Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

 

Влада на Република Македонија на денешната 41 седница го разгледа и утврди и предлог – текстот на Годишната национална програма на Република Македонија за членство во НАТО за 2017-2018 година, како документ отворен за натамошна надградба. На седницата се донесе одлука делегацијата на Македонија да ја претстави Годишната национална програма за членство во НАТО за 2017-2018 година, со што официјално ќе започне 18-от циклус на Акциониот план за членство во НАТО, пред Комитетот на заменици постојани претставници на земјите членки во алијансата, на состанокот закажан за 11 декември 2017 година во Брисел.

Владата ја разгледа доставената информација од страна на Амбасадата на нашата земја во Тирана за состојбите во Република Албанија по големите поплави. Владата ги задолжи Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за надворешни работи и другите надлежни институции во рок од три дена да достават предлог решение за испраќање хуманитарна помош кон регионите во Албанија кои се зафатени со поплавите.

Владата на денешната седница го усвои и предлог законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, позната како Истанбулската конвенција, со што се создавааат услови за еден поширок и посеопфатен пристап во борбата против насилството.

Од кадровски решенија, на денешната седница владата за Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија го именува Павле Трајанов.

Министерството за економија на владината седница ја презентираше информацијата за изменување на Законот за трговија согласно иницијативата на посетените компании во рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата“. Со информацијата, Министерството за економија во рок од два месеци треба да достави Предлог за изменување на законот за трговија за укинyвање на времето за продажба на алкохол и укинување на ограничувањето, односно забраната на продажба на алкохол во киосци, за кои ќе се издава лиценца.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои информацијата за потребата од финансиски средства за санација на метеоролошките станици во Демир Капија, Штип и Крива Паланка и за поправка на радарскиот систем во Ѓуриште.

На денешната седница се донесоа заклучоци со кои на АД ЕЛЕМ му се наложува да не започнува никакви инвестициони активности за проекти надвор од основната дејност, незапочнатите проекти да не влегуваат во инвестиционата програма за 2018 година, и да се испита можноста за раскинување на склучените договорите за кои не е започната реализација, во случај да не постојат финансиски импликации.

На денешната седница министрите ја разгледаа и усвоија информацијата за реконструкција на железничката пруга Куманово – Бељаковце од железничкиот коридор 8, со што се задолжува ЈП Македонски железници веднаш да пристапи кон формирање единица за реализација на проектот и на акциски план во кој ќе бидат наведени сите активности кои треба да се преземат за надминување на проблемите со утврдена динамика и временски рок.

 

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна, 41-та седница, со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните на Република Македонија.

На предлог на Управата за хидрометереолошки работи Владата на Република Македонија ќе ја разгледа информацијата за потребата од финансиски средства за санација на метеоролошките станици во Демир Капија, Штип и Крива Паланка и поправка на радарскиот систем Ѓуриште.

Министрите денеска ќе ја разгледаат и одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило Службен весник на Република Македонија и за годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 со предлог одлука за давање согласност.

Пред министрите денеска ќе се најде и информацијата за разгледување на проекти кои што не се поврзани со основната дејност на АД ЕЛЕМ на предлог на ова претпријатие во доминанта државна сопственост.

На оваа 41-ва седница ќе се разгледа и информацијата за реконструкицјата на пругата Куманово – Бељаковце, Железнички коридор 8.

Министерството за економија како точки на дневен ред на денешната седница ги предложи информацијата за изменување на законот за трговија согласно иницијативата на посетените компании во рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата“, информацијата во врска со одржување на Петнаесетиот состанок на Министерскиот совет на Енергетската заедница на 14-ти декември, 2017 година во Приштина, Косово.

На предлог на Министерството за надворешни работи Владата на Република Македонија денеска ќе одлучува за усвојување на предлог-законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство и предлог – текстот на Годишната национална програма на Република Македонија за членство во НАТО за 2017-2018 година во рамки на 18-от циклус на Акциониот план за членство.

