52-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.01.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
http://vlada.mk/node/14009
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (691.2 KB)
Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за преземање на активности за објавување на оглас за давање во закуп на недвижни ствари за извршување на угостителски услуги во бифињата во министерствата и органите на државната управа, со Предлог-одлуки
2 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
3 Годишна програма за работа на ЈП „Македонски шуми“ за 2018 година
4 Годишна инвестициона програма на ЈП "Македонски шуми" за 2018 година, со Предлог-одлука
5 Информација за можноста за распределба на преостанатите нераспоредени лица од проектот „Вработување на 1600 лица од категории на социјално загрозени граѓани“
6 Предлог-програма за поддршка на претприемништвото конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2018 година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија)
7 Годишна програма за работењето во 2018 година, со Предлог-одлуки
8 Годишна програма за реализација на стратешки план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2018 година, со Предлог-одлука
9 Предлог - Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот од 2018-2020 година
10 Информација со Предлог-одлука за продажба на движни ствари – патничко моторно возило
11 Годишна програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2018 година, со Предлог-одлука
12 Годишен план на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2018 година и Табеларен преглед на оперативниот план на активности на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во 2018 година
13 Годишна програма за работа и Годишен финансиски план за 2018 година на Фондот за иновации и технолошки развој, со Предлог-одлуки
14 Предлог-програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2018 година (Царинска управа)
15 Предлог-одлука за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање)
16 Предлог-програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) за 2018 година
17 Предлог-програма за статистички истражувања 2018-2022
18 Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2018 година, со Предлог-одлука
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
20 Барање од Општина Македонски Брод во врска со потребата од доделување на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени дервати за потребите на СОУ Св.Наум Охридски и Ученичкиот дом, со Предлог-одлука
21 Информација за отстапување на нафта и нафтени деривати за потребите на ЈСП Скопје, со Предлог-одлука
22 Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година
23 Информација за потребата од прием на 80 лица во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
24 Предлог - годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
25 Бизнис План на ЈП МЖ - Инфраструктура за 2018 година, со Предлог - одлука
26 Информација за прогресот на активностите за ремонт на железничката пруга Ногаевци (Велешко) - Градско - Неготино, за период 01.01.2017 - 31.06.2017 година
27 Годишна програма за работа и развој на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука
28 Ценовник за висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението од Регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на ЈП “Студенчица” Кичево, со Предлог-одлука
29 Информација за Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност, со Предлог-одлука
30 Информација за финансиската состојба на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје со барање за финансиски средства за 2018 година, со предлог-одлуки
31 Предлог-одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за управување со одземен имот
32 Предлог-одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за труд и социјална политика (разна стока)
33 Информација за давање на водни пумпи на трајно користење на општина Новаци и предлог за нивно понатамошно управување, со Предлог-одлука
34 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2018 година
35 Предлог- одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2018 година
36 Предлог-одлукa за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катстарот на недвижностите У.БР.625/16
37 Информација во врска со Предлог-Годишен акциски план за спроведување на Националната стратегија за развој на интегрираното гранично управување 2018 година
38 Предлог-одлуки за продажба на движни ствари-моторни возила
39 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
40 Информација за да се обезбеди согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врше дејност или поседува лиценца за собирање и/или транспортирање на отпад на движни ствари-опрема, кои се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, со Предлог-одлука (ЈЗУ здравствена станица,Железара-Скопје)
41 Предлог-закон за изменување на Законот превоз во патниот сообраќај
42 Информација во врска со Ажурирањето на Акцискиот план за Проект: Обнова на возен парк на Македонски Железници Транспорт АД-Скопје (набавка на 150 товарни вагони, 4 дизел-моторни гарнитури и 2 електро-моторни гарнитури), за период 01.01-30.06.2017 година
43 Информација за Ажурирање на Акцискиот план за Проект: Енергетска ефикасност-рехабилитација на работилниците за одржување на железнички возила , за период 01.01-30.06.2017година
44 Информација за изградба на нова и реконструкција на постојната железничка делница Бељаковце-Крива Паланка железнички Кориодр 8, фаза 2, за период 01.01-30.06.2017 година
45 Информација за престанок и давање на трајно користење на движни ствари од Министерството за финансии на Институции корисници на проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со предлог-одлуки
46 Информација од Работната група за разгледување на проблемите со кои се соочува општина Пласница
47 Енергетски биланс на Република Македонија за 2018 година, со Предлог-одлука
48 Предлог - Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи
49 Информација за позиција на Република Македонија по иницијативите во врска со работната програма на светската трговска организација за електронска трговија
50 Информација во врска со исплата по правосилна пресуда П4-217/15 на Основен суд Струга и пресуда ГЖ-1898/16 на Апелационен суд Битола
51 Предлог-уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
52 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Средно Коњари, со Предлог-одлука
53 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
54 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Добри Дол, општина Сопиште, со Предлог-одлука
