусни Исмаили
40 Понуда од нотар Наташа Велеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 34102, за КО Прилеп и Имотен лист бр. 40295, за КО Прилеп
41 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 105595, за КО Бутел, на КП бр. 4481, Викано место/улица Мак.Кос.Бригада бр.60 и Имотен лист бр. 16273, за КО Бутел, на КП бр. 4481, Викано место/улица Мак.Кос.Бригада
42 Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.82496 за КО Радовиш на КП бр. 4517 за викано место/улица Бул.А.Македонски
43 Понуда од нотар Виолета Петровска Стефановска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.65518 за КО Волково на КП бр. 231 на викано место/улица Кремењарник
44 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.68654 за КО Маџари на КП бр.1133 и КП бр.1138 викано место/улица ул.840 БИС
45 Понуда од нотар Лидија Смиљаноска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93570 за КО Чаир на КП бр.1472,1474,1475 и 1476
46 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.736 за КО Бардовци на КП бр.1947, дел1, место викано село, катастарска култура зз, нива, класа2, со вкупна површина од 103м2
47 Понуда од нотар Трајко Маркоски од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.36989 за КО Прилеп на КП бр.18017/3, Имотен лист бр.36990 за КО Прилеп на КП бр.18017/1 и Имотен лист бр.34174 за КО Прилеп на КП бр.18017/1
48 Кадровски прашања /87/
49 Прашања и предлози /87/
50 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти во општина Струга
51 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем Скопје, за период 1 јануари 2021 година-31 март 2021 година
52 Информација за продажба на недвижна ствар во Скопје сосопственост од 7/51 идеален дел на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии
53 Информација за акциски план „Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад"
54 Информација во врска со можноста поставеноста на Националниот координативен центар за гранично управување да биде во рамките на Министерството за внатрешни работи
55 Годишен извештај за работа на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за 2020 година
56 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2019 – 2022)
57 Предлог на национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија 2021-2025 година
58 Информација со предлог Барање за автентично толкување на член членот 21 од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) под бр.08-4399/1 од 30
59 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
60 Меморандум за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (Владата на Велика Британија)
61 Информација за формирање на работна група за ИКТ координација заради дигитализација на процесите
62 Предлог-одлука за давање под долготраен закуп со непосредна спогодба на градежно земјиште во сопственост на република Северна Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон
63 Информација за обезбедени просторни услови за Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно задолжение од 51-та седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 09.03.2021 година, со Предлог-одлука
64 Информација за изменување на Протоколот Б кон Договорот за слободна трговија меѓу ЕФТА државите и Република Северна Македонија кој се однесува на дефинирање на концептот “производи со потекло” и методи на административна соработка, измена на Договорот за земјоделски производи склучен со размена на писма меѓу Република Северна Македонија и Швајцарската Конфедерација, измена на Протоколот за земјоделство меѓу Република Северна Македонија и Кралството Норвешка и измена на Протоколот за земјоделство склучен со размена на писма меѓу Република Северна Македонија и Исланд
65 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот “с.Ореовец“ општина Прилеп 6/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.123/21), со Предлог-одлука
66 Предлог на кодекс за изменување и дополнување на Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата
67 Информација со Анализа на просторните услови, човечките ресурси и на неопходните средства за работа на Јавното обвинителство
68 Информација за потребата од носење одлука за донирање на неперспективен тип на оружје – ТОП ПАВ 20 мм М38 – четвороцевен (H) на Министерството за одбрана на Република Словенија - Воен музеј на Република Словенија
69 Предлог на закон за изменување и дополнување на Закон за државјанство на Република Македонија, по скратена постапка
70 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој