55-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.02.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (494.22 KB)
Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
2 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија
3 Финансиски план на Централниот регистар за 2018 година, со Предлог-одлука
4 Информација за обврските и роковите кои произведуваат од Законот за утврдување на цени на водните услуги
5 Ценовник за висината на цената на суровата вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП „Стрежево“-Битола, со Предлог-одлука
6 Предлог-одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип, со Предлог-одлука за давање согласност
7 Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување од ЈП ХС “Злетовица“ кон корисниците, со Предлог-одлука
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија
9 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижна ствар и Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество и администрација
10 Информација во однос на можно намалување на концесија за експлоатација или претрасирање на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар, кај концесијата за експлоатација на минерални суровини – травентин на локалитетот „Матка“ општина Сарај
11 Информација во врска со спроведената постапка за јавна набавка на услуги за Годишна ревизија за потребите на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со Предлог-одлука
12 Годишен извештај за работа за 2017 година за Агенција за енергетика на РМ, со Предлог-одлука
13 Информација за продолжување на кампањата за мерење на потенцијалот на ветерна енергија во Република Македонија
14 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање право на трајно користење на недвижни ствари во државна сопственост на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
15 Информација-барање за позајмица на нафта и нафтени деривати за потребите на ЈСП Скопје, со Предлог-одлука
16 Предлог-oдлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (вкупно 46 моторни возила) со правосилни пресуди/одлуки и трајно одземен предмет во управна постапка на државни органи, агенции, единиците на локалната самоуправа
17 Предлог-уредба за изменување на Уредбата за постапки за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оценка на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки
18 Информација во врска со Предлог - одлука за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина-цементен лапорец на локалитетот “Усје“Сопиште и Кисела Вода, општина Кисела Вода, со концесијата за експлоатација на минерална суровина-цементен лапорец на лежиштето “Усје“, Скопје на Цементарница УСЈЕ АД Скопје
19 Информација во врска со извршената евалуација по Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални суровини на локалитетот “Железара“, општина Гази Баба бр.2/2016 со Предлог-одлука
20 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот “Клечовце 2“ општина Куманово, со предлог-одлуки
21 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Урбаниста-Штип со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
22 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Вицторија-Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
23 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Европа-Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
24 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Але-Дар-Кочани со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
25 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Мираге-Струга со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
26 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Сити Палас-Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
27 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Њу Стар-Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
28 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Радика-Леуново со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
29 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Камник-Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
30 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Олд Сити-Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
31 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Вергина-Скопје со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
32 Информација за реализација на Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 година
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на инфраструктурен објект-главен колектор и пречистителна станица за отпадни води КО Кичево-вон г.р., општина Кичево, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструкура за изградба на главен колектор за отпадни води дел 2-делница од премин преку Кочанска река до ПСОВ Кочани КО Кочани, КО Долни Подлог, КО Горни Подлог, КО Мојанци, општина Кочани, со Предлог-одлука
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено домување КО Сопиште-вон г.р., општина Сопиште, со Предлог-одлука
36 Информација за заштита и унапредување на работничките права преку колективен договор
37 Информација за одобрување на тендерските документации за доделување на концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони
38 Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Владата на Република Турција и Владата на Република Македонија за соработка во областа на водите
39 Информација за напредокот на реализација на активностите за набавка на брод за чистење на езерското дно, одржување на пловните патишта, согласно Извадок од Нацрт-записник од Деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
40 Информација за напредокот на активностите за поставување на пловидбени знаци на Преспанско и Дојранско езеро
41 Информација за Индикаторски извештај за животна средина за 2016 година
42 Информација за поднесување на Апликација за техничка помош за проектот „Пречистителна станица за отпадни води во Скопје“, во рамки на 19-от отворен повик на Инструментот за инвестициска рамка за Западен Балкан (WBIF)
43 Предлог-закон за бесплатна правна помош
44 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронско управување
45 Предлог-закон за ратификација на Протоколот за изменување на член 50 (а) од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство
46 Информација за апликацијата на Република Македонија за Националната франкофонска иницијатива за периодот 2019-2022 година, во Меѓународната организација на Франкофонијата
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Јавна здравствена установа „Центар за јавно здравје“ - Битола
48 Барање на Балкан Бариш, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
49 Барање на Цуковски (УЧАК) Алириза, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
50 Барање на Амин Резмах, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
51 Барање на Кручинин Сергеј, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
52 Барање на Саффет Мурат Динчер за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
53 Барање на Бариш Бумин, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
54 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.81/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на делот: „за утврдување и наплата на јавните приходи“ од членот 169 став 4 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 39/2016).
55 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.146/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на зборот и бројките: „ставови 2 и 3“ од членот 236 став 1 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2008)
56 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.138/2017 за оценување на уставноста на член 251 став 1 точка 4, став 2 точка 4, став 3 точка 4 и член 252 став 2 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015 и 55/2016)
57 Понуда од нотар Драган Иванов за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.54371 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.4552
58 Понуда од нотар Јадранка Коцевска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.569 за КО Амзабегово на КП бр.905
59 Понуда од нотар Зорица Пулејкова за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.50518 за КО Кисела Вода 1 на КП бр.2713/2
60 Кадровски прашања /55
61 Прашања и предлози /55
62 Тромесечен извештај за финансиско работење на ЈПВ Лисиче-Велес за Јули-Септември 2017г
63 Годишна инвестициона програма во 2018 годинана АД МЕПСО
64 Инвестициона програма за период 2019-2022 година на АД МЕПСО
65 Годишен план за јавни набавки во 2018 година на АД МЕПСО
66 Годишен план за останати потреби на набавки во 2018 година на АД МЕПСО
67 План за останати потреби на набавки во 2019-2020 година на АД МЕПСО
68 Информација за вкупниот одземен имот (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за периодот за месец ноември 2017 год.
69 Информација за изградба на жичарница од Институт за белодробни заболувања во Козле до Средно Водно, за период 01.07.-31.12.2017 година
70 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Рехабилитација на регионален пат Липково-Арачиново” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
71 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на експресен пат Ранковце-Крива Паланка” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
72 Информација за спроведените активности за промоција на концептот на општествена одговорност на претпријатијата преку доделување на награда за најдобри општествено одговорни практики во 2017 година
73 Информација за спроведување на мерките за ограничување и забрана на сообраќајот во услови на надминување на прагот на алармирање и зајакнување на контролата на издувните гасови од возилата при нивна регистрација во техничките станици
74 Предлог - национална стратегија за развој на културата во Република Македонија за периодот 2018-2022 година, со Акциски план
75 Информација за Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година, со Акциски план
76 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка
77 Информација за првата седница на Советот за управување со јавни финансии, одржана на 19.02.2018 година со Предлог Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година
78 Информација со Предлог-одлуки за доделување на средства за реализирање на студенските програми на 2018 година за Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ и на Факултетот за Исламски науки - Скопје
79 Информација со Предлог - одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
80 Информација за Предлог-стратегијата за информатичко-комуникациска технологија во правосудство, со Предлог-стратегија
81 Информација од официјалната посета на министерот на Влада на РМ Едмонд Адеми, задолжен за дијаспората, на Република Малта, 11-13 февруари 2018 година