Сервисни информации

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 843ха 73ар 53м2 во повеќе региони во Република Македонија.
 

Целиот ЈАВЕН ОГЛАС, Образецот за учество на огласот, како и катастарските општини во кои се наоѓаат површините се достапни на следните линкови:

JАВЕН ОГЛАС 01-18.pdf
Obrazec na ponuda po javen oglas 01-18.pdf
BEROVO za povrsini do 3ha.pdf
TABELA do 3 ha Probistip.pdf
Тabela do 3 ha za PE Kisela Voda.pdf
TABELA DO 3HA PRILEP.pdf
Tabela Negotino.pdf
Тabela za region Kicevo.pdf

 


 

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

 
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 758ха 76ар 35м2 во повеќе региони во Република Македонија. 

Целиот ЈАВЕН ОГЛАС, Образецот на понуда по Јавен Оглас, Табелите со слободно земјиште по региони, како и Драфт верзијата за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас се достапни на следните линкови:

JАВЕН ОГЛАС 02-18.pdf
Oбразец на понуда по Јавен Оглас 02-18.pdf
Tабела - слободно земјиште.pdf
Драфт Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас.pdf

Министерството за животна средина и просторно планирање, кое се повикува на податоците на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, соопштува дека  среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 200 мg/m3, во текот два последователни дена на мерните места Лисиче и Ректорат во Скопје.

Согласно оваа состојба, препораките и мерките за заштита од загадувањето на амбиентниот воздух престануваат да важат веднаш.

Според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека прагот на алармирање за PM10 (надминување на вредноста од 200 мg/m3 во текот на два последователни денови) дефиниран во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) е надминат во Скопје на мерните места Ректорат и Лисиче и во Гази Баба, на 28 и 29 јанауари.

Од страна на МЖСПП доставена е информација за надминување на прагот на алармирање до Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за животна средина, Управа за животна средина, Сектор за комуникација со јавноста во МЖСПП, Институт за јавно здравје, Град Скопје и Единиците за локална самоуправа каде има епизода на алармантно загадување на воздухот. 

Согласно заклучоците од записникот од 40-тата седница на Владата на Република Македонија одржана на 28.11.2017 година, стапуваат на сила следните препораки и мерки:

 

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за здравство се должни да:

 • Препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар
 • Препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11:00 до 17:00 часот
 • Препорачаат да не се организираат спортски натпревари и други културни манифестации на отворено
 • Обезбедат услови за зголемени активности на службите за итна медицинска помош, домашна посета и патронажна служба
   

Владата на Република Македонија:

 • Да ги задолжи сите органи на државна управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните претпријатијата и АД во државна сопственост, како и на Единиците на локална самоуправа да ја намалат (до 50%) употребата на службените возила
 • Да обезбеди ограничување на работите на градежните објекти
   

Министерство за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст, Здравствениот дом и Единиците за локална самоуправа:

 • Да обезбедат прифатилишта за  сместување на  бездомници
 • Да дадат поддршка на стари осамени лица преку организирани посети
   

Министерството за здравство:

 • Да ја задолжи Службата за итна медицинска помош да доставува Информација до ИЈЗ за број на повици (според дијагноза/код на МКБ10, пол, возраст, место на живеење/општина), за времетраењето на епизодата на алармантно загадување на воздухот на дневна основа се до завршување на епизодата и една недела по завршувањето
   

Државниот инспекторат за животна средина:

 • Да започне со вршење на зачестена контрола на Инсталациите кои што поседуваат А – ИСКЗ дозвола, да спроведе контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух со акредитирана лабораторија со цел да се утврди дали се применуваат пропишаните услови/мерки во Дозволата по однос на емисиите во воздух
   

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе подготви и достави:

 • Препорака до Инсталациите коишто поседуваат А – ИСКЗ дозвола, за намалување на капацитетот на производство (до 50 %) со што од оваа мерка ќе бидат исклучени инсталациите кои што произведуваат топлинска или електрична енергија
   