Министрите денеска ќе ја разгледаат и информацијата за превентивни прегледи на социјално ранливи категории на граѓани.
На предлог на Министерството за култура владата денеска ќе го разгледа предлог-законот за изменување и дополнување на законот за заштита на културното наследство.

На денешната седница Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за подготовка на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) со Акциски план.

Со оваа предлог стратегија се даваат насоки, правци за подобрување на целокупниот правосуден сектор преку надминување на постојните недостатоци како од нормативен така и од институционален карактер. Стратегијата е проследена со Акциски план кој содржи активности,мерки и рокови со чие спроведување се очекува да се достигне крајната цел на стратегијата - враќање на довербата во институциите преку обезбедување на правна сигурност и пристап до непристрасна и квалитетна правда за граѓаните.

Нацрт-Стратегијата пред да биде доставена во владина процедура за нејзино усвојување, беше во три наврати доставена на мислење до Европската Комисија.

На денешната седница владата ја усвои информацијата на Агенција за катастар на недвижности за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за повеќе услуги на катастарот. Со предложените измени, цените на услугите на Агенција за катастар на недвижности за различни услуги се намалуваат од 28 до 90 отсто.

На седницата владата ја разгледа и усвои информацијата за состојбата и напредокот во процесот на европска интеграција, и го задолжи Секретаријатот за европски прашања веднаш да достави листа на закони, стратегии, планови и програми од План 3-6-9 со насоки како оперативно средство за следење на реализацијата на Планот 3-6-9.

Како дел од точката за состојбата и напредокот во процесот на европска интеграција на седницата одржана денеска, владата ја разгледа информацијата „Инвестициска рамка за Западен Балкан“, како и информацијата „Единствена листа на секторски инфраструктурни инвестициски проекти“, како заедничка иницијатива со Европската комисијаза спојување на средствата на ЕК од различни донатори и Меѓународните финансиски институции за финансирање на приоритетни инфраструктурни проекти во земјите од Западен Балкан.

Министрите во Владата на РМ денеска ја разгледаа и ја усвоија и информацијата запреземените активности за склучување на меѓувладин договор за имплементација на FATCA режимот во Република Македонија и за позициите на САД во однос на потребата од склучување на договор со Република Македонија, за усогласување на даноците по странски сметки (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA), кој има за цел да го спречи затајувањето на данокот од страна на американските даночни обврзници кои имаат сметки во странство.

На денешната седница владата да ја усвои информацијата во врска со активностите кои ги превзема Република Македонија кон Бернската Конвенцијазаразвој на хидроенергетски проекти на територија на Националниот парк Маврово во Република Македонија. Владата го задолжикабиентот на Заменик Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, да формира работна група, со цел да ги следи активностите за Бернската Конвенција и да ги подготвува Извештаите кон Конвенцијата.

Тргнувајки од информацијата за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец октомври 2017 година, и од извештајот за работата на Интер-ресорската група составена од 17 државни институции и граѓански еколошки организации, владата го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерство за здравство, да ги соопшти на јавноста препораките и мерките што ќе се применуваат при надминување на прагот на алармирање на одредена загадувачка супстанца

На седницата владата го разгледа и усвои Предлог – законот за амнестија, и го задолжи Министерството за правда да го преработи текстот на Предлог – законот за амнестија, како текст на предлог – закон кој се носи во редовна постапка и да предвиди одредба со која ќе биде дефиниран датумот, дека истиот се однесува за кривични дела предвидени со одредбите од овој предлог – закон сторени до 20.9.2017 година.

Владата ја истакна потребата од организирање на јавна расправа и отворена дебата на оваа тема и го задолжи Министерството за правда истите да ги организира по текстот на одредбите од Предлог – законот, и пред владата да достави нов пречистен и усогласен текст на Предлог – законот за амнестија, откако ќе измине периодот на консултации и откако ќе завршат јавните расправи и отворени дебати.

