54-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.02.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/14089</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (528.34 KB)
Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
2 Информација за Регионална депонија Русино, општина Гостивар
3 Барање за донесување на одлука за отстапување на 600.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
4 Информација во врска со вложувања во инфраструктурни проекти финансирани од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
5 Информација за повреда на договорните обврски од страна на компанијата ПРОДИС ДОО Скопје, корисник на ТИРЗ Скопје 1 и потребата од започнување на постапка за наплата на средства поради активирање на договорни пенали за 2015 и 2016 година
6 Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство на лекови САГЕН ДООЕЛ Скопје, како закупоримач.
7 Информација во врска со Програмата за инвестиции во водостопанството за 2018 година
8 Годишна програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2018 година, со Предлог-одлука
9 Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство и Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерството за здравство
10 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки (разна стока) на Министерство за труд и социјална политика и Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
11 Барање за ослободување од давачки за набавка на спортска опрема и автомобил за врвен спортист Игор Стефановски - Иџе
12 Информација со Извештај за тековниот статус на болниците во процесот на акредитација
13 Информација со Акциски план за проектот контрола на здравствените установи од страна на Фонд за здравствено осигурување на македонија со цел еднаков квалитет на здравствена услуга за секој граѓанин секаде во Македонија
14 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за метрологијата
15 Предлог-национална програма за развој на земјоделството и рурален развој за период 2018-2022 година
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Нова Брезница, општина Сопиште, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица со придружни содржани) покрај регионален пат Р1105 (Давидово –Дојран-гр. со Грција) локација Топлец КО Нов Дојран-вон г.р. и КО Нов Дојран, општина Дојран, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со придружни содржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Врбјани општина, Кривогаштани, со Предлог-одлука
19 Информација за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Исен Исени, Исни Синани, Камбер Синани и Хане Синани, со Предлог- одлука
20 Информација во врска со потребата за донесување на ново Решение за формирање Цивилно-воен комитет, со Предлог-решение
21 Информација за напредокот на реализација на активностите за набавка на мобилни пловни објекти за потребите на инспекторската служба при Капетанијата на пристаништата-Охрид, согласно Извадок од Нацрт-записник од Деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
22 Информација за напредокот на активностите за изработка на наутичка карта за Охридско езеро
23 Информација за напредокот на реализација на активностите за санација на пристаништата во Свети Наум, Радожда, Трпејца и Пештани, изградба на платформа кај Охридскиот аеродром, согласно Извадок од Нацрт-записник од Деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
24 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Реконструкција на државен пат Гостивар-Кичево” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
25 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на автопат Гостивар - Кичево” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
26 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на автопат Скопје-Блаце ” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
27 Информација за започнување на постапка за спроведување на проектот ,,Подготовка на потребна проектна документација за изградба и проширување на канализационата мрежа,за изградба на пречистителна станица за отпадни води и водоснабдителен систем во општина Арачиново''
28 Информација во врска со активностите кои ги превзема Република Македонија кон Бернската Конвенција
29 Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производството, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци,Прилеп и Предлог одлука за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на друштвото за производство,трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци Прилеп-корисник на технолошко индустриската развојна зона Прилеп, со Предлог - одлука
30 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Израелската Влада за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
31 Информација за програмата и приоритетите на Бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската Унија
32 Информација со Предлог-стратегија на Република Македонија за справување со пролиферација на оружје за масовно уништување и заштита од хемиски, биолошки, радиолошки, нуклеарни закани
33 Информација за правосилност на една одлуката на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Горан Димитриевски против Република Македонија А.бр. 18075/13, со Предлог-одлука
34 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права по однос на предметите Крстаноски и други против Република Македонија (A.бр.38024/08) и Гугоски и други против Република Македонија (А.бр.54726/08), со Предлог-одлука
35 Информација за потребата од изменување и дополнување на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација 2015-2020 и подготовка на нов Акциски план 2018-2020
36 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2018 година
37 Информација во врска со реализацијата на Проектот-Изградба на културно-образовен центар во Тетово, со нов театар и библиотека
38 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина-кварцити на локалитетот “Грамади“ кај с.Оморани, општина Чашка
39 Предлог-одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци
40 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DYNAMIC FRONT III 18-1, во Сојузна Република Германија
41 Предлог-одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Драч
42 Предлог-решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Драч
43 Предлог-решение за изменување на Решението за именување членови, заменици членови и секретар на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам
44 Барање на Есер Џевахир, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Гостивар
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом ,,Томе Стефановски Сениќ” - Скопје
48 Барање за давање на автентично толкување на член 107 став 1 од Кривичниот законик, поднесено од пратениците Панчо Минов и Ристе Ташев
49 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.109/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 236 став 1 точка 4 и на став 2 точка 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 226/2015 и 55/2016)
50 Иницијатива поднесена од адвокат Димитар Петровски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.133/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за минимална плата во Република Македонија и Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија.
