Договорза набавка на протоколарен материјал

Вид на постапка: 
Постапка со оглас
Датум на склучување на договор: 
E hënë, Tetor 29, 2018
Име на економски оператор: 
„ГЕНЕКС“ ДООЕЛ увоз - извоз Кочани
Име на договорен орган: 
Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат
Договор: 
PDF icon Преземи (1.99 MB)