На предлог на Министерството за информатичко општество и администрација, владата ја разгледа и усвои информацијата за потпишување Меморандум за соработка со Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за реализација на проект за модернизација и трансформација на јавната администрација.

Владата на РМ утврди Предлог-законот за ратификација на Договорот за основање на транспортна заедница, кој ќе биде доставен до Собранието на Република Македонија. Целта на овој Договор е воспоставување на Транспортна Заедница меѓу Република Македонија, Црна Гора, Република Србија, Република Албанија и Босна и Херцеговина во областа на патниот сообраќај, железничкиот сообраќај, внатрешните пловни патишта и поморскиот сообраќај, како и развој на транспортната мрежа помеѓу Европската Унија и земјите на Југоисточна Европа.

На оваа седница владата ја усвои Информацијата за аплицирање за грант од норвешкото Министерство за надворешни работи за имплементација на проект за изработка на систем за процесирање на класифицирани информации во Министерството за надворешни работи.

Владата го разгледа Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој и Протокол за спроведување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој, како и Протоколот помеѓу владите на двете земји за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе.

На оваа 40-та, редовна седница, владата ја разгледа информацијата за реализација на Проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018 година. Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 5 дена да донесе Процедура за реализација на проектот за користење на услугата за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на зимскиот распуст во учебната 2017/2018 година.

На предлог на Министерството за образование и наука, на денешната седница на владата ја разгледа информацијата за резултатите што ги постигнале учениците од Македонија во меѓународните програми за оценување (PISA и TIMSS) и реформите што произлегуваат од постигнатите резултати, како и информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Намалување на партиципацијата за 50% на студентите од самохрани и еднородителски семејства“.

Владата денеска ја прифати ургенција по Иницијативата за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти, доставена од Народниот правобранител на Република Македонија со цел спречување на последиците од склучување на малолетнички бракови.

На оваа седница, владата ја разгледа Информацијата за основање на Специјализирана национална математичка гимназија во Скопје, и го задолжи Министерството за образование и наука да подготви анализа и да достави предлог со активности за основање на Специјализирана национална математичка гимназија.

Владата на Република Македонија денеска ја разгледа и ја усвои Информацијата за Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во однос на состојбата со природното и културното наследство на Охридскиот регион, и го задолжи Министерството за култура да формира работна група со цел изработка на акциски план за постапување по одлуките кои произлегуваат од 41-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО.

 

 

 

Владата на Република Македонија утре ќе ја одржи својата редовна, 40-та седница, со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните на Република Македонија.

На оваа седница на предлог на Министерството за финансии, владата ќе ја разгледа Националната стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам.

Агенцијата за катастар на недвижности, на оваа седница на владата ќе поднесе предлог Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, како и на други услуги на агенцијата.

Министрите во Владата на РМ денеска ќе ја разгледаат и информација за преземените активности за склучување на меѓувладин договор за имплементација на FATCA режимот во Република Македонија и за позициите на САД во однос на потребата од склучување на договор со Република Македонија за усогласување на даноците по странски сметки (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA), кој има за цел да го спречи затајувањето на данокот од страна на американските даночни обврзници кои имаат сметки во странство.

На оваа 40-та седница, на владата ќе биде разгледана и информација во врска со активностите кои ги превзема Република Македонија кон Бернската Конвенција.

Министерството за правда на утрешната седница ќе го презентира најновиот текст на Предлог-законот за амнестија по јавната расправа по предлогот, додека Министерството за информатичко општество и администрација ќе предложи измени и дополнувања на повеќе закони кои произлегуваат од измените и дополнувањата на Законот за јавна администрација.

Министерството за информатичко општество и администрација за точка на дневен ред ја предожи и информацијата за потпишување Меморандум за соработка со Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за реализација на проект за модернизација и трансформација на јавната администрација

На утрешната седница на владата ќе го разгледа и Предлог-закон за ратификација на Договорот за основање на транспортна заедница, како и Предлог-законот за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот од 13 јули 2006 година меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноци на доход и на имот.