ЕЛС се должни да ги спроведат мерките пропишани во краткорочните планови или краткорочните мерки донесени на Советите на општините

Соопштение за мерките против аерозагадувањето, кои се деактивирани од денеска врз основа на информацијата добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

 

(10.01.2018) Согласно податоците од ДАМСКВ (Државен автомаски мониторинг систем за квалитет на воздух) на ден 09.01.2018, среднодневните концентрации на РМ10 честистички се под дефинираниот праг за алармирање (среднодневни  концентрации над 200 μg/m3 барем на две мерни места во Скопје и стабилна временска прогноза). Имено, среднодневната концентрација на РМ10 од 200 μg/m3 е надмината само на едно мерно место во Скопје, а со тоа епизодата со надминат праг на алармирање е прекината, што значи дека од утре четврток 11.01.2018 година мерките престануваат да важат.


Сектор за комуникација,
Министерство за животна средина и просторно планирање

Владата на Република Македонија, почнувајќи од денеска (понеделник, 08.01.2018) ги активира мерките за ублажување на последиците од аерозагадувањето во градот Скопје.

Мерките се активираат по добиените информации дека квалитетот на воздухот последователно два дена е надминат над дозволеното, односно над 200μg/m3 на мерните станици во Град Скопје, односно мерните станици Лисиче и Ректорат.

Во продолжение, мерките кои треба да ги преземат надлежните институции: 

Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство се должни да:

- Ги oслободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со хронична астма, лицата со прележан инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста;

- Да се реорганизира работното време, лицата на отворено да работат од 11 до 17 часот;

- Да ја спроведат забраната за одржување на спортски натпревари и други манифестации на отворено;

- Да обезбедат услови за зголемени активности на службата за брза помош, домашната посета и патронажната служба;

Министерството за внатрешни работи да ја активира и да ја спроведе:

- Одлуката и контролата на веќе воведениот сообраќаен режим за тешки товарни возила чија крајна дестинација не е Скопје, во координација со МВР (да се користи обиколницата);

Единиците на локална самоуправа се должни да ги спроведат:

- Издавањето на одобренијата за дотур на роба во забранети зони за сообраќај со важност до 7:30 часот;

- Обуките на авто школите да се реализираат во период од 9:30 до 14:30 и по 18:00 часот;

- Да се обезбеди или бесплатен јавен превоз или намалување на цената на билетот на градскиот превоз во период на неповолни климатски услови, што би било поттик за граѓаните за користење на јавниот градски превоз;

- Да се зголеми фрекфенција на автобуси на ЈСП на сите дестинации;

- Дневно чистење на улиците и пешачките површини;

- Да ги зголемат инспекциските контроли на градилиштата, на ракувачите со отпадни масла и сервисите што работат на промена на масла;

Владата на Република Македонија:

- Ги задолжува сите органи на државна управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните претпријатијата и АД во државна сопственост, како и на ЕЛС да ја ограничат (до 50%) употребата на службените возила;

Градежните компании имаат обврска:

- Да користат вода за намалување на прашината при градежни активност (прскање, миење гуми пред излез од градилиште итн.);

- Градежните машини (багери, булдожери, виљушкари) да се пренесат до градилиштата до 7:30 часот наутро.

 

 

Прогноза за температурна инверзија и појава на магла - 08.01.2018

Ќе продолжи периодот на стабилно и претежно суво време. До четврток најчесто ќе дува слаб јужен ветер поради што по котлините ќе има појава на температурна инверзија. Најизразена инверзијата ќе има во периодот од вторник до петок.

Утре, а потоа и во периодот до четврток ќе има и појава на магла, а некаде и ниска облачност по долините и речните долини.

Во овој период на североистокот и во Скопско, од вторник кон среда ќе има малку поизразено струење, па преку денот маглата ќе слабее, но се очекува условите за магливо време и понатаму да останат.

Дневната температура во местата со магла ќе остане пониска, а во останатите ќе се задржи релативно топло преку денот за овој дел од годината.

