Договор за извршување на услуги - објавување на огласи

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E martë, Korrik 17, 2018
Име на економски оператор: 
„РЕПРО ПРИНТ“ ДООЕЛ Скопје
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (649.02 KB)