Владата на РМ на утрешната седница ќе го разгледа и извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој и Протокол за спроведување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој.

На предлог на Министерството за образование и наука, на утрешната седница на владата ќе биде разгледана и информацијата за резултатите што ги постигнале учениците од Македонија во меѓународните програми за оценување (PISA и TIMSS) и реформите што произлегуваат од постигнатите резултати, како и информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Намалување на партиципацијата за 50% на студентите од самохрани и еднородителски семејства“.

 

Владата на Република Македонија на денешната 39-тата седница ја разгледа и ја усвои предлог–одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите, за да се обезбедат средства за исплата на достасани обврски за сметка на проектите кај кои е забележано позабавено темпо на реализација.

На оваа седница владата го разгледа и усвои предлог–законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување. Оваа предлог одлука е донесена за да се обезбеди непречено задолжителното социјално осигурување на категоријата „индивидуален земјоделец“, односно на лицата на кои земјоделската дејност им е единствено занимање и кoи остваруваат приход по основ на вршење земјоделска дејност.

Со оваа одлука се предвидува и корекција на висината на највисоката месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник за пресметка и уплата на придонеси.

На предлог на Министерството за здравство на денешната седница на владата беше разгледан и усвоен предлог–законот за изменување на Законот за здравственото осигурување, со кој се предлага промена на категоријата на осигуреници „носител на семејно земјоделско стопанство“ во категорија на осигуреници „индивидуални земјоделци“ со цел нивно непречено внесување во системот на задолжителното социјално осигурување.

Владата денеска ја разгледа и усвои предлог-одлуката за дополнување на Одлуката за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите.

Оваа одлука е донесена врз основа на увидената потреба во нејзината работа да бидат вклучени и претставници од Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, како и експерти од земјата и странство кои ќе се повикуваат по потреба.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со формирање на Национална единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе, со склучување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство на Република Македонија, во областа на сузбивање на организирани форми на криумчарење мигранти и трговија со луѓе.

 

Владата на Република Македонија на денешната 38 седница, донесе одлука да му предложи на Собранието на Република Македонија предлог закон за престанок на важењето на Законот за совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија. Основна цел на овој предлог закон е престанување на важење на Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија и враќање на надлежноста за водење на дисциплинска постапка на Судскиот совет на Република Македонија, водејќи сметка за дадените забелешки и напатствија од меѓународните институции во делот на реформите на правосудниот систем. Во образложението за овој предлог се вели дека праксата покажа дека формирање на вакво професионално тело за покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија не ја оствари целта на основањето, туку, напротив, истото беше формирано без да се направи целосна анализа на недостатоците во Законот за судски совет што резултираше со негативен извештај од меѓународните институции, вклучувајки ги и забелешките од Венецијанската комисија.

На денешната седница Владата донесе одлука и за предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Судски совет, заради правните последици што ќе произлезат од предлогот за престанок на важењето на Законот за совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија, како и заради укажувањата за неопходноста од законски измени кои на ова тело ќе му наложат поголема и неопходна транспарентност во работата на Судскиот советот, и заради постоечката законска одредба која на кандидатите за судии кои не беа избрани на огласот, им беше ускратено правото на жалба.

 

 

На оваа, 38 седница, Владата донесе одлука да предложи на усвојување на Собранието на РМ предлог закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци. Целта на оваа предложена законска измена е да се обезбедат услови за спроведување на Законот за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите.