51 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.87/2017 донесено на седницата одржана на 20 декември 2017 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 14 во делот: „потпретседател на Владата“ од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/1990 и „Службен весник на РМ“ бр.38/1991, 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013 и 139/2014).
52 Понуда од нотар Никола Спасовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192529 за КО Драчево 2 на КП бр.12227
53 Понуда од нотар Сашо Клисароски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1411 за КО Долно Лакочереј на КП бр.3116 и Кп бр.1219/8, КП бр.485, КП 486/1 и КП бр.497/2 викано /место Габовци
54 Понудата од нотар Виолета Стефаноска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.98877 за КО Центар 1 на КП бр.9098
55 Понуда од нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2153 за КО Сингелиќ- 1 на КП бр.3116 и Кп бр.4079 викано место/ Стар пат СК-КУ
56 Понуда од нотар Ана Брашнарска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3230 за КО Маџари на КП бр.1107 викно место/улица 852
57 Информација во врска со дополнување на предмети на седниците на работните тела на Владата (ГК, КЕСТЕП, КЧРОР и КПС) и седниците на Владата, по нивното закажување (Предлагач: Генерален секретаријат на Владата)
58 Кадровски прашања /54/
59 Прашања и предлози /54/
60 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за период јули-септември 2017 година
61 Информација за вкупно потрошени финансиски средства за спроведување на Акцијата “Ден на дрвото-засади ја својата иднина”(од почетокот до сега), со резултатите и ефектот од реализацијата на акцијата (податоци за тоа колку од посадените садници преживеале)
62 Информација за Предлог-мерки за подобрување на финансиската состојба на ЈПВ Лисиче-Велес
63 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД“Македонска пошта“ - Скопје за периодот IV-VI-2017 година
64 Информација за текот на производството на локомотивите, нивната техничка усогласеност со прописите на Европската Унија, како и за статусот на проектот, односно временска рамка за реализација на истиот
65 Информација за состојбата во која се наоѓаат набавените превозни средства и дали дел од нив се дадени на други оператори на користење
66 Конечен извештај за извршена ревизија на Финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година во ЈЗУ Здравствен дом во Кочани
67 Финансиски план за работењето на АД МЕПСО за 2018 година
68 Годишна програма за работа на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2018 година
69 Финансиски план на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2018 година
70 Информација за прогрес на активностите за реализација на проектот “Изградба и реконструкција на железничката делница Битола-Кременица како дел од кракот 10д од Коридорот 10 ”, а врз основа на Нацрт записникот од Деведесет и деветата седница одржана на 10.03.2017
71 Информација во врска со Извештајот за книговодствена вредност на работите на аеродромите во Скопје и во Охрид, заклучно со Декември 2017 година на ТАВ Македонија
72 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на регионален пат Опае-Белановце-Станчиќ-граница со Косово” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
73 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика Вевчанка-Здраствен дом Вевчани, општина Вевчани” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
74 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Модернизација и електронска наплата на патарини во Република Македонија” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
75 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Рехабилитација на пат Кочани (Превалец) – Македонска Каменица – Делчево” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
76 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на експресен пат Штип – Кочани” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
77 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Рехабилитација на автопат Неготино – Демир Капија” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
78 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Рехабилитација и реконструкција на пат Крива Паланка – Деве Баир” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
79 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Реконструкција на регионален пат Скопје-Македонски Брод” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
80 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на експресен пат Штип-Радовиш” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
81 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Реконструкција на автопат Велес-Градско” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
82 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Изградба на автопат Миладиновци-Штип” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
83 Извештај за тоа колку студенти досега се стипендирани од страна на Република Македонија во странство
84 Информација за преземените активности за реализација на проектот Имплементација на законодавството за заемно признавање на професионалните квалификации“ финансиран од ИПА Компонента I – програма Помош при транзиција и јакнење на институции 2011 - во период март 2017 – септември 2017 и за завршниот период
85 Информација за статус на реализација на програмите за прекугранична и транснационална соработка кои се спроведуваат во рамки на Инструментот за претпристапна помош за период јуни- декември 2017 година
86 Извештај во врска со организирани и спроведени генерички обуки од областа на стратешко планирање во текот на четвртиот квартал 2017
87 Информација за можноста за барање за упатување на предметот „Православна Охридска Архиепископија (Грчко-Православна Охридска Архиепископија на Пеќката Патријаршија)“ против Република Македонија, А.бр. 3532/07 до Големиот судски совет на ЕСЧП
88 Информација за изработотката на Извештајот за напредокот во спроведувањето на препораките од Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесена на неговата 41. сесија (Краков, Полска 2017) за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион-добро впишано на Листата на светското наследство на УНЕСКО со Предлог на Извештај
89 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Заедницата на единиците на локалната самоуправа
90 Предлог-одлука за продажба на движна ствар-моторно возило