8-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.06.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/12938</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.18 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1  Информација за можноста за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година
2  Информација со предлог Одлука за интервентен увоз на производ за заштита на растенијата DEGESCH - PLOCI/TRAKI инсектицид и родентицид со активна материја Magnezium phosphide, во количина од 2160 парчиња DEGESCH – PLOCI и 132 парчиња DEGESCH - TRAKI
3  Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
4  Владимир Цветковиќ, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
5  Зоран Башановиќ, барање за прием во државјанство на РМ, мислење бара
6  Кадровски прашања (8) 
7 Прашања и предлози (8) 
8  Информација по повод објавен оглас за доделување на договор за Јавна набавка од страна Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје, Бр. 01-54/2016 од 15.06.2017 за набавка на Опрема за дисконтинуиран систем на експлоатација
9  Предлог-Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „Dragon Ride“