57-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.03.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
http://vlada.mk/node/14212
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (522.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип, со Предлог-одлука за давање согласнот
2 Информација за кредитно задолжување на ЈП Македонски шуми - Скопје, со Предлог-одлука
3 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи на Државна лотарија на Македонија за 2017 година, со Предлог- одлука
4 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (Царинска Управа)
5 Информација со Предлог-одлука за добивање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, преработка, рециклирање и уништување
6 Предлог-одлука за давање на користење на недвижни ствари на Општина Куманово
7 Информација во врска со потребата од донесување на одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со електронско јавно наддавање за изградба на објект со намена Е1-комунална инфраструктура, Е2-комунална супраструктура и Д1-парковско и зеленило, од јавен интерес, со Предлог-одлука
8 Информација во врска со потребата од донесување на одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со електронско јавно наддавање за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа), од јавен интерес, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот пазарен инспекторат
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.У.Бр.640/17
11 Информација со Предлог-одлука за формирање на Управен одбор на Проектот - Самовработување со кредитирање и Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места
12 Информација за пренесување на надлежноста за управување и располагање со средствата од Компензационен фонд од странска помош и Компензационен фонд од друга странска помош, со нов модел на поефикасно искористување, со Предлог-одлука
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси КО Лескоец, општина Охрид, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производен комплекс со намена Г2-лесна индустрија КО Сарај, општина Сарај, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Мојанци за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Мојанци, општина Кочани, со Предлог-одлука
17 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Солун - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
18 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Мола - Скопје со Предлог -решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел СУ со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Трница“ општина Студеничани и „Фабрика Кватро“ општина Куманово“, со Предлог-одлука
21 Информација за потреба од формирање на извршно тело кое ќе има за одговорност подобрување на безбедноста во сообраќајот на патиштата во врска со Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Имплементација на студија и акциски план за подобрување на безбедноста по СЕЕТО мрежата (коридор 10, 10-д, 8, рута 6 и рута 8) согласно заклучок од Седница бр.99 одржана на 10.03.2017
22 Информација за реализација на проектот „Изградба на Пречистителна станица за отпадни води и рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Битола“
23 Информација во врска со барањето за склучување на Директен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за финансирање на МХЕ Беличка со референтен број 52 на концесионерот ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид
24 Предлог-закон за ратификација на Протоколот за изменување на член 56 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство
25 Информација до Владата на Република Македонија за работната дефиниција за антисемитизмот усвоена од страна на Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот (ИХРА)
26 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Кузмановиќ против РМ, А.бр. 72408/14
27 Информација за потпишување на дополнување на Финансиска спогодба за Повеќегодишна Акциска програма за Република Македонија за Животна средина и Kлиматски Aкции и Транспорт за 2014-2016 година, ИПА/2014/037-702„ (Секретаријат за европски прашања)
28 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Македонија, претставувана од Секретаријатот за европски прашања и Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка за билатерална проектна соработка
29 Информација за потпишување на два Договори: Договор помеѓу Република Македонија и Шведска, претставувана од СИДА за развојна соработка и Договор помеѓу Република Македонија и Шведска за општите услови на развојната соработка
30 Информација за Стратегијата за формализирање на неформалната економија во Република Македонија, 2018-2022 и Стратегија за формализирање на неформалната економија во Република Македонија, 2018-2022
31 Информација во врска со извршена проверка на законите кои не се усогласени со Законот за прекршоците
32 Информација за фузионирање на здравствени домови со општи болници во општините каде е потребно - Кочани
33 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 42-8254/1 од 29.09.2014 година на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“
34 Предлог-oдлука за укинување на царинската стапка за ткaeнини од предиво со голема јачина, од најлон или други полиамиди или од полиестри
35 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - бакар и злато на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје на локалитетот „Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижнa ствар на Министерството за култура