Од среда попладне се очекува зголемена облачност и услови за појава на слаб дожд, некаде на југот. Значителна промена на времето се очекува од петок преку денот и ќе биде проследена со умерен северен ветер и врнежи од дожд, а на планините од снег. Позначително спуштање на температурата ќе се почувствува во сабота.

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека, согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ„ бр.21/98 и 18/07), 28 септември 2017 година (четврток), Меѓународниот ден на Бошњаците е неработен ден за граѓаните припадници на бошњачката заедница во Република Македонија.

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на бошњачката заедница во Република Македонија им го честита Меѓународниот ден на Бошњаците.

Охридски регион

Во општина Македонски Брод, во моментов присутни се жаришта на атарот на с.Растеш- М.В. „Секулово гумно„ и М.В. „Коритски дол„, во подножјето на Сува Гора на атар на с.Волче М.В.„Мрамор. Појавен е нов пожар на атар на с.Грешница во непосредна близина на претходниот пожар. Во моментов ангажиран е 1 хелихоптер на АРМ кој дејствува во моментов на атар на селата Брест, Растеш, Волче и Заград.

Во општина Кичево пожарот на место м.в.Фрлогоец на Бистра Планина,  е активен и се шири кон дабовата шума, екипа на ШС Лопушник, Општина Кичево, ДЗС ПО Кичево и РЦУК Кичево одат на лице место. 

Велешки регион

Пожарот во општина Чашка, кај м.в. Јасеновска глава е сеуште активен. Гори нискостеблеста шума и сува трева. За гасење на пожарот ангажирани се вработени во ШС Бабуна – Велес.

Пожарот на отворен простор на подрачјето на с. Галиште општина Кавадарци е сеуште  активен. Екипа на ЈП МШ  подружница „Бор“  е на гасење на пожарот.  Гори сува трева, смрека и ниска дабова шума.

Скопски регион

Пожарот кај с. Никиштани (Општина Ѓорче Петров) е ставен под контрола и нема опасност од натамошно ширење. Пожарот кај с. Градманци (Општина Петровец) е ставен под контрола.

Пожарот над с. Црн Врв (Општина Студеничани) е активен и истиот е на непристапен терен каде гори ела.

Битолски регион

Пожарот  кај с. Никодин се уште е активен. Утрово упатена е екипа од вработени од ЈП МШ „Црн Бор„-Прилеп.

Пожарот во близина на с. Бонче и Манастирот Свети Илија е изгаснат. Додека кракот према с. Крушевица во место викано Липов Дол е сеуште активен.

Пожарот настанат во текот на вчерашниот ден кај новите градски гробишта во Прилеп од запален отпад, сува трева и гранки за брзо време е проширен и опожарена е површина од околу 60 хектари во која дел има опфатено и борова шума. Моментално пожарот е активен во мал дел во близина на с. Горно Село, и Мраморани општина Долнени како и Мажучиште општина Прилеп. Во моментот има екипи од ТППЕ-Прилеп, од ЕЛС-Прилеп, ЈКП Комуналец-Прилеп, Планинарско друштво Картуш-Прилеп и други доброволци. Моментално гори сува трева, смрека, и друга деградирана шума. Нема опасност од загрозување на манастирот Трескавец.

Тетовски регион

Пожарот над с.Копанце, Туденце и Сиричино, општина Јегуновце е активен. Гори сува трева и нискостеблести жбунести растенија,  на карпест и тешко пристапен терен.

Пожарот во атарот на с.Гургурница, општина Брвеница е активен. Гори сува трева и пасишта и според информациите со кои располагаме, нема опасност од проширување и зафаќање на шумата.

Скопски регион

 • Пожарот кај с. Градманци (опш. Петровец) е сè уште активен. Теренот е непристапен и неопходна е интервенција од воздух. Гори нискостеблеста шума, зеленика и дабова шума. На лице место упатена е и екипа која што ќе дејствуваа од земја, со цел пожарот да се контролира.
 • Пожарот кај с. Никиштани (опш. Ѓорче Петров) е активен, но е под контрола, гори нискостеблеста деградирана шума и сува трева.

