28-ма седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
19.09.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (11.38 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за прогресот на реализација на Проектот “Откуп на дворно место 1 евро за 1 м2” (Управа за имотно-правни работи)
2 Годишен извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2016 година,Финансиски извештај за 2016 година, Годишна сметка за 2016 година и Ревизорски извештај за 2016 година
3 Информација за состојбата со болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 21.07.2017до 18.08.2017 година)
4 Информација во врска со Предлог–одлуката за распределба на добивката на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје за 2016 година
5 Информација за претставување на проблемите со кои се соочува општина Пласница
6 Информација за тековниот статус на активностите и потребите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Македонија и Извештај од анализата за задоволство на пациентите
7 Информација во врска со барањето на ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица, а во врска со распределениот имот на АД МАКЕДОНИЈА фабрика за производство на санитарна керамика Струмица
8 Предлог - одлука за измена на Одлуката за прогласување на збирка на движно културно наследство „Збирка фотографии од Благоjа Дрнков” во Јавната установа Музеj на град Скопjе за културно наследство од особено эначење
9 Информација по барањето на координативното тело на оштететени правни субјекти за остварување на право на надомест на штета од катастрофалните поплави од 06.08.2016 година во скопскиот и тетовскиот регион
10 Информација за иницијативи во врска со работната програма на светската трговска организација за електронска трговија
11 Информација за потребата од изработка на Среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија
12 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина- песок и чакал на локалитетот “Дрвен Мост“ с.Шупли Камен општина Куманово со Предлог – одлука
13 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со Министерството за економија, со предлог Одлуки
14 Информација во врска со потпишување на Меморандум за разбирање со Акциски план со кој се врши дополнување на Иницијативата за централно и југоисточно европско поврзување (CESEC) со заеднички пристап кон пазарот на електрична енергија, енергетската ефикасност и обновливиот развој
15 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Квинс Хотел – Скопје, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
16 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Портал – Скопје, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
17 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Опера Хаус – Скопје, со предлог - Решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
18 Информација со предлози за справување со високото ниво на загадување на воздухот во Република Македонија, во текот на летниот период и во текот на целата година (Министерство за животна средина и просторно планирање)
19 Информација со Предлог-платформа за учество на делегација на Република Македонија на 72-то редовно заседание на Генералното Собрание на Обединети нации
20 Информација за определување набљудувач и заменик набљудувач во Управниот одбор на Европската агенција за фундаментални права и национален офицер за врски и негов заменик
21 Информација за зголемување на придонесот на Република Македонија во мисијата на НАТО во Авганистан „Одлучна поддршка“ во 2018 година
22 Информација за статусот на реализација на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2016-2018 година (полугодишен извештај за периодот јануари - јуни 2017 година)
23 Предлог-програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2017 година
24 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен за вршење на дејност одгледување на коноп за медицински цели, со Предлог-одлука
25 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2018 година
26 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита-домови за стари лица за 2018 година
27 Предлог-уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита-домови за стари лица за 2018 година
28 Предлог-програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2017/2018 година
29 Информација по доставено барање одобрение за основање на установа за деца - Детска градинка ,,КУЛ КИДС ГРАДИНКА “ - Скопје, со Предлог-одлука
30 Информација за донесување на Решение за назначување на претседавач, членови и заменици на Национално координативно тело против семејното насилство, со Предлог-решение
31 Информација за зголемување на коефициентите на сложеност на работите во јавните установи за деца - детски градинки
32 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година за спроведување на локалните избори во 2017 година (за Државната изборна комисија)
33 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година (за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
34 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална води и гас CO2 на локалитетот “Дабечко Поле”с.Поешево, општина Битола
35 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – дијабаз на локалитетот “с.Удово”, општина Валандово
36 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гипс на локалитетот “Бошков Мост”, општина Дебар
37 Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Бегојца“ с.Стенче, општина Брвеница
38 Предлог-закон за изменување на Законот безбедност на сообраќајот на патиштата, по скратена постапка
39 Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2017 година
40 Барање согласност на Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза" во Скопје (I фаза)
41 Барање за давање на автентично толкување на членот 119 од Законот за просторно и урбанистичко планирање поднесено од пратеникот Јован Митрески
42 Иницијатива поднесена од Борко Симоски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 77 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/204, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015 и 27/2016 ),
43 Иницијатива од Надица Андова од Кавадарци, доставена до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на постапка за оценување на уставноста на членовите 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 172/2016)
44 Понудата од нотар Зафир Хаџи- Зафиров од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.67074 за КО Маџари на КП бр.2467
45 Записник од извршител Слободанка Балгурова за продажба на недвижност со усно јавно наддавање под И бр.118/13
46 Кадровски прашања /28/
47 Прашања и предлози /28/
48 Информација за состанокот на заменици министри за економија /трговија на ЦЕФТА
49 Информација за статусот на Проектот за унапредување на порталот за електронска комуникација (ПЕК) со цел овозможување на размена на електронски документи со други институции (Царинска управа)
50 Информација за степенот на користење на системот е-Даноци (Управа за јавни приходи)
51 Шестмесечен извештај за работа на директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за период 01.01.2017- 30.06.2017 година
52 Предлог на Закон за амнестија
53 Информација за постапките за изработка на Урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес со основна класа на намена Е2-(комунална супраструктура) за Граничен премин “Белановце-Станчиќ”, КО Злокуќане, општина Липково, врз основа на членот 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), кој е укинат со Одлуката на Уставен суд на Република Македонија со број У 136/2016 од 05.07.2017 година, објавена во Службен весник на Република Македонија со број 90/2017 од 19.07.2017 година
54 Информација за настанат климатски неповолен настан – пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и град и причинети штети на земјоделски култури на 11 Септември 2017 година во регионот на Демир Хисар, Ресен, Македонски брод, Тетово, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Велес, Свети Николе, Куманово, Кавадарци, Росоман, Кисела Вода и Гази Баба