56-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
27.02.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
http://vlada.mk/node/14172
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (730.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година на АД МИА-Скопје
2 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за мерките и процедурите за олеснување во цивилното воздухопловство
3 Предлог-одлука за изменување на Oдлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли
4 Информација за моменталниот статус на административните и оперативните капацитети и предложените мерки за зајакнување на административните и оперативните капацитети на Државниот инспекторат за транспорт
5 Предлог - среднорочна програма за работа на Фонд за иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија за 2018-2020 година, со Предлог - одлука
6 Информација со Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2017 година, со Предлог-одлука
7 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите ДП.03-749/17
8 Информација за воспоставување на регионална канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан
9 Предлог-одлука за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Град Скопје
10 Предлог-oдлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое РМ е сопственик на најмалку 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела
11 Информација за предавање на возила на трајно користење на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми - Македонски шуми, со Предлог-одлука
12 Информација од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и ЈП Македонијапат - Скопје, во врска со состојбите предизвикани од снежното време што ја зафати Република Македонија, со предлог мерки и препораки за навремено справување со состојбата
економски систем и тековна политика
13 Предлог-закон за пријавување и евиденција на обврски
14 Предлог-закон за изменување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај
15 Предлог-програма за изменување на Програмата за управување со водите за 2018 година
16 Информација за обезбедување на финансиски средства за проектот „Водоснабдување на Делчево”
17 Информација за продажба на недвижна ствар во с. Росоман сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука
18 Информација за продажба на недвижна ствар во с. Смојмирово - Берово сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука
19 Информација за продажба на недвижна ствар во Охрид сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука
20 Информација за воведувањето на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и Република Србија на патните гранични премини Табановце-Прешево и Пелинце-Прохор Пчињски (Царинска управа)
21 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Ибис Стајлс Скопје-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Леонардо-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
23 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Цар Самуил-Струмица со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
24 Информација со Предлог-решение за нормално функционирање на ИПАРД структура и соодветно искористување на ЕУ средства
25 Информација за расположлив финансиски буџет за мерка „Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ од ИПАРД II и бараната финансиска поддршка за инвестициите кои што вклучуваат набавка на трактор од јавниот повик бр. 01/2017 од ИПАРД II
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.316 и придружни објекти КО Дреново, општина Чашка, со Предлог-одлука
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на 10(20)КВ вод за приклучување на МХЕЦ Врановска река 312 со напојна точка КО Г Врановци и КО Лисиче, општина Чашка, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за обука на возачи КО Г. Оризари, општина Битола, со Предлог-одлука
29 Информација по барање за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ДПТУ „АГРОНИМЕКС” ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Февруарски Поход бр.48/43-Скопје-Аеродром, со Предлог-одлука
30 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за земјоделие, трговија и услуги КАНЕТ АГРО ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
31 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија и услуги ДОЈРАНА ФРЕШ ПРОДУЦЕ ДООЕЛ с. Прдејци Гевгелија, со Предлог-одлука
32 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, промет и услуги “ВИНАРИЈА ПОПОВ“ ДООЕЛ, Сопот Кавадарци со Предлог-одлука
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за промена на трасата на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. бр.106 со изведена траса КО Одри вон г.р., општина Теарце, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за промена на трасата на инфраструктурен линиски објект водозафат со цевковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. бр.105 со изведена траса КО Одри вон г.р., општина Теарце, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г3-сервиси КО Кучевиште-вон г.р., општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
36 Информација од Координативното тело во врска со ангажирање на правни застапници на Република Македонија по повод поведена арбитражна постапка од страна на Кунико Ресорсис Н.В против Република Македонија
37 Информација за потребата од формирање на работна група во врска со Проектот „Интегриран национален систем за управување со нуспроизводи од животинско потекло“
38 Информација за можноста за понатамошно вклучување на Република Македонија во Регионална иницијатива- Програма за развој на зелени градови
39 Информација во врска со активностите кои ги презема Република Македонија кон Бернската Конвенција
40 Предлог-закон за меѓународна и привремена заштита
41 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој
42 Информација за Стратегијата на Република Македонија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот и Акциониот план 2018-2020
43 Информација за подготовката на четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската унија и Република Македонија кој ќе се одржи на 19 март 2018 година во Брисел
44 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор помеѓу Владата на Република Албанија и Владата на Република Македонија за соработка во областа на дијаспората
45 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, по скратена постапка
46 Предлог-закон за Математичко-информатичка гимназија
47 Информација за склучување на Протокол меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за цивилни работи на Босна и Херцеговина за соработка во областа на образованието, со усогласен текст на Протокол
48 Информација за реформите на средното стручно образование (техничко образование)
49 Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапки за јавна набавка за склучување на повеќегодишни договори за изградба и надзор над изградба на ново училиште во место викано Љубош, КО Долно Колчиште, с. Батинци, општина Студеничани
50 Информација за активностите на проектот Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на средни и основни училишта во Република Македонија, продолжување на рокот за реализација на склучениот договор за изведување на градежни работи и продолжување на договорите за Заем F/P 1611 и F/P 1732 со Банка за Развој при Совет на Европа (Февруари 2018 год.)