Охридски регион

 • Во општина Дебар, пожарот над село Бањиште на подножјето на планината Крчин, е ставен под контрола.
 • Во општина Македонски Брод, пожарите во атарите на селата Близанско, Калуѓерец, Могилец, Растеш и Волче се локализирани.
 • Во атарот на с. Заград има мало жариште на м.в. Секулово гумно, кое вчера беше локализирано со хелихоптер, но поради силен ветар пожарот се разгорел и проширил, па затоа упатени се нови сили од ШС „Сандански“ – Македонски Брод.
 • Нов пожар има во атарот на с. Грешница и се интервенира од страна на ЈП Македонски шуми.

Велешки регион

 • Пожарот во општина Чашка, кај м.в. Јасеновска глава е активен и со истиот зафатена е нискостеблеста шума и сува трева. Интервенираат лица од ШС Велес, а во функција е и хеликоптер на АРМ.
 • Во општина Кавадарци, пожарот на подрачјето на с. Галиште, е ставен под контрола.

Прилепски регион

 • Пожарот во с. Никодин (прилепско) сè уште е активен и гори во уредена шума.
 • Пожарот кај м.в. Слива, кај манастирот Писокал „Св.Илија“ кој се појави вчера е предизвикан од удар на гром. Зафатена е поголема површина на неуредена шума и интервенираат од страна на ТППЕ од Прилеп и ШС Црн Бор.

Тетовски регион

 • Пожарот над с. Копанце кој вчера беше локализиран, повторно е активен на мала површина над с. Копанце. Гори сува трева и ситна деградирана шума и нема опасност по објекти и квалитетна шума. Интервенираат лица од Ш.С. Лешница.

Охридски регион

 • Пожарот кај м.в. Фрлогоец (Женска Планина) кај Бистра Планина сè уште е активен, гори сува трева и нискостеблеста шума на непристапен терен. На терен се наоѓаат вработени во ШС Лопушник кои го контролираат теренот.
 • На подрачјето на Македонски Брод ситуацијата со пожарите е следна: Во моментов активен пожар има во атарот на с. Волче во подножјето на Сува Гора на м.в. Мрамор и м.в. Брдо. 
  Пожарот кај м.в. Фојник накај с. Брест е сè уште активен.
 • На пожарот во селата Калуѓерец и Могилец пожарот е ставен под контрола. Останатите пожари се под контрола, а поголемиот дел се локализирани.

Велешки регион

 • Пожарот кај с. Гуѓаково во правец кон Црна Река е сè уште активен. Гори висока сува трева и трња. 
 • Активен пожар има и на потегот Никодин – Јасеновска Глава.

Скопски регион

 • Активен шумски пожар има помеѓу селата Никиштани и Грачани. 

Битолски регион

 • Пожарот Дрен – Смолани, Прилепско се движи кон Тиквешијата и слегува према реката Црна. Огнот е раширен во три краци од кои едниот крак се движи од м.в. Степаново Сено кон врвот Клен каде моментално пожарот е приземен и нема опасност од проширување. Другиот крак оди према Гуѓаково односно према река Црна и третиот огнен крак се движи од м.в. Србиново према Галиште. Гори сува трева, чалија, смрека, и дабова шума.
 • Пожарот во с. Никодин, Прилепско сè уште е активен во неуредена шума (шикара).
 • Пожар на отворен простор има и кај с. Врбоец – Крушевско. Гори нискостеблеста дабова шума. 

Тетовски регион

 • Пожарот над с. Туденце кон складот на АРМ, Еребино и с. Сиричино, со помош на хеликоптерите, мештаните, ЈП Макаедонски Шуми и ТППЕ Тетово е ставен под контрола.
 • Пожарот во близина на с. Гургурница со помош на хеликоптерите, мештаните, ЈП Макаедонски Шуми и ТППЕ Тетово исто така е локализиран, но истиот се шири кон с. Здуње (опш. Македонски Брод).
 • Пожарот кај м.в. Фазанерија е под целосна контрола. Пожарот во с. Корито е локализиран.

