62-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.04.2021 - 16:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (352.76 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 57-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 март 2021 година
1 Информација за извршување на Буџетот на РСМ во првиот квартал во 2021 година
2 Информација за прераспределба на неискористените средства до пропишаниот лимит до 15% од планираните капитални расходи од донесениот основен буџет со вклучени прераспределби кај буџетските корисници од централната власт во првиот квартал во 2021 година согласно Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
3 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Витес Асановски и други против Република Северна Македонија (Апликација пред ЕСЧП бр.19137/18), Сулиманов против Република Северна Македонија (Апликација пред ЕСЧП бр.20189/18) и Демировски против Република Северна Македонија (Апликација пред ЕСЧП бр.30425/18) пред Европскиот суд за човекови права
4 Прашања и предлози /62/