Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 27 седница

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 27 седница со повеќе точки на дневен ред од посебен интерес за граѓаните.

 

Пред министрите во владата на разгледување и на усвојување ќе се најдат повеќе годишни извештаи за работењето на јавни претпријатија и државни установи, меѓу кои и извештајот за работењето и годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2016 година, со Извештај на независниот ревизор.

 

На дневен ред на седницата на владата ќе се најде и Предлог–одлуката за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за период 1.1.2016 година до 31.12.2016 година, како и Информацијата во врска со Предлог–одлуката за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје за 2016 година.

 

Владата на 27-та седница ќе разгледа повеќе предлог одлуки за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, заведени кај повеќе закуподавачи.

 

Министрите на денешната владина седница ќе ја разгледаат Предлог-уредбата за утврдување на оперативните постапки за меѓусебна комуникација, координација и постапување на субјектите во системот за управување со кризи, и годишниот извештај за работата на јавните обвинителства на Република Македонија во 2016 година.

 

Владата ќе ја разгледа и Информацијата за спроведување анализа на дискреционите овластувања на носителите на јавни функции, како и информацијата за потребата од изработка на Среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија.

 

Министерството за транспорт и врски на седницата на владата ќе ја понуди на разгледување Информацијата за статусот и за потребата од обезбедување на дополнителни финансиски средства за проектот за изградба и реконструкција на железничка делница Битола – Кременица, како дел од кракот 10д на Kоридорот 10, со крак кон Индустриска зона Жабени, и Информацијата за реализација на акцискиот план за изработка на проектна документација и имплементација на Проектот интелигентен транспортен систем на патиштата заклучно со 08.06.2017 година.

 

Од канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија на министрите на увид и на усвојување ќе им биде ставена Информацијата за склучување на договор за соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост, спроведувана од страна на Свисконтакт и Владата на Република Македонија, во врска со соработка на проектот „Ангажман на сениор експерти за развој на мали и средни претпријатија во Македонија“, со Предлог-Договор за соработка.

 

Информација во врска со потребата од отворање нов граничен премин помеѓу Република Македонија и Република Србија, помеѓу населените места с. Лојане и с. Миратовце, ќе достави Министерството за внатрешни работи, како и Информацијата за моделот и законската рамка за воспоставување на надворешен механизам за контрола на работата на вработените во Министерството за внатрешни работи со полициски овластувања и затворската полиција.

 

Владата ќе ја разгледа и Информацијата со анализа за причините и можните причинители на високо ниво на загадување на воздухот во Република Македонија во летниот период, како и точки од кои членовите на владата ќе ги добијат најновите информации за користење и имплементација на фондовите од ЕУ, и за Состојби и напредок во процесот на европска интеграција, и за реализацијата на приоритетите на РМ за влез во НАТО.