55 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Д. Соње-вон г.р., општина Сопиште, со Предлог-одлука
56 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
57 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти КО Д Јаболчиште, општина Чашка, со Предлог-одлука
58 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Грдовци за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Грдовци, општина Кочани, со Предлог-одлука
59 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Трубарево-вон г.р., општина Гази Баба, со Предлог-одлука
60 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
61 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Штип-вон г.р., општина Штип,со Предлог-одлука
62 Информација за Вториот двогодишен извештај за климатски промени
63 Информација за донесување на Стратегија за секторот животна средина и климатски промени 2014 до 2020
64 Предлог-закон за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за меѓународен железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 1980 година содржана во Протоколот од 3 јуни 1999 година (Протокол донесен во Вилнус)
65 Предлог-закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на туризмот
66 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2017/2074 од 13 ноември 2017 година за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Венецуела, со Предлог – одлука
67 Информација за воведување на рестриктивните мерки согласно Oдлуката (ЗНБП) 2017/1338 на Советот од 17 јули 2017 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, со Предлог – одлука
68 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 на Советот од 20 септември 2016 година за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив и за укинување на Заеднички став 2002/402/ЗНБП и Одлуката (ЗНБП) 2017/1560 на Советот од 14 септември 2017 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал-Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив, со Предлог – одлука
69 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Oдлуката (ЗНБП) 2017/1935 на Сoветот од 23 октомври 2017 година за изменување на Одлука 2010/573/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против раководството на Транснистрискиот регион во Република Молдавија, со Предлог-одлука
70 Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји, со усогласен текст на Спогодбата на македонски и на англиски јазик
71 Информација за примена на Законот за медијација
72 Информација за правосилност на една одлука на Европскиот суд за човекови права по однос на предметот Вера Зенделска против Република Македонија, со Предлог-одлука
73 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на три предмети пред Европскиот суд за човекови права Џеладин против РМ, А.бр.43440/15; Абединов против РМ А.бр. 44027/16 и Зекиров против РМ А.бр.16460/17
74 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот Арсовска против РМ, А.бр.2107/15 пред Европскиот суд за човекови права
75 Информација за можноста и условите за спогодбено решавање на шест предмети (Јован Ќатоски против РМ, А бр.6214/15, Василка Радовиќ против РМ А. бр.11640/16, Вангел Ушлиновски против РМ А.бр.35242/16, Благоја Миленковски против РМ А.бр.51787/16, Лилјана Димитриева и други против РМ А.бр.25338/17, Николче Мушаревски против РМ А.бр.33783/17) пред Европскиот суд за човекови права против Република Македонија
76 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на договор помеѓу Република Македнија и Република Казахстан за екстрадиција, со Нацрт - текст на договор
77 Информација за потпишување на Протокол за употреба на зеднички корпус на толкувачи за миграција и азил меѓу Министерство за внатрешни работи на Република Албанија, Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи на Република Босна и Херцеговина, Министерство за внатрешни работи на Република Србија, Министерство за внатрешни работи на Република Црна Гора, Министерство за внатрешни работи на Косово и Регионалниот центар на МАРРИ, со усогласен текст на Протоколот
78 Предлог-закон за престанување на важењето на Законот за поддршка на домашната музичка продукција
79 Информација за прогресот на националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца од 0-14 години
80 Информација за реализација на проектот „Реконструкција и адаптација на Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања - Отешево“
81 Информација за прогрес на активностите во процесот на изработка на Стратегијата за паметна специјализација
82 Информација за доделување на стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија
83 Информација за процесот на реализација на активностите од Рамковниот договор за „Техничка помош за подготовка на сеопфатна Стратегија за образование 2016-2020“ во рамки на Оперативната програма Развој на човечки ресурси 2007-2013
84 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот за издавање на контролни марки за означување на брашно
85 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „СИТИ КЛУБ“ ДООЕЛ Кочани во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Димитар Влахов“ бр.11 во Кочани
86 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Св. Климент Охридски“ бб во Охрид
87 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат “А2, делница Кичево-Охрид, подделница Подвис-Пресека од км. 10+424,89 до км. 22+426,05 и подделница Пресека-Песочани од км 22+426,05 до км 33+744,67“ на минерална суровина- дијабаз на локалитетот “Врбјани“, општина Дебарца
88 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас СО2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, општина Новаци
89 Предлог-oдлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на автопат “А2, делница Кичево-Охрид, подделница Песочани-Требеништа од стационажа км. 33+744,67 (0+000,00) до км. 46+443,39 (12+698,39)“ на минерална суровина- варовник на локалитетот “Ново Село“, општина Дебарца
90 Предлог–одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на на локалитетот “Долно Лисиче“, општина Аеродром бр.24-3524/4 од 02.06.2015 година и Предлог–одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Долно Лисиче 2“, општина Аеродром бр.24-3521/4 од 02.06.2015 година
91 Барање на Саимир Дхамо, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
92 Барање на Џино Гуацини, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
93 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом ,,Браќа Миладиновци“-Штип
94 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студенски дом Пелагонија-Скопје
95 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом ,,Никола Карев” – Охрид