Министрите во Владата на РМ денеска ја разгледаа и прифатија информацијата „Фактографски преглед на статусот на имплементација на мерките предвидени во Планот 3-6-9“ заклучно со 14 ноември 2017 година, како и информацијата за активностите што ќе бидат преземени во наредниот период што ги опфаќаат одредниците 6 и 9 во планот. Како што е познато, Мерките од делот 6 и 9, како и претходните, се дефинирани и ажурирани врз основа на препораките содржани во Извештајот на Групата високи експерти за системските прашања од владеење на правото и консултациите со сите засегнати страни. Предвидените мерки е планирано да се реализираат до декември 2017 година/март 2018 година или пред објавувањето на следниот редовен Извештај на Европската комисија за Македонија, и ги опфаќаат реформа на правосудството, реформата на безбедносните и разузнавачките служби, зајакнувањето на капацитетите на Собрание на РМ, во што учествува владата во рамки на своите надлежности за поддршка на мерките за обновување и развој на демократскиот амбиент, низ политички дијалог и соработка со сите парламентарни партии, а особено со опозицијата, во делот на именувањата на државни функционери за што владата се обврзува да ги почитува во целост законските процедури и критериуми при именувањето на лица на раководни позиции како и членови на управни и надзорни одбори, реформа на јавната администрација и добро управување, борбата против организиран криминал и корупција, реформите во медиумите, соработката со граѓанско општество, како и политиките за миграции и гранично управување.

Владата денеска го разгледа и го усвои предлог законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите со кој се предлага зголемување на висината на акцизата на гасно масло (дизел гориво) кое се користи како погонско гориво и на гасното масло што се користи како гориво за греење, за 3 денари.

На денешната владина седница е усвоена и информацијата во врска со потребата од склучување на Анекс кон Договорот за доделување на државна помош склучен со Владата на Република Македонија и компанијата корисник на ТИРЗ Штип „Џонсон Контролс ДООЕЛ Штип“ заради новата тековна состојба со која е утврдена промена на називот на друштвото, како и промена на субјектот на сопственост на друштвото. Новиот назив на друштвото е Друштво за производство „Адиент Сеатинг дооел Штип“.

 

 

Владата денеска го усвои и предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување со цел да се обезбеди непречено остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување. Со предлозите за измени на овој закон се врши и допрецизирање на одредбите од член 61 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување кои се однесуваат на остварување право на семејна пензија за дете инвалид.

Владата на седницата ја разгледа информацијата за модели за подобрување на функционирањето на Проектот „Отворање на Народни кујни“, и да го задолжи Министерството за труд и социјална политика да ги продолжи активностите за подобрување на состојбата за добивање на топол оброк за најранливите категории на граѓани и редовно да ја да ја информира владата за овие мерки.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, Владата ja разгледа и информацијата за утврдување на мерки за времено згрижување на затекнатите лица под Кале и го задолжи министерството преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, времено да ги смести затекнатите лица. Исто така, Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да обезбеди задолжително вклучување на сите сместени лица во Програмата за поддржаното живеење, преку која на сместените лица ќе им се помогне да добијат адекватни услови за престој, различни форми и содржини на работа за стекнување на животни и работни вештини, со цел да бидат оспособени за самостојно живеење и интеграција во социјалната средина.

Владата денеска ја разгледа и усвои информација за измена и дополнување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, и го прифати предлагот за измена и дополнување на евидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, со пренамена на средствата во програми и мерки каде се предвидува зголемување на опфатот на лицата со овие мерки.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата ја усвои Програмата за капитални трансфери за невладини организации во областа на земјоделството и руралниот развој. Со оваа програма ќе се реализраат активности за поддршка на невладини организации со цел подобра имплементација на Програмите во областа на земјоделството и руралниот развој, преку разни активности за подобрување на човечките капацитети во земјоделството и руралниот развој, како и дисеминација на информации и знаење за овие програми. Средствата од оваа програма ќе се користат за субвенции за апликативни проекти кои имаат за цел, поддршка во процесот на земјоделско производство; подобрување на човечки ресурси во земјоделството и руралниот развој, како и пренос на знаење за подобра искористеност на програмите во областа на земјоделството и рураалниот развој.

Владата денеска ја усвои Програмата за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година, со која ќе се обезбедат средства за поддршка на мерката „Млад земјоделец“.

На денешната седница Владата го утврди предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за заемно признавање и замена на возачки дозволи.

