Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија на денешната седница донесе oдлука за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, кое ќе произведува софистицирана мерна опрема и која, како дел од својата инвестиција ќе организира развојно истражувачки центар. 

Министрите во владата денеска донесоа одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината со Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште. Сопственото учество на компанијата во оваа инвестиција изнесува 8 милиони евра, и предвидува 80 вработувања.

На оваа, 71 седница, Владата на РМ донесе Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОДУКТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, и одлуки за определување на периодот на закуп и за висината за закупнината на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1. Овој договор за државна помош за една странска инввестиција е 13 по ред за една година и вреди 3 милиони евра.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка на инвестиции, и го задолжи Министерството за економија, врз основа на доставените номинации, да достави Решение за формирање на оваа комисија.

Владата на Република  Македонија на денешната редовна 71 седница донесе одлука да го определи заменик претседателот задолжен за европски прашања д-р Бујар Османи да претседава со 15-от состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на  19 и 20 јуни 2018 година во Скопје.

Со оваа одлука се задолжува Секретаријатот за европски прашања да ја координира подготовката на 15-от состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на  19 и 20 јуни 2018 година во Скопје, и на кој ќе бидат разгледани клучни прашања  од важност за процесот на интеграција на Република Македонија кон Европската Унија. 

Владата на Република Македонија го разгледа и усвои Извештајoт за извршени преговори со усогласен текст на Договорот за статус меѓу Република Македонија и Европската Унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија (ФРОНТЕКС), и го определи Оливер Спасовски, Заменик Претседател на Владата на РМ и министер за внатрешни работи, во име на Владата на Република Македонија, да го потпише Договорот за статус меѓу Република Македонија и Европската Унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија.

На денешната седница, владата ја разгледа и усвои информацијата за подготовки за одржување на Првата заедничка владина седница помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија кои користат повластена тарифа, и донесе Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија кои користат повластена тарифа.

Со оваа одлука се врши усогласување на постоечката фактичка состојба за прашањата кои што се премет на нејзиното уредување, а се однесува на вкупната инсталирана моќност на електроцентралите за кои се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија, согласно одредбите од новиот Закон за енергетика. 

Владата на Република Македонија го разгледа и прифати  Акцискиот план за Проектот „Зајакнување на дневните  болници“ , и го задолжи Министерството за здравство на секои 6 месеци до Владата да доставува информација за прогрес на активности од Акцискиот план, се до конечна реализација на Проектот „Зајакнување на дневните  болници”.

Проектот „Зајакнување  на дневните  болници“ се однесува на концепт на  воведување на „one day surgery“(еднодневна терапија од областа) и други „out patient“ процедури без ноќевање и болнички престој на пациентите во случаи кога нема потреба од опсервација на состојбата на пацинетот. Во оваа насока ќе бидат изготвени упатства  и ќе бидат адаптирани соодветни просторни услови во рамките на општите и клиничките болници каде постојат услови врз основа на направена проценка.

На денешната седница, Владата на Република Македонија го именува д-р Гоце Чакаровски, за Национален координатор за здравство.

На предлог на Управата за заштита на културното наследство, Владата денеска донесе Одлука споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис” во Битола, да биде прогласена за културно наследство од особено значење, поткатегорија - големо значење.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за активностите за изработка на среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои  одлуката за формирање на Дигитален форум за информатичко комуникациски технологии. Дел од задачите на форумот се да учествува со советодавни услуги за забрзување на дигиталната трансформација на Република Македонија, за промоција на дигитализација и нови бизнис модели во земјата, за начинот на промовирање на Република Македонија како следна дестинација за ИКТ инвестиции во Европа, како и за други прашања поврзани со дигиталната трансформација на Република Македонија. 
 

