51-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.03.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 23 февруари 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 48-та седница на Владата на Република Северна Македонија,одржана на 24 февруари 2021 година
Пред точка Агенда: Европа дома
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за известување на Владата на Република Северна Македонија за опремување на лесна пешадиска баталјонска група (ЛПБГ) и два тима на специјални сили на Армијата на Република Северна Македонија
1 Записник од Дваесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 8 март 2021 година
2 Записник од Осмата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 5 март 2021 година, со Записник од прва седница на Група за процена, одржана на 3.03.2021 година и Предлог – одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради заштита од илегална миграција и заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за Коронавирусот COVID-19 и спречување од негово ширење и заради висок ризик и зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија
3 Предлог - одлука за давање согласност за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПВ Лисиче-Велес за 2021 година
4 Информација врз основа на добиено известување од страна на Министерство за транспорт и врски, а во врска со проблеми кои произлегуваат од Закон за автокампови
5 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Нацрт – одлука за основање на Индустриска зона „Битола“
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход, по скратена постапка
7 Информација за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија со Предлог - одлука за поништување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Св.Николе, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Кочани, Берово, Делчево и Струга
8 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лидија Јанкова, с.Тимјаник, Неготино, со Предлог - одлука (39-2734/1)
9 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги Агро Кожувчанка ДООЕЛ, Кавадарци со Предлог - одлука 2 (39-2526)
10 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Лидија Јанкова, с.Тимјаник, Неготино, со Предлог - одлука
11 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги Агро Кожувчанка ДООЕЛ, Кавадарци со Предлог - одлука 1 (39-2229)
12 Информација за изнаоѓање на решение за Ски центарот „Попова Шапка”/ Informacion për gjetjen e zgjidhjes për Qendrën e Skijimit Kodra e Diellit
13 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити Парк – Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
14 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Портал, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
15 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Аристократ Фиш Ресторан, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
16 Информација во врска со барањето на концесионерот Е.К.О Енергетика ДООЕЛ Битола за продолжување на рокот за изградба и започнување со комерцијална работа на МХЕЦ Вирово
17 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроген Енерџи Груп ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со работа на малите хидроелектрични централи, МХЕЦ Железна 15 и МХЕЦ Железна 17
18 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за градежништво, услуги и трговија Актив Констракшн ДОО Скопје на локалитетот “Пара Нива“, општина Велес
19 Информација за потребата од обезбедување просторни услови на Државниот инспекторат за локална самоуправа
20 Информација за подготовка на Седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, 18 март 2021 година, преку видео конференција
21 Барање на Бесник Река и Илиријана Река, за прием на државјанство во Република Северна Македонија по член 11 од Закон за државјанство
22 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
23 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Скопје“ Скопје
24 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Пелагонија“ Скопје
25 Предлог - одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на град Скопје „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ “ Скопје
26 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Никола Карев“ Охрид
27 Предлог - одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом при РЦСОО „Ванчо Питошески“ Охрид
28 Предлог - одлука за доделување на средства на Oпштинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски “ Велес
29 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Браќа Миладиновци“ Штип
30 Предлог - одлука за доделување на средства за СД „Народен Херој Орде Чопела“ Прилеп
31 Предлог - одлука за доделување на средства на ДСД „Кочо Рацин“ Битола
32 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
33 Предлог - одлука за доделување на средства Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов “ Струмица
34 Предлог - одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
35 Предлог - одлука за доделување на средства на ЈУ Општински ученички дом „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ “ КУМАНОВО
36 Покана за учество на подготвителна седница на Уставниот суд
37 Информација во врска со извештајот од одржаниот Осумнаесетти состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 17-ти декември 2020 година во Тиват, Црна Гора
38 Предлог - одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на АД МИА-Скопје
39 Информација за Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти, со Предлог - одлука
40 Информација за продолжување на постапката за основање на туристичко развојна зона Сарај – езеро Треска, со Предлог - одлука
41 Информација за реализација на проектот Реконструкција на спортски терен во село Чегране, Гостивар
42 Информација за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2020 година, како и за степенот на реализација на заклучоците на Владата донесени по точка 12 на Тринаесетата седница одржана на 3-ти март 2020 година (Царинска управа)
43 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ Струга, со Предлог - одлука
44 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија – Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, промет и услуги Меотек ДООЕЛ Тетово заведен кај закуподавачот под бр.09-1121/1 од 01.10.2020 година
45 Предлог - решение за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост
46 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Свети Николе (село Долно Ѓуѓинци)
47 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Свети Николе (село Сопот)
48 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Свети Николе (село Мустафино)
49 Информација во врска со потребата од пренесување право на сопственост на недвижна ствар, на Општина Чашка без надоместок во КО Горно Јаболчиште за која во катастарот на недвижности е запишано право на сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
50 Информација во врска со потребата од пренесување право на сопственост на недвижна ствар, на Општина Чашка без надоместок во КО Долно Јаболчиште за која во катастарот на недвижности е запишано право на сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
51 Предлог - одлуки за давање на согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 26 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност (3)
52 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности (КП 4029 м.в Манакија КО Берово ДП 03-174/20)
53 Предлог - одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Затворската полиција за 2021 година
54 Извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2020 година
55 Барање за дислокација и отуѓување на ствари кои се наоѓаат во погоните на ДППУ Препород ДООЕЛ
56 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година