 

 

Владата на Република Македонија на својата 37 седница, што се одржа вечерва, го разгледа и усвои Предлог Буџетот на Република Македонија за 2018 година, и донесе заклучок предлогот за буџетските трошоци за наредната година да биде пуштен во постапка на дебата и усвојување во Собранието на Република Македонија.

На оваа седница владата го разгледа и усвои и Предлог Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

На предлог на Министерството за финансии, владата на оваа седница го разгледа и усвои документот за  Фискална стратегија на Република Македонија за 2018-2020.

Министрите во владата денеска го разгледаа и усвоија и Предлог-законот за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви.

На оваа седница владата го разгледа и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход. Со предложените измени и дополнувања на овој закон граѓаните веќе нема да имаат обврска да поднесуваат даночна пријава. Тоа ќе го прави УЈП, а граѓаните ќе треба само да ги потврдат или корегираат информациите во пријавата.

 

 

Владата на Република Македонија денеска ја одржа 36-тата седница на која се донесени повеќе одлуки од интерес на граѓаните на Република Македонија.

 

Владата на Република Македонија, на денешната седница, донесе заклучок да му предложи на Собранието на Република Македонија за Јавен обвинител на Република Македонија да го именува Љубомир Јовески, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Владата на Република Македонија оваа одлука, освен врз основа на професионалната биографија на Љубомир Јовевски, ја донесе и врз основа на позитивното мислење на Советот на јавните обвинители.

 

На седницата владата ја разгледа и усвои Информацијата за спроведување на пошумувањето на површините предвидени за акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ за есенскиот дел во 2017 година, со динамика и акциски план за реализација на истата, и донесе одлука за престанок на акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. Владата го задолжи ЈП Македонски шуми да достави сеопфатна информација за ефектите и резултатите од оваа акција. Идните активности за пошумување ќе се реализираат со одобрена предлог програма за проширена репродукција на шумите на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“.

 

На денешната седница владата беше информирана за напредокот на проектот „Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија“, и за изградба на Притворско одделение со придружни објекти и Судница во Казнено-поправната установа „Идризово“.

 

Владата да ја усвои информацијата за текот на преговорите за пристапување кон спогодбата со Светската трговска организација и нејзиниот Комитет за јавни набавки. Со ова пристапување, компаниите од Република Македонија ќе можат да учествуваат во повиците за јавни набавки во трети земји.

 

 

 

На оваа седница Владата донесе одлука за укинување на царинската стапка за електрични литиум јонски акумулатори. На седницата беше појаснето дека од царинската давачка за овие акумулатори ќе бидат ослободени само производителите на машини и други производи што користат вакви батерии, но не и трговците со вакви производи.

 

Владата заклучи Министерството за внатрешни работи, во рамките на договорот со Друштвотo за производство на производи со посебна намена „11 Октомври - Еурокомпозит“ АД Прилеп, во државна сопственост, да го реализира Заклучокот од 32-та седница на Владата, одржана на 19.10.2017 година, кој се однесуваше на информацијата за изнаоѓање на решение за состојбите во ова друштво во државна сопственост. Владата донесе одлука МВР да префрли финансиски средства во висина од 10.000.000,00 денари на сметка на друштвото, со цел исплата на една плата на вработените и за набавка на репроматеријали за да продолжи работењето на фабриката.

 

На седницата денеска, Владата ја усвои информацијата за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Република Македонија и Швајцарија застапувана од Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија и Швајцарска агенција за развој, и соработка на Програма за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој.

 

На предлог на Министерство за информатичко општество и администрација, Владата го прифати Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници со кој во голема мерка се упростуваат постапките за напредување и усовршување на вработените во државната администрација.

 

На денешната седница Владата ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор, како и инфромацијата за ИПА повеќе-корисничката програма за 2017-та година, со укажување предлагачот, Секретаријатот за европски прашања, до Владата на Република Македонија да подготви и достави Информација до крајот на ноември 2017 година, во однос на ефикасноста на ИПА повеќе-корисничката програма за 2017-та година, во која ќе бидат содржани  предлози, инструменти и мерки за  искористеноста на ИПА- програмите.