Владата на денешната редовна седница ги усвои Предлог-законите за изменување на Законите за безбедност на производите, за заштита на потрошувачите и на законот за контрола на предметите од скапоцени метали. Измените на сите 3 закони се поврзани со измените во Законот за државен пазарен инспекторат кој претрпи измени поради конфликт со важечката систематизација на Државниот пазарен инспекторат со која се укина одделението за прекршоци. Со измените на наведените 3 закони се овозможува да се формира одделението за прекршоци во Министерството за економија. 

Министрите на седницата ја разгледаа информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот. Проектот подразбира подобрување на постојната нестандардизирана структура на записите, односно на податоците кои се содржани во катастарот на недвижности. Имено, високо квалитетните податоци се дел и од Визијата 2020 која предвидува Агенцијата за катастар на недвижности да биде современа институција со цел целосно воспоставени примарни и секундарни бизнис - процеси. Тоа ќе овозможи размена на високо - квалитетни и ажурирани дигитални податоци и сервиси на национално и регионално ниво, придонесувајќи кон економски раст и развој на општеството. 

Како материјал за разгледување на седницата беше разгледана информацијата од Работната група за приоритетот „Младинска работа“ со конкретни предлози, план/програма за работа и очекувани идни активности од страна на Владата и другите државни институции. 

На краток рок се предвидени низа активности чија реализација отвора можност младинската работа да биде вклучена во делот на активните мерки за вработување, кои нудат обуки за стручни квалификации во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2019 година, како пилот обука.

Националната стратегија за млади 2016-2025 на долг рок ќе ја регулира и ќе ја интегрира младинската работа во рамки на постојната законска регулатива, односно ќе се инкорпорира во Законот за млади, кој е во подготвителна фаза. 

На денешната 70-та седница министрите ја разгледаа и ја прифатија информацијата за степенот на реализација на активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија - ревизија 2017 година, предвидени за реализација заклучно со последниот квартал од 2017 година, со предлог заклучоци. Целта е членовите на Владата да бидат континуирано информирани, обврска која почнувајќи од септември минатата година ја има Секретаријатот за европски прашања. 

Владата на денешната седница одлучи на единиците на локалната самоуправа да им додели средства за финансирање на проекти за развој на селата, во износ од речиси 28 милиони денари, како и за финансирање на проекти за развој на плански региони, во износ од околу 195 милиони денари. 

На 70-тата седница исто така беше разгледана и прифатена информацијата за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот Крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри. Министрите ги прифатија и измените на одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2018-та година.
Согласно годишната програма и согласно законските решенија ќе се финансираат дополнителни програмски активности во областа на детската и социјалната заштита на Црвениот Крст. Организацијата ќе обезбедува пансионски услуги за корисниците и волонтери за поддршка на реализација на проектот: „Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права, со цел придонес во подобрување на социјализација на деца од семејства со социјален ризик“. 
Црвениот Крст исто така ќе ги спроведува стратешките определби на организацијата на национално и локално ниво кои овозможуваат да се креираат програми за подобрување на здравјето на луѓето и унапредување на социјалната интеграција на населението во заедниците, воспоставување на семејни врски во случај на разделени семејства, промовирање на меѓународно хуманитарно право, како и унапредување на системот за подготвеност и дејствување при катастрофи. 
 

Владата на седницата ја прифати информација за вработувањата во основните и средните училишта и донесе одлука Министерството за образование и наука да побара согласност од Министерство за финансии за вработување на лица на неопределено работно време во дејноста на основното и средното образование, за работни места за кои може да се оствари полно работно време.

Во однос на решавањето на проблемот со линданот во АД Охис - Скопје, Владата на седницата формираше работна група составена од: д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Владата, Садула Дураки, министер за животна средина и просторно планирање и д-р Аднан Ќахил, министер без ресор. Оваа работна група во рок од 3 месеци треба да ја информира Владата за можните решенија на овој долгогодишен проблем.