51 Информација за потпишување на меморандум за партнерство и соработка во образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Меѓународната организација за Франкофонија
52 Информација со предлог за утврдување области за стипендирање студенти запишани на некој од најдобрите рангирани универзитети од Шангајскиот Џио Тонг Универзитет
53 Информација за подготовката за воведување на босанскиот јазик во редовна настава во основното деветгодишно образование
54 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година
55 Информација за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца-Центар за ран детски развој „Призма“ во Куманово, со Предлог-одлука
56 Информација по доставено барање за одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „МИСС ПОППИНС РЕЏИО ЕМИЛИЈА' во Скопје, со Предлог-одлука
57 Информација за текот и прогресот за отворање на центрите за ран детски развој во соработка со УНИЦЕФ во Република Македонија
58 Информација за склучување на Анекс на посебен колективен договор заради зголемување на платата на дел од вработените во Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје
59 Предлог-одлука за престанување на важењето на Тарифникот за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење
60 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Битола
61 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија
62 Предлог-одлука за утврдување на листа на стоки и технологии со двојна употреба
63 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина-мермер на локалитетот “Крстец” општина Прилеп
64 Предлог–одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина-кварц на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Цепенка“ с.Варвара, општина Студеничани и општина Сопиште
65 Предлог–одлука за утврдување на вишокот на неексплоатирани количини на минерална суровина-геотермална вода од експлоатационите бунари на локалитетот “Д.Подлог-Бања“, општина Кочани и општина Чешиново-Облешево
66 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина-варовник на локалитетот “Превалец 1”, општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
67 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина-варовник на локалитетот „Тодорови Бавчи”, општина Велес од Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
68 Предлог-одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина-варовник на локалитетот „Свети Трипун“ с.Говрлево, општина Сопиште на Цементарница Усје АД Скопје
69 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина-железно никлосна руда на локалитетот „Ржаново” општина Кавадарци
70 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на „Сојузот на борците од НОАВ на Македонија - Струга
71 Барање на Иван Куков, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
72 Барање на Лангерас Консантинос, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
73 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за образование-Државен просветен инспекторат
74 Предлог-одлука за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Св.Лука“ во Скопје
75 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на oпштина Дебарца
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кратово
78 Барање за давање на автентично толкување на член 4 точка 14 и член 264 став (1) точка 14 од Царинскиот закон, поднесено од пратеникот Мира Стојчевска
79 Барање за давање на автентично толкување на член 218 став 1 од Законот за извршување, поднесено од пратеникот Томислав Тунтев
80 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.150/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на зборот „осум“ од членот 33 став 1 и зборовите „ги извести“ од членот 37 став 3 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на РМ“ бр.24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016)
81 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.148/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 193-а став 2 во делот: „освен доколку подносителот на претставката изнесува или пронесува нешто невистинито што може да наштети на честа и угледот на здравствениот работник, односно здравствениот соработник поради што здравствениот работник односно здравствениот соработник може да поднесе тужба“ од Законот за здравствената заштита
82 Иницијатива поднесена од Друштвото за приредување игри на среќа „Делта Бет“ ДООЕЛ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.167/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 7 ставови 2 и 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2011, 52/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 и 178/2016)
83 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.161/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Член 19-а став 1 алинеја 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015)
84 Иницијатива поднесена од Сојуз на здруженија на возачи и инструктори, авто школи и учесници во сообраќајот АМС АР-ДИ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.162/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Член 244 став 3 и 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015 и 55/2016)
85 Понуда од нотар Роза Николова од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.6203 за ко Ѓорче Петров 4 - Влае на КП бр.2989
86 Понуда од Нотар Олга Димовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.29132 за КО Карпош на КП бр.1568
87 Кадровски прашања /56/
88 Прашања и предлози /56/
89 Информација за состојбата и за потребата од преземање мерки околу загадување на акумулацијата „Лисиче“- Велес
90 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО Скопје во прв квартал (јануари-март) од 2017 година
91 Информација за состојбата на прекршочните предмети на Царинската управа и преземените мерки за нивно тековно решавање во 2017 година (Царинска управа)
92 Информација за потребата од раскинување на Договорот за доделување на државна помош на корисник на Технолошко индустриската развојна зона “Скопје 2“ склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ДПТТУ Енергија Инвест ЛТД експорт - импорт ДООЕЛ Илинден
93 Извештај за работата на Државниот испитен центар за 2017 година, со Финансиски извештај за 2017 година
94 Извештај за работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2017 година
95 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправна сеча на шума во периодот од 01.10.2017 до 31.12.2017
96 Информација од трилатералната средба на министерот на Владата на Република Македонија, Едмонд Адеми, задолжен за дијаспора, со државниот министер за дијаспора на Република Албанија, Пандели Мајко и заменик претседателот на Владата на Република Косово и министер за дијаспора и стратешки инвестиции, Дардан Гаши 
97 Информација за формирање на Меѓувладина мешовита комисија за спроведување на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија, со Предлог-решение
98 Предлог-одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Тусон
99 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Тусон
100 Предлог-одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего
101 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего
102 Предлог-одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус
103 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус
104 Предлог-одлука за затворање на почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њу Порт Коуст
105 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њу Порт Коуст
106 Предлог-одлука за затворање на почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Наплес (Флорида)
107 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија, со седиште во Наплес (Флорида)
108 Предлог за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Индија, со седиште во Бангалор, со Предлог-одлука
109 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Индија, со седиште во Бангалор