 

Владата да ја разгледа информацијата на Управата за јавни приходи за прогрес во реализација на проектот "Е-Аукции - продажба на запленета стока за наплата на даночни долгови во првото полугодие на 2017 година", и ја задолжи УЈП и Министерството за финансии да ја разгледаат можноста од соодветно изменување на Законот за даночна постапка во делот за Е-Аукции и огласите наместо да се објавуваат во две јавни гласила да се објавуваат на веб страницата на УЈП заради поголема ефикасност во намалување на фискалните импликации. Владата предложи УЈП да ја разгледа можноста наместо на две недели, аукциите да бидат организирани еднаш месечно.

 

На седницата владата го усвои заклучокот во врска со Годишниот Извештајот на народниот правобранител Иџет Мемети за состојбата со човековите права во Македонија во 2016 година кој е доставен до Собранието на Република Македонија. Во заклучокот Владата на РМ се обврзува посветено да работи на унапредување на состојбите со човековите права во интерес на сите граѓани на Република Македонија и по доставените препораки од Народниот правобранител, Владата ќе преземе активности за нивно спроведување согласно Законот за Народен правобранител на Република Македонија.

 

На денешната 36-та седница, Владата ги разгледа и извештаите за работата на повеќе јавни претпријатија, и други друштва и компании во државна сопственост.

 

 

 

Владата на Република Македонија на денешната 35-та седница, го разгледа и утврди текстот на Придонесот на Република Македонија кон Извештајот на Европската комисија. Текстот се однесува на прашалникот на Европската Унија за утврдување на напредокот на земјата во интеграцискиот процес со ЕУ.

 

На денешната седница владата го отвори процесот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки со кој се предвидува преиспитување на улогата на Советот за јавни набавки, вклучително и можноста за негово укинување.

 
Владата на Република Македонија денеска ја одржа својата 34 седница со повеќе точки на дневниот ред од интерес на граѓаните.
 
На денешната седница влaдата ја усвои одлуката за давање на трајно користење на 8 инкубатори за интензивна нега на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, како и одлука за давање на трајно користење на уште 6 инкубатори на  Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести од Скопје.
 
На предлог на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија , владата денеска донесе одлука за давање на трајно користење на уште 16 инкубатори на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје, како и 10 инкубатори на клиничките и општите болници во Штип, Тетово, Струга, Прилеп, Охрид, Куманово, Битола, Гостивар и Струмица, како и на Специјалната болница за гинекологија и акушерство Чаир, во Скопје.
 
Владата денеска ја прифати информацијата за заедничките седници со владите на Република Бугарија и на Република Албанија. Заедничката седница со Владата на Република Бугарија ќе се одржи на 23 ноември, а со Владата на Република Албанија на 2 декември.
 
Министерството за информатичко општество предложи, а владата ја усвои информацијата за листа на акти и материјали коишто министерствата, согласно закон, се обврзани да ги објават на своите веб страни, како дел од заложбите на владата за транспарентно и отчетно работење. Листата содржи документи и извештаи како што се стратешки планови на министерствата и другите органи на државната управа, буџетите и усвоените извештаи за реализација на Буџетот, ревизорски извештаи, плановите за јавни набавки, со сите измени и дополнувања, правилник за внатрешна организација и други, вкупно 21 документ за извештаи, правилници и други акти од јавен интерес за граѓаните на Република Македонија.
 
На денешната седница, владата го прифати предлогот на Министерството за транспорт и врски за пренамена на средства од Проектот за национални патишта, во висина од 86 милиони евра за реконструкција на 26 регионални патни правци во вкупна должина од 422 километри.
 