Со измените и дополнувањата на Правилник за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно - технолошки акцелератори, кои беа усвоени на седницата, ќе се доделува финансиска поддршка за воспоставување (опционално) и работење на акцелератор, имплементацијата на пред-инвестициона програма и инвестиции. Преку овој Инструмент, Фондот за иновации и технолошки развој обезбедува финансиска поддршка до 75% од вкупниот буџет на проектот, за максимален износ од 500 илјади евра за оперативни трошоци. Услугите кои ќе ги обезбедуваат акцелераторите ќе бидат наменети за новооснованите старт-ап претпријатија и ќе се однесуваат на: канцелариски простор, административна поддршка, обука, советување и/или менторство, пристап до ресурси за поддршка на бизнисот, како и финансиски инвестиции.

Со измените, пак, на Правилникот за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за технолошка екстензија, се предвидува поддршка на усвојување и прилагодување на иновативни и напредни технологии и подобрување на деловните процеси во македонските мали и средни претпријатија. И за овој инструмент Фондот за иновации и технолошки развој, обезбедува финансирање до 50% од вкупниот буџет на проектот, во максимален износ од 500 илјади евра.

Владата на Република Македонија на денешната седница ја разгледа и ја усвои Информацијата во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи, склучени со Министерството за економија. Притоа, Владата го одобри продолжувањето на роковите за започнување со комерцијална работа на неколку локации. Во име на Владата, министерот за економија ќе потпише Анекси на договорите за концесија со кои се одобрува продолжување на рокот за започнување со комерцијална работа.

Дополнително, министерството за економија е задолжено во соработка со министерството за животна средина и просторно планирање да подготви Информација со Акциски план за помош на инвеститорите во делот каде што имаат потешкотии со месното население и во рок од 30 дена да ја достават до Владата.

Министрите на денешната седница ја разгледаа и ја усвоија информацијата за потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на Проектот за подобрување на железничката пруга на Коридор 10 финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој. Постапката за склучување на повеќегодишниот договор треба да ја спроведе Министерството за транспорт и врски, кое во исто време треба да ги обезбеди потребните средства за плаќање на преземените обврски, во рамките на максимално утврдените лимити за расходи за  2019 година и 2020 година. 

На предлог на Министерство за транспорт и врски, денеска Владата ја донесе Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година, како и уредбата за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.

На денешната седница Владата донесе одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод во полошкиот регион кој ќе покрие повеќе општини.

Министрите на предлог на Министерството за финансии ја прифатија фискалната стратегија на Република Македонија 2019-2021. Среднорочната фискална стратегија претставува клучен документ за утврдување на среднорочните фискални цели на Владата на Република Македонија и нивно поврзување со стратешките приоритети на Владата, како и алатка за следење на динамиката на приходите и расходите во однос на фискалните цели.

Исто така, министрите го прифатија и текстот на  спогодбата помеѓу Министерството за образование и вработување на Република Малта и Министерството за образование и наука на Република Македонија за взаемно признавање на високообразовните степени, дипломи и сертификати.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за здравство, одлучи програмата за превенција на кардиоваскуларни болести во земјава да се дополни со 5 милиони евра од буџетот на Министерството.

Министрите ја разгледаа и ја усвоија Информацијата во врска со формирање на работна група која ќе подготви тендерска документација за спроведување на тендерска постапка за избор на универзален снабдувач со електрична енергија и снабдувач во краен случај со електрична енергија. Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен на економски прашања е задолжен во рок од 7 дена да формира работна група составена од претставници од Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен на економски прашања, Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика. Предлог за членови и заменици членови во работната група до Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен на економски прашања, треба да достават Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика.

Потоа оваа работна група, во соработка со Секретаријатот на Енергетската заедница, во рок од 60 дена треба да ја подготви тендерската документација за спроведување на тендерска постапка по пат на јавен повик согласно прописите со кои се уредува набавка на јавна услуга за избор на универзален снабдувач со електрична енергија и снабдувач во краен случај со електрична енергија и да ја достави до Владата на Република Македонија.

По однос на годишните извештаи за работата на Македонската радио телевизија за 2017 година, и за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за истата година, Владата на Република Македонија на седницата одлучи на Собранието да му даде негативни мислења.

