44-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
09.02.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (592.71 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 40-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 19 јануари 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 42-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 27 јануари 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 2 февруари 2021 година
1 Записник од Дваесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 8 февруари 2021 година
2 Одлука за одобрување на работењето на членовите на Одборот на директори на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, во врска со донесување на Одлуката за отпис на камата на должникот Друштво за спортски дејности Фуддбалски Клуб Вардар АД Скопје по барање за ослободување од камата бр.03-573/1 од 21.01.2021 година
3 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2021 година, со предлог-одлуки
4 Информација со барање за преземање итни мерки за обезбедување еднократна неповратна финансиска подршка за исплата на две плати на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Национални шуми” п.о. - Скопје
5 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на Акционерското друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Скопје во државна сопственост
6 Информација во врска со Анекс Б од договорот за воспоставување и управување на регионалниот портал на деловни регистри на Југоисточна Европа
7 Барање за пренесување на недвижности без надоместок во сопственост на Општина Аеродром, со Предлог одлука
8 Информација во врска со реализација на Проектот за колекторски ситем од Радожда до Калишта-Струга
9 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ставр во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-163/20 ДП Прилеп
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови
11 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за поттикнување и заемна заштита на инвестиции
12 Информација во врска со потребата за поднесување на апликации за проектите од областа на енергетската ефикасност за престојниот повик на WBIF
13 Предлог-програма за намалување на аерозагадувањето за 2021 година
14 Одлука за висината на трошоците за регистрација на економски оператори
15 Информација за укинување на Решението за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен, со Предлог-одлука
16 Информација во врска со номинирање на Национална контакт точка и задачи и активности кои треба да се преземат за имплементација на Проектот Интеграција на Роми 2020
17 Предлог на закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, по скратена постапка
18 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01 јули до 31 декември 2020 година
19 Програма за работа за период 01-12-2021 година на АД“Пошта на Северна Македонија“ - Скопје
20 Програма за инвестициони вложувања на АД“Пошта на Северна Македонија“ - Скопје во 2021 година
21 Информација за повеќегодишно плаќање на јавна набавка на работи, за замена на времените објекти од амбулантско-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје.
22 Предлог - одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување ,, Студенчица“ Кичево за 2021 година
23 Информација за давање согласност на Правилникот за формата и содржината на барањето, начинот и постапката за издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии по барање на странката, со Предлог-одлука
24 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Делива ДООЕЛ с. Мојанци Кочани, со Предлог-одлука
25 Информација за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување, со Предлог-одлука
26 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за развој на пазарот на капитал
27 Предлог-решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Република Северна Македонија
28 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги "Кинг-Слот" ДООЕЛ Виница во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Скопска“ бр.7/5, Кочани
29 Информација за потребата од утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
30 Информација со Акционен план за периодот 1 јануари – 31 декември 2021 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин (вклучително и Конзуларното одделение во Бон), Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана
31 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1586 на Советот од 29 октомври 2020 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против водството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија
32 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи
33 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
34 Предлог-решение за изменување на Решението за назначување на претседател, членови и заменици членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување
35 Предлог-решение за назначување на претседавач,членови и заменици членови на националното координативно тело за имплементација на конвенцијата на обединетите нации за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија
36 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта, по скратена постапка
37 Понуда од нотар Елизабета Стојаноска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.15528 за КО Прилеп, на КП бр.12520, Ул Маршач Тито бр.1
38 Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12602 за КО Нерези-вонград за КП бр.3193 на м.в.Бабин Дол, ЗЗ, ЛЗ, класа 6 во површина од 1515м2
39 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2566 за КО Јурумлери на КП бр.153/9 со површина од 61 М2,КП бр.153/9 со површина од 32 М2 и КП бр.153/9 со површина од 238 м2
40 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2567 за КО Јурумлери на КП бр.153/10 со површина од 268м2, КП бр.153/10 со површина од 86м2 и КП бр.153/10 со површина од 20м2
41 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2570 за КО Јурумлери на КП бр.153/14 со површина од 116м2, КП бр.153/14 со површина од 31м2 и КП бр.153/14 со површина од 293м2
42 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2569 за КО Јурумлери на КП бр.153/13 со површина од 267м2, КП бр.153/13 со површина од 101 м2 и КП бр.153/13 со површина од 39м2
43 Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на сосопственички дел од Перо Милков со живеалиште на ул.8-ми Март бр.4 Кавадарци
44 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.48265 за КО Бардовци на КП бр.2018 место/улица Долни Шамак
45 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје, за налог за извршување врз недвижност, доставен под И.бр.19/20 од 14.01.2020 година
46 Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
47 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за ноември 2020 година
48 Информација за вкупниот одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот од 1 јули 2020 година до 31 декември 2020 година
49 Извештај за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за јули-декември 2020 година
50 Извештај за дејноста на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје за 2020 година (ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје)
51 Програма за работа на Државниот испитен центар за 2021 година и Финансиски план за реализација на активностите во Програмата за работа на Државниот испитен центар за 2021 година
52 Информација за учеството на Република Северна Македонија во НАТО операцијата "КФОР" во Република Косово
53 Информација за примена на Законот за правда за децата во постапувањето на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2020 година
54 Информација за потребата за обезбедување на простор на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација
55 Одлука за доделување на срeдства на ЈУ Ученички дом на град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
56 Одлука за доделување на срeдства на Општински ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка
57 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
58 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
59 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
60 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при ДУЦОР „Партенија Зографски“ Скопје
61 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Пелагонија“
62 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“
63 Информација за правосилност на пресуда на Европскиот суд за човекови права во случајот Јаневски против Северна Македонија А.бр. 30259/15, со Предлог-одлука
64 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
65 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово
66 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ Скопје
67 Одлука за доделување на срeдства на ЈУ Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
68 Одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
69 Одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Скопје“
70 Информација за вкупните неисплатени обврски за одобрени проекти по Годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата за 2020 година
71 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУУД ,,Димитар Влахов" Струмица
72 Одлука за доделување на срeдства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
73 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предмет пред Европскиот суд за човекови права Радика превози ДОО Љубљана против РСМ, А.бр.52003/18
74 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
75 Информација во врска склучување на меморандум за разбирање меѓу владата на Република Србија, советот на министри на Република Албанија и Владата на Република Северна Македонија за соработка за подобрување на увозот и транзитот на стоки и договор за соработка за заштита и спасување од катастрофи во западен Балкан
76 Одлука за доделување на срeдства на Ученичкиот дом при ДСУ „Искра“ Штип
77 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија, заради подготовка за изведување на вежбовна активност „Одлучен удар 21“, со Предлог-Oдлука
78 Информација за Националната програма „2021 година во чест на Блаже Конески“
79 Одлука за доделување на срeдства на Државниот ученички дом ,,Мирка Гинова” Битола
80 Информација во врска со организирање на Европско првенство во борење за сениори до 23 години во олимписки дисциплини (Боречка федерација на Република Северна Македонија)
81 Предлог Уредба за изменување на Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеност на дозволите за меѓународен превоз на стока
82 Информација за спроведување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии и Мастеркард Европа АД (Mastercard Europe SA) за воспоставување услуга за дигитална идентификација во Република Северна Македонија