46-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13934</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (137.49 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Информација во врска со поднесеното барање на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје за издавање на овластување за изградба на Ветерна Електрана Богословец, со Предлог-одлука
2 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Црвени Брегови“ општина Неготино, „Дризла“ општина Студеничани, „с.Ново Село“ општина Штип и „Рафче“ општина Сарај, со Предлог-одлука
3 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини за локалитетите „Самарница“ општина Прилеп и општина Долнени и „Стари Присад Стена“ општина Прилеп и тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.177/2017)
4 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, за вршење на дејност одгледување на коноп за медицински цели
5 Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2018 година
6 Кадровски прашања /46/
7 Прашања и предлози /46/