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата 69-та редовна седница на која на дневен ред, меѓу другото, на предлог на Министерството за економија ќе биде разгледaна информацијата во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со министерството.
 
На денешната седница на владата ќе биде разгледана и информацијата од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово – Бељаковце“, како и за јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот "Подобрување на железничка пруга Коридор 10", финансирани по пат на заем од Европската банка за обнова и развој.
 
На предлог на Министерство за транспорт и врски, денеска на дневниот ред на владината седница ќе се најде и информацијата во врска со потребата за донесување на Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година и Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.
 
На оваа седница на разгледување пред министрите ќе се најде и Годишниот извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош, како и информацијата за спогодбата помеѓу Министерството за образование и вработување на Република Малта и Министерството за образование и наука на Република Македонија за взаемно признавање на високообразовните степени, дипломи и сертификати.
 
Министерството за здравство на денешната седница ја приложува на усвојување Предлог-програмата за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.
 
На 69-тата седница на Владата на РМ ќе биде разгледан и посебниот извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за можните злоупотреби на буџетските средства, јавните фондови и средствата на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал за изборен период – предвремени парламентарни избори 2016 година, кој доаѓа како предлог на Собранието на Република Македонија.
 
Собранието на Република Македонија на увид на министрите во владата ги достави и годишните извештаи за работата на Македонската радио телевизија за 2017 година, и за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
 
На седницата на владата денеска ќе биде разгледана и информацијата за реализација на кредитите и проектите од ЕБРД со гантограм и динамика на реализација, и за техничките и финансиските аспекти на имплементација на проектите на АД МЕПСО.
 
На денешната седница Владата ќе го разгледа и извештајот за работата на Дирекцијата за ТИРЗ за периодот од 01.07.2017 до 31.12.2017 година.
 
Владата на Република Македонија, својата редовна 69 седница, е предвидено да ја започне во 12:00 часот. 

На денешната седница на Влада беше донесена програмата за измени и дополнувања на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) којашто покрај пензионерите ќе ги опфати и лица до 18 годишна возраст на семејства корисници на социјална парична помош во Република Македонија за 2018 година.

На предлог на Министерството за транспорт и врски, владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за потребата од  подобрување на состојбата на општинската патна мрежа. За таа цел владата задолжи повеќе институции меѓу кои и Јавното претпријатие за државни патишта да изготви детална анализа и преглед на рехабилитирани општински патишта со помош на средствата од заеми, одобрени за таа намена. Исто така ќе се изготви и преглед на годишните износи на финансиските дотации до единиците на локална самоуправа наменети за одржување на општинските патишта за последните десет години. 

На седницата задолженија добија и ЗЕЛС во соработка со општините и Министерството за локална самоуправа да изготват анализа на состојбата со општинските патишта и преглед на општински патишта во лоша и многу лоша состојба, во кој ќе вклучат приоритети. 

По добивањето на овие анализи Министерството за транспорт и врски ќе достави акциски план за подобрување на состојбата на општинската патна мрежа.

Министрите ги усвоија конечните извештаи за извршената ревизија на финансиското работење за 2016 година на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје и Институт за медицина на трудот. Владата ги испрати двата ревизорски извештаи до Основното јавно обвинителство. 

Владата на денешната седница го разгледа и прифати усогласениот текст на Меморандумот за разбирање помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Канада за меѓувладини трансакции, вклучувајќи набавка на безбедносна и сигурносна опрема, обуки и услуги.

На денешната седница како материјали за информирање беа разгледани Извештајот за реализација на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво, информацијата за здравствената состојба на шумите во Македонија, како и годишниот извештај на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за 2017 година.  

На седницата беше усвоена информацијата за отворање на Канцеларија за соработка со дијаспората во Општина Штип во согласност со Програмата за работа на Владата за 2018 година. 

На денешната седница Владата на Република Македонија го именуваше Дарко Радевски за член на Одбор на директори на АД Водостопанство. 

Владата на донесе Решение за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем којашто ќе биде должна да ја информира Владата на Република Македонија за текот на спроведување на активностите за имплементација на истите.

