45-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
26.12.2017 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
<p>http://vlada.mk/node/13927</p>
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (467.16 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за субвенционирање на проектите бесплатни викенди за превоз во железничкиот сообраќај
2 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финасиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
3 Информација за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државна Фитосанитарна Лабораторија, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за животна средина
5 Информација за потребата за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Албанија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хватска, Грузија, Казакстан, Киргистан, Литванија, Молдавија, Монголија, Црна Гора, Репулика Македонија, Романија, Русија, Србија, Таџикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Организацијата за економска соработка и развој.
6 Предлог-закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, по скратена постапка
7 Информација во врска со следење на Договорот за финансиска поддршка со Wizz Air
8 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на три простори Северозападен регион, Западноцентрален регион и Југозападен регион, со Предлог-решение
9 Извештај за спроведување на мониторингот во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата, како и нивните резидуи во производите од примарно земјоделско производство за 2016 година
10 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судовите
11 Предлог-закон за дополнување на Законот за извршување на санкциите
12 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка
14 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство
15 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи 
16 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
17 Предлог-закон за следење на комуникациите 
18 Предлог-закон за Оперативно-техничка агенција
19 Предлог-закон за изменување и дополнувања на Законот за електронските комуникации
20 Предлог-закон за дополнување на Законот за класифицирани информации
21 Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за организации на рурални работници, 1975 (С 141)
22 Информација со Акционен план за периодот 1 јануари - 31 декември 2018 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин (вклучително и Конзуларното одделение во Бон), Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана
23 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
24 Предлог-закон за изменување на Законот за инспекцијата на труд
25 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
26 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
27 Информација за пристапување на Република Македонија кон глобалното партнерство „Global Deal“
28 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6485/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Ратево“
29 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6484/1 од 22.08.2012 година на риболовниот ревир „Брегалница 1“
30 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Mинистерството за информатичко општество и администрација
32 Барање на Сејфеттин (Сејдин) Куртиш, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
33 Барање на Јусуф Доган, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
34 Барање на Атик Фират, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
35 Барање на Солак Ефкан, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
36 Барање на Догани Махмут, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (44-7659/1)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола (44-7697/1)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7713/1)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Кочо Рацин“ - Кичево (44-7656/1)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7578/1)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение библиотека АЛ-БИ с. Бабино - Демир Хисар (44-7655/1)
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение библиотека АЛ-БИ с. Бабино - Демир Хисар (44-7655/1)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (44-7624/1)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7645/1)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија (44-7622/1)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (44-7627/1)
48 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7646/1)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (44-7626/1)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (44-7641/1)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (44-7639/1)
52 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7651/1)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (44-7634/1)
54 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (44-7636/1)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Земјоделски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7663/1)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академија на науките и уметностите (44-7637/1)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Педагошки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7583/1)
58 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (44-7638/1)
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за Култура - Крива Паланка (44-7648/1)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола (44-7696/1)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово (44-7650/1)
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Kавадарци (44-7693/1)
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (44-7615/1)
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (44-7725/1)
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура - Крива Паланка (44-7717/1)
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (44-7718/1)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (44-7690/1)
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје (44-7688/1)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола (44-7579/1)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (за Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево)
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за фармација“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Машински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Технолошко металуршки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
86 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Педагошки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економски институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
89 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово
90 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово
91 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево
92 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
93 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (корчагин)
94 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на општина Крушево 
95 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје
96 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје
97 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национален сојуз на слепи лица
98 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУБ ,,Св. Климент Охридски"
99 Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2018 година и Предлог-одлука за одобрување на Финансиски план за 2018 година на Македонската радио телевизија
100 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.139/2017 за оценување на уставноста на член 112 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
101 Иницијатива поднесена од Борис Поповски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.110/2017 за оценување на уставноста на одредби од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
102 Понуда од нотар Ана Брашнарска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1915 за КО Нерези на КП бр.823
103 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6944 за КО Драчево 2 на КП бр.2567 викано/место Локва
104 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен Имот со Имотен лист бр.103889 за КО Бутел на КП бр.3933 викано место улица Населба
105 Кадровски прашања /45/
106 Прашања и предлози /45/
107 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО Скопје во четврт квартал (октомври-декември) од 2016 година
108 Информација за текот и активностите за реализација на Проектот Изградба на Катни гаражи
109 Информација за текот и активностите за реализација на Проектот Изградба на административна зграда за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
110 Информација во врска Одлука бр.02-9983/4 од 03.11.2017 година, донесена од Одбор на Директори на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
111 Информација за потребите за микрочипирање (идентификација) на домашните миленици и нивно регистрирање во информациониот систем на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
112 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за втор квартал од 2017 година
113 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за трет квартал од 2017 година
114 Информација за реализација на мониторинг програми од областа на здравјето на растенијата во 2016 година (семенски и меркантилен компир, овошни видови и винова лоза, градинарски култури на отворено и во затворен простор и тутун)
115 Информација за имплементација на Акциониот план за периодот 1 јануари - 31 декември 2017 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана - Прогрес за периодот 1 јануари - 20 септември 2017 година
116 Информација со акциски план за текот и прогресот на активностите во врска со Проектот - Изградба на Амбуланта во населено место Секирци
117 Информација за статусот на реализацијата на листата на акти и материјали коишто министерствара согласно закон се обврзаа да ги објават на своите веб страни (Предлагач: Кабинет на министер без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност)
118 Предлог - закон за изменување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, по скратена постапка
119 Информација за задолжување на Општина Ранковце кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Ранковце со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
120 Информација за задолжување на Општина Босилово кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со Предлог Одлука за задолжување на Општина Босилово со долгорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
121 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници
122 Извештај за спроведување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, со Предлог - одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2018 година
123 Предлог - одлука за давање согласност за склучување на анекс за продолжување на рокот на договрот за повеќегодишна јавна набавка за печатње на стручни дела од проектот „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“ заведен со арх. бр.51-258/31 од 05.05.2014 година
124 Информација за потребата од основање нова национална установа „Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Македонија“ - Скопје
125 Годишен извештај за спроведувањето на Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија за 2016 година