96 Предлог-Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом ,, Н.Х Орде Чопела ” - Прилеп
97 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“-Битола
98 Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот студенски дом „Скопје“ – Скопје
99 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
100 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
101 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавно претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ Скопје
102 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицински симулациски центар – Скопје
103 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за Гинекологија и акушерство – Скопје
104 Предлог - одлука за давање на времено користење на недвижнa ствар на Здружението на Филигранисти на Македонија - Скопје
105 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје
106 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ловство
107 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.151/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 став 1 во делот: „осум“ и „пократок“ и член 44 во делот: „40“ од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016)
108 Иницијатива поднесена од Оливер Давидовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.152/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
109 Иницијатива поднесена од Здравко Тумбовски од Радовиш, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.157/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 116 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012)
110 Иницијатива поднесена од Панче Смилев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.153/2017 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 67 став 2 и член 70 став 2 од Законот за семејството
111 Понуда од нотар Олга Димовска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.67288 за КО Маџари на КП бр.1051
112 Понуда од нотар Весна Паунова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1653 за КО Инџиково на КП бр.356/5
113 Понуда од нотар Ирфан Тахири за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2285 за КО Инџиково на КП бр.107
114 Понуда од нотар Махир Зибери, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93849 за КО Чаир на КП бр.1190, Имотен лист бр.93975 за КО Чаир на КП бр.1187 и Имотен лист бр.15037 за КО Чаир на КП 1193
115 Понуда од нотар Искра Кировска од Штип продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5050 за КО Штип 3 на КП бр.5550
116 Понуда од нотар Љиљана Трповска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101316 за КО Тетово-3 на КП бр.13676
117 Табела со материјали за кои е побарано мислење и не се процесуирани во владина постапка поради докомплетирање
118 Кадровски прашања /52/
119 Прашања и предлози /52/
120 Извештај за работата на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за периодот од 01.04.2017 година до 30.06.2017 година
121 Извештај за работата на ЈП ХС “Злетовица“ Пробиштип за периодот од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година
122 Годишен план за работа на АД „МИА“ - Скопје во 2018 година
123 Финансиски план на АД „МИА“ - Скопје за 2018 година
124 Годишна инвестициона програма на АД „МИА“ - Скопје за 2018 година
125 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер-Сметка на основен буџет (637)
126 Годишна програма за работа на Државен девизен инспекторат за 2018 година
127 Годишна програма со Финансиски план за користење на средства за 2018 година кои произлегуваат од Буџетот на РМ
128 Информација во врска со Финансиски план на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година донесен од Одборот на директори на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје бр. 02-314/4-2 од 05.01.2018 година
129 Информација за Анализа за состојбата на дрвната маса која се користи за огрев од домаќинствата во Република Македонија, во однос на процентот на влажност
130 План за постепено постигнување на стандардот од 20% влажност на дрвната маса која се користи за огрев од домаќинствата во Република Македонија
131 Информација за Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за 2018 година
132 Информација за вкупен одземен (конфискуван) имот, имотна корист и одземени предмети со кој управува Агенцијата за управување со одземен имот за месец октомври 2017
133 Информација за активностите на Националниот Комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам поврзани со целите на Планот 3-6-9
134 Информација во врска со реализација на активностите (постапување по исходите) кои произлегуваат од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година
135 Годишна програма за работа и Финансиски план за 2018 година
136 Информацијата на Министерството за финансии-Управата за јавни приходи за извршените контроли кај приредувачите на игри на среќа – спортски обложувалници во смисла на издавање на фискални сметки и поседување на лиценци за период од 01.07.2017-30.09.2017 година (Министерство за финансии-Управа за јавни приходи)
137 Информација за начинот на функционирање на порталот „Портал – пресуди од даночни и царински спорови“ со статистички податоци за бројот на објавени одлуки и посетеност на истиот
138 Информација со извештај за спроведување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост и реализиација на програмата
139 Информација за прогрес за реализација на проектот „Консолидација на земјоделското земјиште за четвртиот квартал од 2017 година“
140 Информација за прогрес за реализација на проектот „Решавање на проблемот со недовршените постапки на арондација од минатото“
141 Информација за прогресот на активностите во врска со отворањето на Заедничкиот нов граничен премин наменет за меѓународен сообраќај меѓу Република Македонија и Република Косово "Белановце-Станчиќ
142 Информација за прогрес на имплементација на проектот „Еден клик“ (септември-декември 2017)
143 Информација за прогрес на активности во врска со проектот Творечки субвенции (јуни - декември 2017)
144 Информација за користењето на лабораториите од страна на стопанството
145 Информација за реализација на проектот „Развој на центри за рехабилитациона медицина”
146 Информација за TESTA – ng мрежата на Европската Комисија и последици од исклучување на Република Македонија од „Tachonet“ апликацијата и TESTA – ng мрежата
147 Предлог - програма за користење на средства за изградба на спомен - обележјето Плоштад Скендербег во Скопје, за 2018 година
148 Информација за содржината на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2018 година, со Предлог-одлука