На предлог на Министерството за здравство министрите на денешната седница ќе го разгледуваат Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, како и Предлог - програмата за изменување и дополнување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година. 

Пред министрите на денешната седница на Владата ќе се најде конечниот извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна здравствена установа Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје.

На дневен ред на 68-мата седница е и Извештајот за реализација на Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година. 

Министрите ќе разгледуваат и три извештаи предложени од Собранието на Република Македонија, односно годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита од дискриминација за 2017 година, годишниот извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за примени пријави од укажувачи за 2016 година, како и годишниот извештај за работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017 година. 

Почетокот на 68-мата седница на Владата на Република Македонија е предвиден за во 12:00 часот. 

Владата на Република Македонија на денешната 67-ма седница ја разгледа и усвои Информацијата околу новите моменти за премин во втора фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) меѓу Република Македонија и Европската Унија, и го задолжи Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, да ги координира релевантните институции во подготовките на позициите на Република Македонија по соодветните одредби од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) поврзани со преминот во втората фаза и истите да и ги предложи на Владата веднаш по одржувањето на следниот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација. Со оваа одлука на Владата на РМ, се задолжуваат надлежните министерства и другите органи на државна управа кои се засегнати со преминот во втората фаза на ССА, да направат анализа и да дадат најнов пресек и статус на соодветните одредби, и за истото да го информираат Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 11 мај 2018 година.

Оваа одлука на Владата на РМ доаѓа врз основа на вербалната нота доставена од страна на Канцеларијата за врски на Република Грција до Министерството за надворешни работи, на 23.02.2018 г. во која се информира дека Република Грција нема резерви во однос на преминот на Република Македонија во втора фаза на ССА.

 

На оваа седница Владата на РМ донесе одлука за решение за исплата на паричен надоместок и обезбедување на здравствено осигурување за последните месеци, на вработените во компанијата Еурокомпозит од Прилеп.

 

Министрите во владата на денешната седница го прифатија предлогот за измени и дополнувања на Законот за трговија на предлог на Министерството за економија. Целта на Предлогот за измени и дополнувања на Законот за трговија е укинување на ограничувањата на времето на продажба на алкохолни пијалаци во трговијата на мало и на малопродажните објекти во кои тоа беше забрането со законот од 2008 година.

Основните решенија на Предлог законот кој ќе биде доставен на усвојување во Собранието на РМ предвидуваат продажбата на алкохолни пијалаци во трговијата на мало и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти, но при тоа нема да се бараат посебни услови во продажниот објект за продажба на алкохолни пијалаци, ниту ќе се ограничуваат малопродажните објекти во кои истата ќе се врши, односно ќе се дозволи продажбата на истите и во киосците. Исто така со Предлогот на закон не се ограничува времето за продажба на алкохолни пијалаци во малопродажните објекти во трговијата.

 

Министерството за економија предложи, а Владата на Република Македонија ја усвои одлуката за времено укинување на увозната давачка-специфичната и царинската стапка по вредност за замрзнато свинско месо и други производи од свинско.

Предлогот се однесува на временски период од шест месеци, а количините се утврдени на ниво од 50% од утврдените потреби за суровини на домашната индустрија, од страна на Стопанската комора на Република Македонија, Групацијата за производство на месо и преработки од месо, врз основа на фактурираната и наплатена реализација во претходната година.

Со оваа предлог одлука се очекува да се зголеми конкурентноста на домашната индустрија на преработки од месо, а со тоа да се зголеми производството и извозот на преработки од месо и да се зголеми бројот на вработени во домашната индустрија за месо.

 

Владата денеска ја разгледа и ја усвои Информацијата за продолжување на крајниот рок за користење на средствата од заемот обезбеден од Европската инвестициона банка (ЕИБ) за проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“, и ги задолжи Министерството за финансии во соработка со Министерството за транспорт и врски, во рок од 2 месеци да достави барање до ЕИБ за обезбедување на нов, дополнителен заем во износ од 50.000.000,00 евра за проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“.

