Прва седница на Владата

Точка Наслов
1 Предлог за определување на заменици на претседателот на Владата
2 Предлог за именување на претседатели и членови на основните комисии на Владата
3 Предлог за именување на претседатели и членови на посебните комисии на Владата
4 Кадровски прашања /1/
5 Прашања и предлози /1/
6 Информација за достасани ненамирени обврски и вкупни (недостасани) обврски на буџетски корисници