25-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
01.12.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (770.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 23-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 ноември 2020 година
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
1 Записник од Tринаесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 30 ноември 2020 година
2      Записник од Седмата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 1 декември 2020 година, со Предлог - одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението
3 Информација за покренување на постапка за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Национални Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост со влогови преку издавање на нови акции од осма емисија по пат на приватна понуда, со Предлог – одлука
4 Програма за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог - одлука
5  Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи
6 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка
7 Предлог на закон за изменување и дополување на Законот за едношалтерски систем и водење трговски регистар и регистар на други правни лица
8 Предлог - програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2020 година
9 Информација за работење на Работна група за следење на постапувања по барањата, претставките и предлозите на органите на државната управа преку проверка и прибирање на факти и докази, согласно заклучоcите по точка 26 од Шеесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија за период од 15.05.2019 до 15.05.2020 година
10 Информација за потребата од утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија со Предлог - одлука
11 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана
12 Извештај за работата на Комисијата за разгледување на поднесени барања од страна на основачот на училиштето за организирање на настава со физичко присуство во училиштата во Република Северна Македонија, за 25.11.2020 година
13 Предлог - одлука за давање согласност за бројот на студентите кои се запишуваат на трет циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во академската 2020/2021 година
14 Годишна програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година, со Финансиски план на ЈРП Македонска радио телевизија за 2020 година
15 Годишна сметка за 2019 година и Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. - Скопје во 2019 година, со Извештај од независен ревизор и со предлог - одлуки
16 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми “Национални шуми“ на подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и шумско-полициски станици за грејна сезона 2020/2021 година, со Предлог - одлука
17 Предлог - одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Колекторски систем - Скопје за регуларен период 2021-2023
18 Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем, со Предлог - одлука
19 Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за висина на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, со Предлог - одлука
20 Информација за прифаќање на ревидираните преференцијални правила за потекло на Регионалната конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила за потекло (Царинска управа)
21 Предлог - програма за дополнување на Програмата за основни геолошки истражувања за 2020 година
22 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП Тетово-ДП 03-84/20 ( КП бр.2873/1 КО Тетово 1)
23 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на наедвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП Струмица (КП 1659 КО Струмица) ДП 03-87/20
24 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година
25 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ацо Јанев с. Радање Карбинци, со Предлог - одлука
26 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделeц Ленче Јанева с. Радање Карбинци, со Предлог - одлука
27 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за производство и трговија Адерлен ДООЕЛ с. Радање Карбинци, со Предлог-одлука
28 Информација за формирање на Комисија за управување со отпад од пакување, со Предлог - одлука
29 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на локалитетот “с.Слепче“, општина Долнени
30 Предлог - решенија за формирање комисии за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен и за вршење на стопански риболов на риболовни зони
31 Информација за времениот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија –Четврт круг на евалуација тема: Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите
32 Информација за потпишување на Спогодба за финансирање помеѓу Европската комисија и Владите на Република Северна Македонија и Република Албанија за 2020 година од Акциската програма за преку – гранична соработка Република Северна Македонија - Република Албанија за 2018, 2019 и 2020 година – CRIS 2020/041-372, во рамки на ИПА 2
33 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана (КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село)
34 Предлог - одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1137 на Советот од 30 јули 2020 година за спроведување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија
35 Предлог - програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година
36 Предлог - програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2020 година
37 Предлог - програма за изменување на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2020 година
38 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Кочани (две патнички моторни возила)
39 Предлог - oдлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за квалитет во високото образование
40 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
41 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
42 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование
43 Иницијатива поднесена од Институтот за човекови права преку полномошник адвокат Игор Спировски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.289/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 2 во делот „најдоцна до 65 годишна возраст“ од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019)
44 Иницијатива поднесена од Перица Јакимовски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.296/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 9 став 1 и 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 66/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 153/2015, 27/2016 и 83/2018)
45 Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Кузмановски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.299/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007)
46 Иницијатива поднесена од Адвокат Трајче Митевски од Кавадарци доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.292/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 95 ставовите 1 и 2 од Законот за нотаријат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2016, 142/2016 и 233/2018)
47 Понуда од нотар Митко Милков од Кавадарци за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.19270 за КО Кавадарци на КП бр.12613
48 Известување од извршител Антончо Коштанов од Скопје за Заклучок за втора усна јавна продажба, доставен под И. Бр..227/11, која ќе се одржи на 10 декември 2020 година, за КО Бунарџик
49 Кадровски прашања /25/
50 Прашања и предлози /25/
51 Полугодишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој, рибарство со аквакултура и ИПАРД Програмата за 2020 година
52 Извештај за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2019 година
53 Годишен извештај за реализација на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2019 година и ИПАРД Програмата
54 Полугодишен извештај за реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година
55 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, за октомври 2020 година
56 Финансиски извештај за период од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година на Јавното претпријатие Колекторски систем и Финансиски извештај за период од 1 април 2020 до 30 јуни 2020 година
57 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Национални шуми, за период јули - септември 2020 година
58 Информација за текот и прогресот на постапка за доделување на договор за јавна набавка на медицинска опрема – ангиограф за потребите на ЈЗУ Клиничка болница Тетово
59 Информација за текот и прогресот на постапка за доделување на договор за јавна набавка за оформување на хибридна мултифункционална операциона сала со изведување на потребните градежни работи и набавка на потребната медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија, Скопје
60 Информација за спроведување на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија 2019 – 2023 година
61 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија, за октомври 2020 година
62 Предлог на закон за реализација на проектот „Нов Универзитетски клинички центар“ за изградба и ставање во употреба на комплекс на градби, по скратена постапка
63 Информација за потребата од раскинување на договорот за доделување на државна помош Бр.08-2909/12 од 28.10.2019 година и на Анекс на договорот за доделување на државна помош Бр.08-2909/21 од 06.12.2019 година, склучени помеѓу Владата на република Северна Македонија, како давател на државна помош и друштвото за производство на електрична топлинска енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ како корисник на државната помош
64 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година
65 Информација за предлог активности за решавање на статусот на имотот во Канбера на адреса: “11 Nuyts Street, Section 12, Block 1, Red Hill, A.C.T. 2603“ во Канбера, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија
66 Информација за потребите од реструктуирање на заемот од Светска Банка за Проектот за надградба и развој на патиштата во износ од 83 милиони евра и продолжување на времетраењето на проектот
67 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО мисијата "Одлучна поддршка" во Исламската Република Авганистан