 

На денешната седница Владата на Република Македонија го разгледа и го усвои Извештајот за моменталната состојба на железничката делница Бељаковце - Крива Паланка од железничкиот Коридор 8, и го задолжи ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје да ги преземе сите активности за ретендерирање и за најбрзо реализирање на оваа активност.

 

Владата ја разгледа Информацијата за утврдување на мерки за времено згрижување на затекнатите лица под Кале и го задолжи Министерството за труд и социјална политика преку ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, да продолжи со активностите за згрижените лица затекнати под Кале, согласно мапирањето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, во објекти што ги користи ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение во Скопје, врз основа на претходна согласност на лицето, најдоцна до јуни 2018 година.

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика во рамките на предвидениот буџет за 2018 година ќе продолжи да ангажира стручни лица од граѓанските организации за реализација на предвидените активности за лицата затекнати под Кале до нивно целосно интегрирање.

 

На предлог на Министерството за здравство Владата донесе Одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Дебар и Општата болница Дебар во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Дебар.

 

Владата на Република Македонија денеска ја разгледа и усвои Програмата за одбележување на јубилејот „1000 години од формирањето на Охридската Архиепископија“, чии активности ќе започнат на 28 мај.

 

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од алтернативно финансирање за реализација на изградбата на дистрибутивната гасоводна мрежа во Република Македонија и го задолжи Министерството за финансии да ја информира Владата за можностите за финансирање за реализација на изградбата на секундарниот дистрибутивен гасовод во Република Македонија.

 

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со потпишувањето на заедничка декларацијата за намери од страна на шефовите на владите на Република Бугарија и Република Македонија за овозможување на спојување на ден однапред пазарите на електрична енергија во Бугарија и Македонија, како и Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија, со нацрт - текст на Меморандумот.

Ова е втората и последна фаза од претходно донесената одлука на Владата на РМ за соработка на пазарот со електрична енергија со Република Бугарија со цел на учесниците на пазарот да им се понудат нови деловни можности и прекугранична трговија за постигнување на ефикасност, конкурентни цени и повисоки стандарди за услуги.

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи редовната 67-ма седница со повеќе точки на дневниот ред од Програмата за работа на владата и од интерес на граѓаните.

На денешната седница Владата на РМ ќе се произнесе по Предлог-одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште-сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија „Актуел енерџи груп“ доо - Скопје, за изградба на мала хидроелектрична централа Конска и придружни објекти на река Конска, општина Гевгелија.

Министрите во Владата на РМ денеска ќе го разгледаат и Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, на предлог на Министерството за финансии.

На предлог на Министерството за транспорт и врски, Владата на оваа, 67-ма седница, ќе ја разгледа и информацијата за продолжување на крајниот рок на достапност на средствата обезбедени од заем од Европска инвестициона банка за проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“, како и извештајот за моменталната состојба на железничка делница Бељаковце - Крива Паланка, од железничкиот Коридор 8.

Министерството за животна средина и просторно планирање на денешната седница ќе ја презентира информацијата за потпишување на Рамковен договор помеѓу Фондот за природа Преспа-Охрид (ПОНТ) и Министерството за животна средина и просторно планирање.

На денешната владина седница ќе се разгледа и извештајот за спроведувањето на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015 - 2020, како и Годишниот извештај за 2017 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Министрите во Владата на РМ на денешната седница ќе се произнесат и по Информацијата за прогресот на реализација на Проектот „Откуп на дворно место 1 евро за 1 м2”.

На денешната владина седница Јавното претпријатие за државни патишта ќе информира за можноста за поврзување на ТИРЗ „Тетово“ со автопатот А2 (Е-65), а Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе ја презентира Програмата за работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2018 година.

Предвидено е 67-та седница на Владата на Република Македонија да започне во 12 часот.