37 Предлог-одлука за продажба на движни ствари
38 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, по скратена постапка
39 Барање за давање на автентично толкување на член 8 став 1 од Законот за денационализација, поднесено од пратеникот Јован Митрески
40 Барање за давање на автентично толкување на член 19-в став (1) а во врска со членот 22-б став (2) алинеја 13 од Законот за инспекциски надзор, поднесено од пратеникот Диме Велковски
41 Понуда од нотар Олга Димовска од Скопје, за продажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.193574 за КО Драчево 2 на КП бр.1138 на место викано Јурија 33, Н, класа 5, во вкупна површина од 1887 м2
42 Понуда од нотар Ирфан Јонузивски од Скопје, за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.108611 за Ко Центар 1 на КП бр.3541 и КП 3515 во место викано „Севастополска“
43 Понуда од нотар Емилија Георгиевска Аџиска, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2218 за КО Берово на КП бр.2677 место викано Белградска
44 Кадровски прашања /57/
45 Прашања и предлози /57/
46 Тримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт А.Д. - Скопје за период 01.01. - 31.03.2017 година
47 Тримесечен извештај за работењето на Mакедонски железници - Tранспорт А.Д. - Скопје за период 01.04. - 30.06.2017 година
48 Информација за мерките што ги превзема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на квалитет на пијалоци при увоз во Република Македонија
49 Конечен извештај за извршената ревизија на Финансискиот извештај за проходите и расходите и ревизија на усогласеност на Коалоција за промени и правда - Трет блок (Демократски сојуз, ФРОДЕМ, ДЕМОС и МОРО - РП ) за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Изборна кампања 201
50 Конечен извештај за извршена ревизија на финансискиот извештај на приходите и расходите и ревизија на усогласеност на Либералната партија на Македонија - Изворна кампања 2016 година
51 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештај и ревизија на усогласеност за 2016 година на Национален сојуз на слепите на Република Македонија
52 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година во Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија
53 Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен и стопански риболов за период јaнуари - декември 2017 година
54 Информација за потребата од прекинување на постапката за измена на Планот за управување со Национален парк Галичица, со Предлог-одлука
55 Информација за АД Славија извоз-увоз Скопје, во однос на имотот со кој управува, начинот на управување, плановите поврзани со Акционерското друштво (согласно укажувањето од Нацрт записникот од 34-та одржана седница на Владата на РМ на 31.2017)
56 Информација во врска со План за подобрување на продуктивноста на Тутунски Комбинат АД Прилеп за 2018 година
57 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Рехабилитација на автопат Куманово - Миладиновци” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
58 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Подобрување на патна врска од Градско до Прилеп преку изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
59 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на автопат Демир Капија - Смоквица” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
60 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец јануари 2018 година
61 Информација во врска со одржан состанок со Стопанска комора на Македонија Регионална комора Битола
62 Информација за можноста за стаж на национални судии/правници во ЕСЧП
63 Информација за потребата од отворање на наменска девизна сметка во Народна банка на Република Македонија заради наплата на Чинидбена гаранција за договорот за градежни работи за „Изградба и реконструкција на железничката делница Битола - Кременица како дел од кракот 10д на Коридорот 10“
64 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2018 година
65 Информација за проектот „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“ и барање одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна набавка „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“
66 Информација за набавка на услуги за колокација на информатичка опрема
67 Информација со препорака да се даде предност на изградба на синхротрон со биомедицинска намена (лекување на канцер со хадронска терапија), во рамки на Меѓународниот институт на Југоисточна Европа за одржливи технологии
68 Информација за одложена имплементација на наставните планови за I (прва) година на гимназиското образование, средно стручно четиригодишно образование и за средно стручно тригодишно образование од учебната 2019-2020 година
69 Информација за воведување на италијански јазик во основно и средно образование како втор странски јазик
70 Информација за информатичка опрема сместена во магацините на ДМТШ Дени интернационал Страшко ДООЕЛ Скопје
71 Предлог-одлука за основање на национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“ - Скопје
72 Информација за потребата од формирање Меѓуресорска работна група задолжена за изготвување на Акционен план за воспоставување на надворешен механизам за контрола на лица со полициски овластувања и припадниците на затворската полиција
73 Национална стратегија на Република Македонија за спречување на насилен екстремизам, со Акциски план за имплементација и Национална стратегија на Република Македонија за борба против тероризам, со Акциски план за имплементација