Владата на Република Македонија на оваа, 34 седница, донесе одлука за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите, од 2015 година. За претседател на оваа работна група е именуван Силјан Аврамовски, како претставник од Министерство за  внатрешни работи, а групата е составена од 29 членови, вклучувајки претставици на министерства, на Собранието на РМ, на правосудството, на Народниот правобранител, како и на членови од академско-научната дејност. 
 
Агенцијата за филм на Република Македонија денеска пред министрите во Владата на РМ ја презентираше информацијата во врска со проект - играна серија „Македонија“. Според Агенцијата за филм на Република Македонија извршената контрола во врска со доделувањето на средства за овој проект и во врска со реализацијата на проектот, констатирала сериозни пропусти. 
 
Вонредниот инспекциски надзор во Друштвото за филмска и видео продукција „Јадран филм“ утврдил дека обврската за завршување на првата сезона од проектот – играна серија „Македонија“ воопшто не е реализирана согласно терминот утвреден во договорот, односно до 4 септември 2017 година, иако на сметката на продукцијата биле префрлени 68 милиони денари од буџетот на Република Македонија, како прва рата од вкупно договорните 283 милиони денари, односно 4,6 милиони евра.
 
Владата ја разгледа и ја усвои информацијата во врска со Проект - играна серија „Македонија“ и ја задолжи Агенцијата за филм на Република Македонија во рок од 7 дена до Владата да достави информација во врска со преземените активности за проектот, согласно Законот за филмска дејност. Според овој закон, доколку со Извештајот од извршената контрола се утврди дека доделените средства на конкурсот се користат спротивно на договорот, односно дека корисникот на средствата не се придржува на роковите и обврските утврдени во договорот, или дека филмскиот продуцент ги пренел правата од филмот и средствата добиени од Агенцијата на трети лица, директорот на Агенцијата ќе ја активира банкарската гаранција, ќе го раскине договорот и ќе донесе Решение со кое се прекинува натамошното финансирање на Проектот и со кое бара враќање на доделените средства од Агенцијата со законска затезна камата. 
 
На денешната седница Владата да го усвои предлогот на Министерството за надворешни работи за затворање на почесениот конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, како и предлогот за отповикување на почесниот конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона, со образложение дека против него е поведена кривична постапка што преставува пречка за понатамошно  извршување на  функцијата.
 
Заради завршување на мандатите на шефовите на конзулатите во Солун, Република Грција, и во Истанбул, Република Турција, владата денеска донесе одлука за бидат отповикани и 
Зеррин Абаз, Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул, и Маја Апостолова – Балабурски, Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун.
 
На седницата на владата денеска е усвоена и предлог-одлуката за престанок на трајно користење на недвижна ствар на Здружението за духовно обединување на Сетинци-Попадинци и Крушоради од Лерин во Македонија-Скопје.
 
Владата денеска одлучи на Собранието на Република Македонија да му достави мислење дека Собранието не треба да го става предлог-закон за реализирање на рамноправноста на службените јазици и писма во Република Македонија на група пратеници во собраниска процедура, бидејќи веќе е во тек постапка по Предлог-законот за употреба на јазиците.
 
Информацијата за иницијатива поднесена од Политичката партија Левица, доставена до Уставниот суд на Република Македонија, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 14 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, владата ја повлече од дневниот ред.
 
На денешната седница, владата ги разгледа и двата посебни извештаи за попречување на работата доставени од Народниот правобранител на Република Македонија. На седницата владата беше информирана дека Министерството за правда постапило по препораката на Народниот правобранител на Република Македонија за начинот на отстранување на констатираните повреди, додека пак во однос на вториот извештај на Народниот правобранител, владата беше информирана дека Министерството за внатрешни работи не е повикан субјект да се произвесе по извештајот, како и мислењето на Центарот за управување со кризи во кое се наведува дека одлуките кои се однесуваат на прашањата од областа на кризниот менаџмнет не се во исклучива надлежност на Центарот за управување со кризи.
 
Владата денеска разгледа и усвои повеќе извештаи за годишното или кварталното работење на неколку јавни претпријатија.