Во рамки на денешната 66-та седница министрите ја разгледаа и ја прифатија Предлог-одлуката со која се утврдуваат стратешките приоритети во работењето на Владата на Република Македонија за 2019-та година. Дел од нив се:
- развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните;
- Република Македонија - членка на НАТО и ЕУ;
- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата;
- јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа;
- реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;
- реформи во правосудството;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава и етничка кохезија.

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за клучните наоди и препораки од Извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2018 година. Владата го задолжи Секретаријатот за европски прашања да го консолидира Планот 2018 со внесување на соодветните елементи од Извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2018 година во рок од 7 дена. Дополнително, се задолжува ад хок работната група да го дополни План 2018 со соодветните препораки од Извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2018 година.

На денешната седница како материјал за информирање беше разгледана информацијата за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за иницијативи за склучување на билатерални спогодби, меморандум за разбирање и соработка во воздушниот транспорт со воздухопловните власти од ЕУ и од светот.

Владата на Република Македонија како материјал за информирање ја разгледа и ја усвои Информацијата за потпишување на договор за заеднички придонес помеѓу Владата на Република Македонија и УНФПА за имплементирање на дел од мерките за намалување на смртноста на мајките и на новороденчињата.

На денешната, 66-та седница Владата одлучи да се отворат почесни конзулати на Република Македонија во Турција, со седиште во Едрене и во Казахстан, со седиште во Алмати. Во исто време, за почесен конзул на Република Македонија во Турција е именуван Есер Џевахир, додека за почесен конзул на РМ во Казахстан е именуван г-дин Султан Мукшаев.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, на седницата беа прифатени Предлог-законите за изменување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, како и Предлог-законот за приватни агенции за вработување.

Владата на Република Македонија на седницата ја разгледа и усвои Информацијата во врска со реализираните и планираните активности за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд за периодот од октомври 2017-та до март 2018-та година. Владата го задолжи Кабинетот на Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економски ресори, како Назначен национален орган да ја информира Владата за реализираните и планираните активности за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд најдоцна до 30.10.2018 година, а по потреба и порано.

Министрите на седницата ја разгледаа и ја усвоија Информацијата за одржан координативен состанок за изнаоѓање начин за обезбедување финансиски средства потребни за реализација на единствениот комуникациско информативен систем со единствениот Европски број за итни повици Е-112 во Република Македонија. Дополнително, претставници од неколку министерства и надлежни институции треба да формираат меѓу ресорска група (оперативен тим), со цел преземање на активности за реализација и имплементација на Системот за итни повици Е-112 во Република Македонија и во најкраток можен рок да подготват Информација и истата да ја достават до Владата на Република Македонија.

Во рамки на денешната 66-та седница на Владата на Република Македонија министрите ќе ја разгледаат Предлог-одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата за 2019-та година и тоа:

  • развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните;
  • Република Македонија - членка на НАТО и ЕУ;
  • одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата;
  • јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институции и функционален систем на локална самоуправа;
  • реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија;
  • реформи во правосудството;
  • целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава и етничка кохезија.

 

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, на дневен ред на седницата се Предлог-законот за изменување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, како и Предлог-законот за приватни агенции за вработување.

Дел од точките на 66-тата седница се Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за градежни производи, предложен од министерството за економија и Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка, предложен од Министерството за финансии.

На дневен ред на денешната седница се и информациите за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за иницијативи за склучување на билатерални спогодби, меморандум за разбирање и соработка во воздушниот транспорт со воздухопловните власти од ЕУ и од светот.

Како точки за информирање, министрите ќе го разгледаат извештајот за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2017-тата година.

На предлог на Министерството за надворешни работи ќе бидат разгледани предлозите за отворање на почесни конзулати на Република Македонија во Турција со седиште во Едрене, и во Казахстан, со седиште во Алмати, со предлог одлука.

Пред министрите денеска ќе се најде и Информацијата во врска со реализираните и планираните активности за искористување на можностите на Зелениот климатски фонд за периодот од октомври 2017-та до март 2018-та година.

Почетокот на 66-тата седница на Владата на Република Македонија е предвиден во 12:00 часот.