 

Одделение за односи со јавноста
Центар за управување со кризи

Југозападен плански регион

На подрачјето на општина Македонски Брод активни се следните пожари:

 • Во атар на с. Брест м.в. ФОЈНИК, гори сува трева, смрека, дабова шума и лисна постилка и пожарот е под контрола. Постои можност во текот на денот поради високите температури да прошири од горната и долната страна на с. Брест.
 • Во атар на с. Могилец, каде гореше сува трева, смрека, дабова шума и лисна постилка, пожарот е под контрола.
 • Во атар на с. Калуѓерец, пожарот е активен и гори сува трева, смрека, дабова шума и лисна постилка. Пожарот се шири према атар на с. Модриште каде гори сува трева и ниско стеблеста шума, но нема опасност од префрлање на пожарот према населеното место Модриште поради природната препрека од реката Треска.
 • Во атар на с. Локвица м.в. ВИДУШ гори сува трева и на поедини места смрека и истиот е под контрола.
 • Во атар на с. Волче м.в. ЌАФА по течението на река ВОЛЧИЦА и во подножјето на м.в. ЧЕЛАДАР во правец на с. Волче гори дабова шума, сува трева, лисна постилка и смрека и пожарот постепено се шири кон м.в. СУВА ГОРА и према населеното место Волче и во моментов е со намален интензитет. 

Во моментов во овие места ангажирани се следните сили и средства: АРМ (за пожар за атар на с. Брес кои се лоцирани на атар на с. Требовље); ЈП Македонски Шуми Мак. Брод, ЈП  Македонски Шуми од Кавадарци и ТППЕ – Мак. Брод (се ангажирани за атар на селата Могилец и Калуѓерец); ЕЛС – Мак. Брод и лица од месно население за атар на с. Волче.

Во моментов пожарите се под контрола, но поради високите температури во текот на денешниот ден не се исклучува можноста од нивно проширување и активирање на дополнителни сили.

Повардарски плански регион

Пожарот во реонот на Горна Јакупица сè уште е активен. Пожарот северозпадно од Горно Јаболчиште во месноста Диков Гроб е активен.

Активен пожар има и на подрачјето на с. Галиште опш. Кавадарци кој е префрлен од опш. Прилеп од 3 локации (од с. Радобил, с. Ѓудаково и м.в. Србиново). На гасење на овој пожар интервенираа ЈП Македонски шуми „БОР“. Гори сува трева.

Северен (скопски) плански регион

Во моментот на територијата на Град Скопје има еден пожар на мешана шума кај село Грачани (близу граница со Косово) на тешко пристапен терен.

Пожарот кај Браната Матка кон планината Водно е изгаснат. (Општина Сарај).

Пелагонски плански регион

Пожарот во атарот на селата: Дрен – Смолани е активен и гори нискостеблеста дабова шума.

Тетовско-полошки плански регион

Пожарот во делот над село Туденце е активен и истиот се шири во правец на село Сириќино. Со пожарот е зафатена ниска шума и сува трева. Се очекува во денот да интервенираат од ЈП Македонски шуми Лешница – Тетово.

Од општина Брвеница и жители на село Гургурница известија дека пожарот кој беше во близина на селото е локализиран но дека е сè уште активен на другата страна кон село Здуње од општина Македонски Брод и дека постои опасност истиот да се прошири и кон село Гургурница. Од општина Брвеница очекуваат во текот на денот да интервенираат и авионите на ДЗС.

Источен плански регион

РЦУК – Струмица, известува дека на планината Плачковица во близина на село Шипковица-полска болница сè уште е активен пожарот во кој има зафатено високостеблеста мешана шума од бор, даб и бука. На терен има 2 ПП возило со 10 пожарникари и 1 возило и 25 вработени од ПШС Плачковица-Радовиш. Екипите активно работат во санирање на состојбата.

 

Одделение за односи со јавноста

Центар за управување со кризи на РМ