57 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска докуметација за изградба на објекти со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка идустрија КО Демир Капија, Општина Демир Капија, со Предлог - одлука
58 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа) КО Бистренци, Општина Демир Капија, со Предлог - одлука (40-8843/1)
59 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура фотоволтаична централа КО Бистренци, Општина Демир Капија, со Предлог - одлука
60 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Лимак – Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
61 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Континентал, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
62 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Аеродром
63 Предлог - лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „Еурогејмс“ експорт-импорт ДООЕЛ Охрид
64 Предлог - деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија
65 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата
66 Информација за потребата од изготвување нова Стратегија на Република Северна Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот, со Акционен План за нејзино спроведување
67 Информација за степенот на реализација на втората етапа на вториот Национален акциски план за имплементација на Резолуцијата 1325 „Жени, мир и безбедност" на Советот за безбедност на Обединетите нации (2020-2025) - стратегиска рамка
68 Информација за повеќегодишна набавка на услуги за колокација на информатичка опрема
69 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за реновирање и адаптација на објектот на адреса „Avenida das Nacoes, lote 15, CP 1240, 700000 Brasilia“, доделен на Република Северна Македонија од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ
70 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за статичка санација, реконструкција и надградба на објектот во Будимпешта на адреса: ул. Балогвар бр. 9, во сопственост на Република Северна Македонија, кој не се користи за потреби на Амбасада од неговото купување во 2007 година
71 Информација за работата на Меѓуресорското тело за човекови права и неговата експертска работна група, со предлог текст на Извештај
72 Информација за програмата на Португалското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија
73 Предлог – одлука за именување на Петрит Муслиу за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Чикаго
74 Предлог - одлуки за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Воспитно поправниот дом Тетово (разно)
75 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
76 Предлог - решение за именување на раководител, заменик раководител, членови и заменици членови на Меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на Република Северна Македонија
77 Информација во врска со потребата за давање на правото на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на Министерството за здравство, за реализација на проектот „Изградба на Дневен центар за лица со телесна и ментална попреченост“ во рамки на објектот на ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци
78 Информација за исполнетост на условите на Друштво за одгледување, производство, трговија и услуги МКК ДООЕЛ увоз-извоз Кривогаштани за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
79 Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
80 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, по скратена постапка (арх.бр: 08-831/1)
81 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, по скратена постапка
82 Иницијатива поднесена од адвокатското друштво Давидовиќ и Јанковиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.322/2020 за оценување на уставноста на член 61 став 2 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015)
83 Иницијатива поднесена од претседателот на Независна угостителска комора, Здравко Јосифовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.320/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразни болести COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период на нивна примена, донесена од Владата на Република Северна Македонија, бр.44-8118/6 од 15.12.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.298/2020)
84 Иницијатива поднесена од Миле Бундовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.12/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на: одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/2020); Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на РСМ“ бр.263/2020, бр.44-8118/1 од 03.11.2020 во целина, а особено членот 13 и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на РСМ“ бр.298/2020, бр.44-8118/6 од 15.12.2020 во целина, а особено членот 2 од истата
85 Иницијатива поднесена од адвокат Никола Источки од Ресен, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.4/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 69 став 4 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019)
86 Иницијатива поднесена од Борко Симоски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.293/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за утврдување на висината на посебниот додаток на офицерите со генералски чинови заради вршење на стручни работи за организирање, подготвување и командување со Армијата, донесен од министерот за одбрана, бр.01-1155/1 од 15.02.2012 година
87 Иницијатива поднесена од политичката партија Левица од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.314/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите 1, 2 и 3 од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија, бр.44-8017/1, донесен од Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/2020).
88 Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.22/2019 од 21 јануари 2021 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 96 став 3 точка 2 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2015, 39/2016 и 83/2018).
89 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.63 за КО Коњско на КП бр.87 м.в Село со површина од 7771 М2
90 Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за налог за извршување врз недвижност, доставен под И.бр. 742/20 за недвижен имот запишан во Имотен лист бр.9377 за КО Крива Паланка
91 Прашања и предлози /51/
92 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период октомври - декември 2020 година
93 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за јануари 2021 година
94 Извештај за извршувањето на потставките 412110 – Постојана резерва (непредвидливи расходи) и 413110 – Тековни резерви (разновидни расходи) од Буџетот на Република Северна Македонија за периодот 01 Јануари до 31 Декември 2020 година
95 Информација за Преглед на статусот на имплементацијата на Глобалниот договор за миграции (ГКМ) во Република Северна Македонија
96 Предлог на листа за дополнување на Листата на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти
97 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Министерство за образование и наука
98 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предмет пред Европскиот суд за човекови права Атанасов А. бр. 11331/18 против Северна Македонија
99 Информација за состојбата со аерозагадувањето и потребата од продолжување на процесот на замена на нееколошки горива во јавните објекти во Република Северна Македонија
100 Информација за потребата од реструктуирање на Проектот за итно справување со Ковид 19 во Република Северна Македонија
101 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во НАТО операцијата „КФОР" во Република Косово
102 Информација за површините од ловиштата и површините од шума и шумско земјиште кои се преклопуваат со дефинираните граници на Армискиот полигон Криволак
103 Предлог - одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија