27-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
10.12.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (410.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Дополнет предлог на буџет на Република Северна Македонија за 2021 година
2 Предлог на ревидирана фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2021 - 2025
3 Предлог на стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2021 - 2025 година
4 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, по скратена постапка
5 Информација за заштита и унапредување на работничките права преку колективен договор на овластените службени лица во Шумската полиција
6 Предлог - одлука за висината на референтните цени за извоз на флаширано вино, вино во буриња и вино во цистерни
7 Информација за работење на Работна група за следење на постапувања по барањата, претставките и предлозите на органите на државната управа преку проверка и прибирање на факти и докази, согласно заклучоците по точка 26 од Шеесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија за период од 15.05.2019 до 15.05.2020 година
8 Информација за барањето од Друштвото Унимеркант – Кетеринг ДООЕЛ увоз – извоз Скопје за одобрување ослободување од плаќање закупнина
9 Барање за давање на сопственост на недвижни ствари-објекти сопственост на Република Северна Македонија, со предлог - одлуки
10 Прашања и предлози /27/
11 Информација за Предлог - одлука за давање согласност за набавка на недвижни ствари со непосредна спогодба
12 Информација за обезбедување на финансиска гаранција за плаќање по склучениот Договор за преземени обврски (обврзувачки договор за набавка), помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Глобалниот сојуз за вакцини (ГАВИ) (GAVI ALLIANCE), за набавка на вакцини за COVID-19 преку COVAX механизмот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19